Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Waar gaat dit over?

Hallo allemaal, 

 

Kan iemand voor mij in een paar zinnen samenvatten wat er in deze akte staat? 

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya

Reacties (4)

Kaya zei op do, 10/07/2021 - 14:21

pagina 2 & 3 

Geert Ouweneel zei op do, 10/07/2021 - 16:26

Op huyden den 9e April 1726
compareerde voor mij Pieter van
Dieningen, notaris publicq, bij den
Ed. Hove van Holland geadmitteert,
binnen de stad Leyden residerende,
ende voor de nabeschreven getuygen, vrouwe
Agatha Dina Ackersloot, weduwe wijlen
d'heer en mr. Pieter Vliedthoorn,
woonende binnen dese stad, mij notaris
bekent, te kennen gevende sij
vrouw comparante, dat sij als
langstlevende bij haar voorn. man
is gestelt tot algeheele erfgenaem,
mits ende onder dese conditie, dat sij
gehouden soude wesen haer minder-
jarigen soon, met name Frederick
Vliedthoorn, nu oud ontrent 18 jaaren,
aan haar overleden man verweckt ende
bij den selven agtergelaten, eerlijck te
alimenteren, op te voeden ende te
onderhouden, tot dessleffs 25 jaaren,
eerder huwelijck ofte andere geap-
probeerden selfsmagtigen staate, ende
alsdan, ende eerder niet, aan denselven
haaren soon, boven ende behalven een fatsoen-
lijck uytesth, uyt te keeren ende te laten
volgen sodanige somme van penningen
als sij vrouwe comparante als langst-
levende in conscientie bevinden soude /
te behooren, ende dat alles voor ende in
plaatse van de legtime portie,
deselve haaren soon naa regten in
sijn vader zaliger nalatenschap compe-
teerende, met titul van justitie,
alles breder blijckende bij de mu-
tueele testamente van haar vrouwe
comparante ende haar overleden man, voor
den notaris Georgius van Poelgeest
ende getuygen op den 24 July 1706
alhier gepasseert ende bij de voornoemde
haar vrouw comparantes overleden man
metter dood geconfirmeert.
Ende nadien sij vrouwe comparante
voornemens is weder ten anderen
huwelicken te treden ende alvoorens
begrootinge wilde doen van haar soons
vaderlijck bewijs ende erfenisse, soo verclaer-
de sij vrouwe comparante bij desen
aan den voorn. haaren zoon tot voldoe-
ninge van desselfs vaderlijck bewijs ende
erffenisse te adsigneren ende toe te
voegen een somma van thien hondert
caroli guldens, boven ende behalven de
alimentatie, opvoedinge ende uytseth,
breder in de voorsz. testamente voornoemt,
te voldoen ende te betaelen naar luyt
der voorsz. testamente, soo haest ende wan-
neer den voorn. haar vrouwe comparantes
soon tot den ouderdomme van 25 jaar,
eerder huwelijck ofte andere geap-
probeerde selfsmagtigen staate sal wesen
gekomen, alles onder verband ende bedwang
als naar regten. /
Compareerde mede voor mij notaris
ende de nabeschreven getuygen, juffr. Dina
Marcan, weduwe wijlen Db. Theodorus
Ackerslooth als bij de voorn. haare
dogter geadsumeerde mede voogdesse
over de voorn. haar kleynzoon, woo-
nende sij comparante binnen dese stad,
mij notaris bekent. Ende bekende
sij comparante in haare voorsz. qua-
liteyt, naadat aan haar door haare
dogter, de eerste comparante, was
gedaen behoorlijcke openinge van den
staat ende gelegentheyt van desselfs
boedel, te neemen volcomen contente-
ment ende genougen in den name van
haar kleynzoon met het bewijs aen
deselve door haare voorn. dogter in
manieren als vooren gedaen ende sulcx het-
selve te accepteeren bij desen, wijders
verclaarde ook sij comparante haar-
selven in haar prive te verbinden ende
te constitueren als borge ende principale
schuldenaeresse voor de prompte naer-
kominge ende voldoeninge van het voorge-
melte bewijs, renuncieerende ten dien
eynde wel voorbedagtelijck van de benefitien
ordinis et excussionis, dat is van ordre ende
uytwinninge, alsmede senatus consulti
vellejani, medebrengende dat een vrouw
borge werdende niet aansprekelijck is, de kragten
vandien haar comparante door mij notaris
onderrigt, tot sulken effecte dat sij comparante
belooft den inhouden van het voorgemelte
bewijs als haer eygen schult promptelijck te
sullen presteeren ende te voldoen onder verband
ende bedwangh als naar regten. Aldus gepasseert
binnen Leyden, present Jan Kerckhoven ende Francois
de Witte als getuygen ten desen versogt.
A.D. Akersloot
Jan Kerkhoven
Dina Markan
Francois de Witte
Twelck ick affirmere
P. v. Dieningen notaris publicq

Otto Vervaart zei op do, 10/07/2021 - 16:51

In deze akte erkemt Agatha de bepalingen uit het testament van wijlen haar man Pieter Vliethoorn over de aan haar zoon Frederik toekomende tot hij 25 jaar oud is. Diens oma Dina voegt daar in de tweede akte voor hem 1000 gulden aan toe, een en ander met wat toegevoegde bepalingen die vooral Dina zelf raken.

Kaya zei op do, 10/07/2021 - 18:31

Dank je wel, Otto! En werkelijk fantastisch Geert, die volledige transcriptie. Heel erg bedankt beiden!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.