Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Waar gaat deze akte over?

Beste mensen,

 

Mijn voorouders van Wijck woonden in Dinteloord en/in Prinsenland. Bij toeval kwam ik in deze akte een van Wijck tegen uit Prinsenland die ik nog niet ken uit het archief van Breda. Het moet haast wel familie zijn. Kan iemand mij vertellen wat zijn rol is in deze akte?

 

Hartelijke groet,

David

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op zo, 12/12/2021 - 20:21

Compareerde voor mij Paulus van Heusden, openbaer
notaris etc. ende de getuygen naergenoemt, Margriet
Berents, weduwe wijlen mr. Jan Kommius, in sijn
leven chrirurgijn was in den Fijnaert, jegenwoordigh woonende
hier ter stede, dewelcke ten versoecke gedaen bij ofte
vanwegen Aeriaen Willemssen van Wijck, woonende in
s'Princelandt, heeft getuyght, verclaert ende gedesponeert
onder presentatie van eede die sij (des versocht sijnde)
bereydt is te doen, waerachtich te wesen dat sij naer
het overlijden van den voorn. haeren man, nu ontrent seven
jaeren geleden, als haeren knecht om haeren winckel
op en aen te houden, heeft gehuert gehadt den
persoon van Pieter Turcq, jegenwoordigh oock in
s'Princelandt woonende, ende dat denselven eenen
cortten tijt bij haer deposante gewoont hebbende, van
haer is vertrocken op voorgegeven van eens te gaen
naer Dordrecht en Vrijdagh off Saterdagh daeraen-
volgende weder t'huys te sullen wesen, dogh dat
hij Pieter Turcq niet weder en is gekomen als
wanneer sij deponente den winckel die hij gesloten
hadde, hebbende doen openen, heeft bevonden dat haer
den voorn. Turcq verscheyden schermesschen ende andere
chirurgijnsgereetschap ontvreemt ende medegedragen
hadde, soo sij deposante voor de waerhijdt verclaerde,
binnen Breda, den elffden May 1697, in presentie van
Jacobus Beckers ende Jacobus van Heusden, borgers
alhier als getuygen etc.
Hantmerck van de voorsz.
Margriet Berents deposante
J. Beckers
J. v. Heusden
Quod attestor P. van Heusden 1697

David zei op zo, 12/12/2021 - 20:28

Beste Geert, heel hartelijk voor deze snelle en uitgebreide reacties. Als ik het goed begrijp is deze van Wijck hier getuige van een diefstal terwijl de eigenaresse afwezig was?

 

Hartelijke groet,

David

Geert Ouweneel zei op zo, 12/12/2021 - 20:34

De verklaring is gedaan door Margriet Berents op verzoek van Adriaen Willemsen van Wijck.

David zei op zo, 12/12/2021 - 20:44

Bedankt. Nu begrijp ik het inderdaad!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.