Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wat staat hier geschreven

Wie weet wat er staat geschreven achter de naam Jacob Schout, pagina 29, rechter gedeelte bijna onderaan? Het moet m.i. een beroepsaanduiding zijn, mogelijk iets dat betrekking heeft op scheepsbouw.

 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…;...

 

volg> inventaris>4. Adriaen Willemsz (Suyderhoef)> 30> pag.  29> rerchter paginadeel bijna onderaan

 

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

 

Joost Schoute

Reacties (6)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/08/2020 - 15:05

Ik heb in die bundel akten even teruggebladerd omdat die getuige ook in andere akten voor kan komen. en inderdaad hij staat ook als getuige, samen met Michiel Cornelisz de zeilmaker, op pag. 27. Daar is hij aangeduid als Jacob Schout linnenlakencoop. Overigens lijkt het woord op pag. 29 daar niet erg op. Daar staat eerder iets van 'Lijwater'. Wat daar dan ook mee bedoeld mag zijn.

Joost Schoute zei op wo, 01/08/2020 - 15:53

Geert, dank.

Wat staat in die aktie op pagina 27/

Het gaat weer over Kenau Symonsdr. In de huwelijkse voorwaarden van de zoon van Jacob Schout speelt Kenau en haar familie Hasselaer eveneens een prominente rol.

ChrisvD zei op wo, 01/08/2020 - 16:09

Ik denk dat er lij[n]watier bedoeld is. Er staat duidelijk -ier. En het komt goed overeen met linnenlakencoop. Google maar lijnwatier.

Geert Ouweneel zei op wo, 01/08/2020 - 16:31

De inhoud van de akte die op pag. 27 begint, is als volgt:

 

Op huyden den 9en dach Juny in den jaere ons Heeren
1580 hebbe ick Adriaen
Willemsz, openbaer notaris, bij den Hove van Hollandt
tot exercitie van t'selve officie toegelaten, mij met, ende
ten versoucke van Kenouwe Symonsdochter, Nanninck
Garbrantszoons weduwe, poorteresse tot Haerlem ende
Janne Cornelisdochter, de weduwe van Jacob Diricxs
van Haerlemmerlied, ter presentie van den ongenoempden Haerlemmerlieden
getugen, gevonden bij den persoone van Jan Gerytsz ,
bij hem hebbende Martigen Cornelisdochter, zijnen
huysvrouwe, ende denzelven Jan Gerytsz ten
versoucke ende vanwegen als vooren gevraecht off
de repudiatie ende affstandt dien hij t'anderen tijden voor den
gerechte van Haerlemmerliede heeft gedaen van zijnen overleden
moeders broeders ende zusters goeden bij hem gedaen es, wes
voor sijnen moeders schulden alleene, dan of die gedaen es soe- /
wel voor zijn eygen schulden als voor de schulden op
zijnen moeders goeden stonden, daerop die voorsz.
Jan Gerytsz mij notario ter antwoorde gaff, dat hij
dezelve repudiatie gedaen hadde voor all zijne schulden, te weten, soewel voor zijnen eygen
schulden bij hem gemaect, als voor de schulden van zijnen voorn.
moeder ende oock tot ontlastinge van Janne Cornelisdochter
voorn. van t'borchtocht daerinne Jacob Cornelisz, haeren
man, hem t'anderen tijden voor hem Jan Gertysz tegens
Kenouwe Symonsdochter hadde geconstitueert, seggende
ende antwoordende oock, dat de achtergelaeten goeden
van zijne huysvrouwen moeder veele beter ten tijde van de
repudiatie waeren dan de schulden daerop staende,
dewelcke goeden hij nyet met de voet soude hebben
gestoten, ten waere hij dat nyet hadde gedaen, soewel voor
zijnen eygen als voor zijn moeders schulden. Van
alle t'welck dat voorsz. is die voorn. Kenouwe Symons-
dochter ende Janne Cornelisdochter versochten haer bij mij
notario, voren genoempt, gemaect ende gelevert
te werden een ofte meer openbare acten in behoorlijcke
forme. Gedaen tot Haerlem voorsz., ten woonstede
mijns notary, gestaen opten Spaerne, ter presentie
van Jacob Schout, linnenlaekencoop, ende Michiel
Cornelisz, zeylemaker, beyde poorteren der-
zelver stadt, als geloofwaerdige getugen met
mij notario hiertoe specialijck gerequireert
ende sonderlinge gebeden.
In kennisse hebbe ick notaris voorn. mijn
gewoonlijcke signature hier beneden gestelt
ten daege ende jaere voorsz.
A. Willems, nots.

Geert Ouweneel zei op wo, 01/08/2020 - 16:33

Ik denk dat ChrisvD gelijk heeft: lijnwatier dus.

Joost Schoute zei op do, 01/09/2020 - 12:23

Allen mijn hartelijke dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.