Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wat staat daer?

Ik kan niet goed uit aan deze tekst.. Is er iemand dat mij hierbij kan helpen? Mijn oog is namelijk nog niet zo goed getraind in het lezen van deze vijftiende eeuwse tekst

Reacties (5)

beheerder Christian van der Ven zei op ma, 10/16/2017 - 07:24

Heb je al wel een beginnetje van een transcriptie? Dan kunnen andere forumbezoekers misschien correcties aandragen.

tim van de Staak zei op ma, 10/16/2017 - 07:24

Hallo,

Ik zal er vanavond eens voor gaat zitten. komt het uit het rijksarchief brussel ? of in welke context is deze akte te plaatsen ?

GR. Tim

Van Rietvelde Johan zei op ma, 10/16/2017 - 17:31

Een poging...

1. Upten XXVIIIsten dach van April, Int Jaer M IIIIc LIIII. So was up tghescil/
2. wesende voor tghemeene college van scepenen van Brugghe Tusschen Janne vander/
3. Haghe die executeur vander iusticie plach te zijne an deen zijde ende Karels/
4. Dierman, die nu executeur es an dander zijde ter causen van zekeren voorwaarden/
5. tusschen hemlieden ghemaect Als vanden proffijten ende anderen zaken der voorschreven/
6. officien angaende, de welke de voorseijde Kaerle mids zekeren redenen die hij daer/
7. toe zeide niet onderhouden en wilde. Bijden zelven ghemeenen college/
8. van scepenen van Brugghe gheseit verclaert ende ghewijst naer al tgoend/
9. dats voor hemlieden commen was, dat de voorschreven II partien sculdich waren/
10. an beeden zijden de voorschreven voorwaarde tonderhouden vander welken scepenen/
11. ghetoocht was eene cedule van cirographen gheteekent met A B C D/
12. daer af tinhoudene hier naer volght. Kenlic zij allen lieden ghonen die/
13. dese lettren van cirographen (gheteekent bij A B C D) zien of hooren/
14. lesen, hoe dat eene vriendelike voorwaarde ghemaect ende ghesloten es tusschen/
15. Janne vander Haghe, wijlen dienare vander Justicien vander stede van/
16. Brugghe an deen zijde, ende Karel Dierman als de ghuene die voord an/
17. tvoorseide officie bedienen zal an dander. Ter causen van zekeren proffijten der voorseide/
18. officie angaende, de welke de voorseide Jan Vander Haghe zijn leven lanc/
19. gheduerende jaerlix hebben ende ontfanghen zal zo hier na verclaert es/
20. zonder der voorscreven Karel yet daer in gherecht te zijne. Te wetene ende/
21. eerst dat de zelve Jan hebben ende behouden zal, alle de brulochten die binder/
22. kerken van Onzer Vrauwen ende van Sint Salvators in Brugghe nu voort an commen/
23. zullen naer de date van desen. Item tRecht van al den eyeren die te/
24.Brugghe binnen der voorseide stede inghebrocht zullen worden. Item over/
25. zijn Recht vander keghelbane, diemen jaerlix te Brugghe maerct binder zelver/
26. stede houden zal XX schellingen grooten. Item ende noch tRecht van alle den houte ende/
27. stroo dat ter Bouverie Poorte in commen zal ende anders niet. Ende naer/
28. den levenen vanden zelven Janne, zo zulle de zelve proffijten hem toegheleit/
29. den voorseide Kaerle ende der voorscreven officie volghen, ghelijc den anderen die hij/
30. behout zonder fraude. Ende omme dat dse voorwaarden zouden bliven vast/
31. ende wel ghehouden , so zijn h[ier] af ter begheerten van hem beeden ghemaect/
32. twee cyrographen deene ute den anderen ghesneden eens, daer af dat zij/
33. an elke zijde eene hebben. Ende waren ghemaect int jaer M IIII (hondert) twee ende vichtich/
34. den XXVI sten dach van hoymaend. Ende mids desen zij onderlinghe goede/
35. ghevriende bliven zouden. Act(um) ut supra.

