Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

wat staat er in deze akten

wie kan voor mij deze akten lezen. Ik herken wat namen maar de rest lukt niet.

Jacop Jonasz en Annetgen Gerrits, voogd van Ermpje Jacobs en nog een dochter 

 

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/perso… scan434

Reacties (3)

Rina Monch zei op do, 07/04/2024 - 17:03

Akte datum 29-10-1575 Jacop Jonasz geregistreerde

René van Weeren zei op za, 07/06/2024 - 16:33

IIIcXLIX [=349]

Op huyden den XXIXen octobris a[nn]o XVc vijff ende tseventich
compareerde voor mij notario publyck ende voor den
ondergeschreven getuygen Jacop Jonasz[en], wonen[de] tot Noortwijck
als vader ende voocht van Trintgen Jacopsd[ochte]r, geprocreert
bij Annetgen Gerytsdochter, zijn zalige huysvrouwe. Ende
verclaerde hij comparant hoe dat
de voors[eyde] zijne / dochter van
Dirck Pietersz[en], thymerman, poorter der
stede van Leyden, als mede erffgename
van za[liger] Pieter Mees[zen], zijn vader, es competeren[de]
die som[m]e van twie hondert karolus guldens van
XL [=40] groo[te]n stuck, welcke penn[inghen] den zelven Dirck
Pietersz[en] (zulcx hij comparant geconsenteert heeft en[de]
consenteert mits desen) zal mogen houden op renten
zoe lange zijn comparants voorsz[eyde] dochtere tot haer
mondige jaren gecomen zal zijn mits daer van
jaerlicx te rente gevende  twaleff guldenen
ten prijse voors[eyt], ende tot welcker tijt zijne
voors[eyde] dochtere mondich sal wedeb zal de voorn[oemde]
Dirckk Pietersz[en] dselve renten mogen afflossen
binnen vier jaren naer date vandien
als t elckenjare vijfftich guldenen teffens in hooftgelde.
Des zal de voors[eyde] Dirck Pietersz[en] gehouden zijn zijn
comparants voors[eyde] dochter ter cause voors[eyt]
te passeren behoorlickke rentebrieve met borge
soufficant naer costume van den lande. Ende
versochte de voorn[oemde] Dirck Pietersz[en] hiervan te hebben
---
acte. Aldus gedaen binnen der voors[eyde] stede ten huyse
mijns notaris ten dage en[de] jare alsboven, ter p[rese]ntie
van den eersame Joost Jansz[en] van Rijn
en[de] Dirck Pietersz[en] van Egmont, schrijvers, als get[uygen]
waerdich van gelove hiertoe gerequireert en[de] ge<beden>*.

[getekend:
dits Jacob Jonasz / merck
S Lenaertssz van der Wuert
Joost Janssz van Rijn
Dirck Pietersssz van Egmont]

* hoewel dit stukje wegvalt in de marge, is op basis van de teksten van andere akten in deze bron het woord te achterhalen gebleken.

Rina Monch zei op zo, 07/07/2024 - 08:17

Dank je wel.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.