Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wat staat 4e alinea rechter pagina

Beste leden,

 

Gaarne het verzoek tot transcriptie van de 4e alinea rechter pagina. Het betreft 3 regels. De naam van Jacob van Deppen en Hen(rig) Ickinck kan ik ontwarren. De rest is mij duister.

 

Bij voorbaat dank,

mvrgr, Ron

Reacties (11)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/21/2020 - 11:45

Hieronder een poging, niet meer dan dat:

 

Hen(rick) Burman volmachtige Jacob van Deppen gefineert van
den volmachtige Hen(rick) Ickings up sin jungste naeckte ende
bloete ingediende ansprake geborlich andtwortt.

Een paar opmerkingen:
- volmr. weet ik niet, maar is misschien wel gevolmachtigde of vertegenwoordiger van.
De naam Burman komt als zodanig vaker op de pagina terug.
- Een paar betekenissen m.b.t. 'gefineert'.
gefineert:  i) eindigen, ophouden. 2) dralen, talmen.
1) betalen, geld opbrengen, boeten. 2) geld opnemen;
gefineerde, fineerde schout, tegen woeker opgenomen
geld. 3) geld aan een ander leenen tegen rente.
Fineeren: op iets uit zijn, iets
beoogen of bedoelen.
Fineren: vinden.
- geborlich komt waarschijnlijk uit het Duits: angemessen, jm. zustehend, dienlich‹, bes. im Rechts- und Amtsbereich

Ron Rots zei op vr, 08/21/2020 - 12:50

Beste Geert, dank voor je reactie. Ik ben hiermee geholpen en kan nu e.e.a. beter in context plaatsen. De ouders van Henrig Ickinck (ooit pachters van Erve Ickinck) zijn overleden. Waarschijnlijk is Henrig, als zoon, op de Erve geboren en meent rechten hieraan te ontlenen v.w.b. de pachtopvolging. De eigenaar denkt hier anders over en besluit als nieuwe pachters Jacob van Deppen en zijn vrouw Trine aan te stellen. Henrig laat het er niet bij zitten ....meerdere rechtszaken volgde nog....

 

Vraag: Heb je bij toeval een plaats van herkomst van Van Deppen in de tekst kunnen ontdekken?

 

Gr. Ron

Andreas zei op vr, 08/21/2020 - 23:51

Ik heb ook een poging gewaagd. Voor volmr volg ik wat Geert schrijft. Ik heb tevens de 5de alinea getranscribeerd, omdat daarin de naam van Ickings voorkomt. Wat deze Latijnse zin met Nederlandse elementen betekent, kan ik je niet zeggen. Het is juridisch taalgebruik.

 

Hen(rick) Burman volmachtige Jacob van Deppen gesinnet van
den volmachtige Hen(rick) Ickings up sin jungst nackte ende
bloete ingediende ansprake geborlich andtwortt.

exad(vocatos) Rudolphus Theben volmr Ickings ante hac inter
posita protestatione, de non consentiendo nisi
quatenus et in quantum aliisque quibuscunque excep-
tionibus et defensionibus salvus, versochte van den anlegger
sufficientum cautionem de judicio sisti et judicatum
solvi, qua praestita woll sich widers vornemen laten

 

Hieronder ook de laatste alinea, omdat Icking daar ook in voorkomt.

exad(vocatos) Theben angaende hett versochte
andtwort, batt terminum querendi advocatum
omme sich darmede gefast t'maken, hett welcken hem nar
landtrechte nit kan geweigert worden, angaende de cautie
stelde sin principaall Ickink sin . to borge

Ron Rots zei op za, 08/22/2020 - 08:12

Goede morgen Andreas,

 

Dank voor je hulp en aanvulling. M.b.v. een gevonden (Latijns) begrippenlijst kan ik (proberen) de tekst verder ontcijferen.

 

Aanvullend een vraag o.b.v. jouw ervaring: Eigenlijk ben ik op zoek naar de plaats van herkomst van Jacob van Deppen, als partij in deze zaak. Andere gangbare bronnen (zoals DTB-boeken) lijken uitgeput. In hoeverre is het gebruikelijk dat plaatsen van herkomst van partijen worden genoemd in rechtszaken cq. oud Rechtelijk archieven?

 

Gr. Ron

Otto Vervaart zei op za, 08/22/2020 - 09:48

Beste Ron, de drie juridische passages zijn volgens mij als volgt op te vatten:

- ante hac...exceptionibus salvus: instemming enkel onder nadrukkelijk voorbehoud van alle mogelijke rechtsmiddelen en verdediging

sufficientum cautionem de judicio sisti et judicatum
solvi, qua praestita
: voldoende borgstelling dat men zich bij het vonnis zal neerleggen

terminum querendi advocatum: een tijdspanne om een advocaat te zoeken

Ron zei op za, 08/22/2020 - 13:31

Beste mensen, bijgaand initiële pachtcontract van Van Deppen. Gaarnr hulp bij transcriptie.

