Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weesakte

Besten,

 

Ik zou graag de inhoud van deze weesakte leren kennen. Ik heb daarbij al de volgende informatie:

(titel) Comp. Leenart Dirck Janss, van Zoetermeer, man en voogd van Agniesgen Jacobsdr. en uit naam en vanwege Cornelis Jacobz., weeskind van Jacob Ancxemss, zijn huisvrouws broer, en heeft opgedragen Meeus Jacobz, van Voirburch, een rentebrief van 3 gld. ‘s jaars

(datum) 23-5-1577

Reacties (2)

Dirk zei op ma, 12/02/2019 - 10:18

En dan ook nog de personen die erin staan:

Geert Ouweneel zei op ma, 12/02/2019 - 12:27

Mijn transcriptie:

 

Opdracht
Leonart Dirck Janssz van Zoetermeer
Op huyden den 23 Mey anno 1577 compareerde voor mij
notaris publyck ende gethuygen, hyer onder genomineert, Leonart
Dirck Janssz van Zoetermeer als man ende voocht van Agnesge
Jocobsdochter ende uyt den naem en vanweegen Cornelis Jacobsz,
weeskindt van Jacob  Anthonissz, zijn huysvrouwe broeder, ende heeft
opgedragen ende gecedeert, draecht op ende cedeert mits desen in
vrijen eygendom Meeus Jacobsz van Voirbruch ende zijnen erffven
ofte actie van hem hebbende, een zeecker rentbrieff van drie gulden
tsjaers van 40 groten tstuck, wesende die hooftsomma acht ende
veertich gulden, verschijnende jairlicxs op Sinte Maertijnsdach,
spreeckende op Cornelis Symons Gerrtissz van
Zoetermeer ende bij hem verleden voir Adriaen Willemsz, schoudt in den
ambocht van Zoetermeer ende Jan Vranckenssz ende Cornelis Jaces
Geerloffsz, gebuyren des voirsz. ambocht in date den 16 January
anno 1569 stilo communis, breeder blijckende bij den selffen bezegelden
rentbrieff hyer aen gehecht ende bekende Leenart Dirck Janssz
voirsz van den selffen rentbrief wel ten vollen vernoucht ende
betaelt te weesen, den lesten penning metten eersten, dat met
casseringe van een obligacie van twee ende vijftich gelijcke gulden bij
hem in de qualite voirsz. Meeus Jacobssz verleeden ter presentie
van Adriaen Willemsz, schoudt, ende Inge Adriaenssz als getuygen,
in date den eersten aprilis anno 1576 ende
verscheen Sanctomas daer aen volgende, welcke obligacie hyer-
mede doot ende gecasseert is, cederende dariomme den selfen
Meeus Jacobsz zijnen erffven ende naercomelingen ofte actie van hem
hebbende deesen voirsz. rentbrieff met alle actie, recht
ende toeseggen die hij dairop spreeckende heeft, beloofvende
oick mede deesen rentbrieff te waren nu ende ten euwygen
daeghen als recht is, onder tverbant van allen sijne goederen,
roerende ende onroerende, begeerende oversulcxs van tgeene voirsz.
staet van mij notario gemaect ende gelevert te worden behoorlicke
acte ten behoefve van Meeus Jacobssz ende zijnen erfven. Aldus gedaen binnen
Delff ten huyse mijns notary ten daeghe voirsz. ter
presentie van Thonis Louwerssen ende Symon Martijnsz, visschers
uuyt die Caech als geloofwaerdige tuygen, hyer toe versocht ende gebeden.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.