tim van de Staak zei op ma, 10/16/2017 - 17:47

Opten XXVIIJsten (28e?) darh van April, int jaer van mijn here……………ghestel
Wetende voor tyhtmeene rollege van scepen van brugghe tusschen janne vande
Haghe die exetuteus van der instere plachte zijne doonzijde en kavels
Dierman, int nb exetuteus en an dandere zijde int ransen van zekere voorwaarde
Tusschen hemlieden ghemact Als van den proffijten ende anderen zaken des voors
Off..ien aangaende de welke de voors kaevle niewe zeken? Redenen die hij daar
toe zeide met onderhouden en wilder bijden zekeren? ghemeenen rollege
van scepen van Brugghe ghesen verclaert en ghewijst naer al tyvend?
Dars voor hemlieden …. Was, dat de voors ij pa..tien? schuldig waren
An beiden zijden de voors voorwaarde ..onde..honder.. van der welke scepen
Ghetoocht was eene redule? Van cuooyraphen? Gheteekend met A B C D
Daer af ..inhoudt hier naer volght … zij allen lieden ghomen? Die
Dese letteren van crographen? Gheteekent bij A B C D zullen zien of hooren
Lesen hoe dat eene vriendelijk voorwaarde ghemaect ende ghesloten en tusschen
Janne van der haghe wijlen die nart van der Insturien? Van der Stede van
Brugghe an d’een zijde ende kavel Diesman als de Ghene die voord an
Woors offire? Bedienen zal, an dandere / Teo ransen van zekeren proffijten der voors
Officie? Aangaende, de welke de voors Jan van der Haghen zijn leven lanc
Gheduerende Jaerlijcs? hebben ende ontvanghen zal. Zo hier w. verclaert en
Zonder den voors kavel met daer in ghevecht te zijne te wetende ende
Eerst dat de zelve Jan hebben ende behouden zal, alle de brulorhten? Die bunder
Kken? Van onzer vrauwen ende van .t salvatorius? In Brugghen b voort an Rome
Zullen naer de date van desen item tRecht van al den egenen die te
Brugghe V…e der voors stede Inghebrocht zullen worden, item onser
Zijn recht van der keghewane? Diesen? Jaerlijcs ende Brugghe maect vande zekere
Stede houden zal XX ….. , Item ende noch tRecht van alle den houte ende
Stroo, dat ter vo..come poorte in comen zal ende anders met 1 zijde naer
Den levene? Vanden zelven Janne, zo zulle de zelve proffijten hem toeghelegt?
Den voors kaevle? Ende der voors offire? Volghen ghelijc den anderen die hij
Behout zonder fraude?, ende come dat dese voorwaerden zouden vl..en vast
Ende wel ghehouden So zijn h of toe begheerten? Van hem veeden ghemaect
Twee? Crograpghen? Deene wte den anderen ghesueden? Eens daer of dat zij
An elke zijde eene hebben ende ware ghemaect int jaer vierhondert twee en virhtig
Den XXVJ..? dach van hoymaend ende inde desen zij onderbughe goede
Ghevaende? Vleuten? Zouden Art.. .. Supra

mezelf zei op wo, 10/18/2017 - 12:51

5. Pr als groostne tusschen (schunnende)… wepende ghepleten zonde wepen daer oof de
6. Vors(eyde) pretre in ghebrehe was zo ladwijc ooc zede den vors(eyde) preter daer up bi vande(e) wouden
7. Dat het in zunne macht niet en was te daere, niet was Redenen an beeden zulen, dat
8. Zonder p…ene vand voors(eyde) vormeesse ende van ulp rechte(n) ende t vors(eyde) vonnisse van waelen
9. Blumend de vors(eyde) pretre zonde als IIII omme betoo(g)h wille gh elaprent zijn up
10. Voorstmeest om(m)e up in maendagh naestcomende ee(n) camene te comene uutzehne
11. Ghesach ende aldaer dat te ghemetene zude woos daer af t vors(eyde) preters voorghe
12. … de … VT iiisten … hoonne wette pucman

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.