Bvd, Gr. Ron

Ron Rots zei op za, 08/22/2020 - 14:55

@Otto Vervaart.

Dank voor je input. Zojuist het intiële pachtcontract gevonden. Zie hierboven. Ik ben inmiddels achtergekomen dat de pachtkwestie een meerjarenproject is geworden. In maart 1633 wordt een uitspraak gedaan ten voordele van Van Deppen en dient Henrig Ickinck te vertrekken.

 

Gr. Ron

Geert Ouweneel zei op za, 08/22/2020 - 15:01

Met hier en daar een slagje om de arm (vooral het Latijn):

Actum ahm 12 July 1631    
Amptman und Richter
Diderich van Broeckhusen
Gerichtsluden Berent Krabbenborch
und und Herman ten Have
Jacob van Deppen als hebbende duechdelick an sich
gewonnen van Henrich Hermans van Mackelenborgh desselves
recht und gerechticheit an dat aling erve ende hadt Ickinck
over desen voorsz. gerichte in die buurschap Levelde gelegen
in Allermerten Hen(rick) Hermansen voorsz. tselve van sine
moeder zallige angestoren is, dat sich na landtrechte
inleiden in hett gerechte vierdendell van de aling erve
Ickinck voorsz. nit daromme uuthgesundert in aller gestalt
des vercopers moeder zalligh sulx van oeren oldren
is ange-ervet, makende eisch van alle ontboringe**
vorts costen ende schaden versokende dat hiervan
an Hen(rick) Ickinck die witte gedaen werde na
landtrechte
obbiunt    
Der dener geresevirt dat sie die witte den
13 July 1631 overgelevert hebbe an handen
Henrichen Ickings.
Erschennen Jacob Deppen ende heffte in allen
sinen wezige ende thokompstige saken tot sinen
volmachtiger geconstitueert Hen(rick) Burman in sonderheit tegen Henrich
Ickinck tam active quam passive to proced..
cum clausulis solitis necesareys et consanctis.
Actum ahm 25 July 1631
Amptman und Richter
Diderich van Broeckhusen, gerichtsluden,
Berendt Krabbenborch und Herman ten Have

* aling: geheel, volkomen
** ontboren, -bueren, zw. ww. tr. ï) lem. iets ont-
houden, hem niet betalen hetgeen men schuldig is;
ook: ten onrechte heffen (oostmnl.). 2) af beuren, af-
tillen. — Ontboringe.

 

Otto Vervaart zei op za, 08/22/2020 - 19:02

In het vervolg staat ook weer een juridische clausule in het Latijn, ik maak ervan tam active quam passive to procederen clausulis solitis necessariis et consuetis, Hendrick Burman wordt zowel actief als passief de procesvertegenwoordiger, met alle gebruikelijke, noodzakelijke en gewone clausules.

Andreas zei op za, 08/22/2020 - 19:27

Wat aanpassingen

Actum ahm 12 July 1631    
Amptman und Richter
Diderich van Broeckhusen
Gerichtsluden Berndt  Krabbenborch
und Herman ten Have
Jacob van Deppen als hebbende deuchdelick an sich
gewonnen van Henrich Hermans van Mackelenborgh desselves
recht und gerechticheit an dat aling erve ende gudt Ickinck
over desen voorsz. gerichte in die buirschap Levelde gelegen
in Allermaten Hen(rick) Hermansen voorsz. tselve van sine
moeder zallige angestoren is, dat sich na landtrechte
inleiden in hett gerechte vierdendell van de aling erve
Ickinck voorsz. nit darvan uthgesundert in aller gestalt
des vercopers moeder zalligh sulx van oeren oldern
is ange-ervet, makende eisch van alle ontboringe**
vorts costen ende schaden versokende dat hiervan
an Hen(rick) Ickinck die wette gedaen werde na
landtrechte
obbiunt    
Der dener geresevirt dat sie die wette den
13 July 1631 overgelevert hebbe an handen
Henrichen Ickings.
Erschennen Jacob Deppen ende heffte in allen
sinen wezige ende thokompstige saken tot sinen
volmachtiger geconstitueert Hen(rick) Burman in sonderheit tegen Henrich
Ickinck tam active quam passive to procedare
cum clausulis solitis necessariis et consuetis.
Actum ahm 25 July 1631
Amptman und Richter
Diderich van Broeckhusen, gerichtsluden,
Berendt Krabbenborch und Herman ten Have

Ron zei op zo, 08/23/2020 - 08:14

Andreas, Otto en Geert,

Ik wil jullie allen hartelijk danken voor julie bijdrage(n) en inbreng.

 

Mvrgr, Ron

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.