Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vraag om hulp bij transcriptie notariele akte uit 1726 (2)

Deel 2 van de notariële akte.

Ik kom uit op, correcties zijn van harte welkom en worden zeer gewaardeerd!

 

 

..niet gebruijct de ?anniteijten na regts of testament gerequiseert, houdend? Dit voor in des ge..veert, ? gedaan en gepasseert voor mij, notaris voornoemd te presentis en overstaan van Geerit Dirxs de G? en Peeter Cros als getuijgen in des? ?sogt?

 

Dit merk X heeft Aaltie Willems Rietvelt gestelt

handtekeningen getuigen

en notaris ”

 

 

Reacties (3)

Otto Vervaart zei op vr, 05/17/2024 - 12:14

Beste Heidi, een paar woorden heb ik aangepast, de achternaam van Gerrit is me onduidelijk:

..niet gebruijct de solemniteijten na regts of testament
gerequireert, houdend die voor in desen geinsereert
gedaan en gepasseert voor mij, notaris voornoemd te
presentie en overstaan van Geerit Dirxs de G...
en Peeter Cros als getuijgen in desen versogt

Dit merk X heeft Aaltie
Willems Rietvelt gestelt
Gerrit Dircksz. de  g...
Peter Jansen Cros
 

Geert Ouweneel zei op vr, 05/17/2024 - 12:16

Aeltie Willeme Rietvelt, weduwe van zaliger Dirck Jansz Timmer
woonende aan den Bazeldijk, de getuigen bekent, siekelijk
te bedde leggende, egter bequaam om van hare goederen
te disponeren, soo uiterlijk bleek dewelcken approbeerde  
de dispositie gemaect nevens haren man, voor de notaris
Wouterus van Ek en getuygen op den 23 Augustij 1720
voor soo veel het pregateren der meuble als anders
voorsz. Dirx Timmer aangaet, en bij desen testeren van de verdere goederen
door haer comparante metter doot te ontruymen
verclaerde daar uijt te maken aan het kint van
Jan Dirx Timmer haer overleden soon, een somme
van t ‘seventig gulden, waarinne dat kintskint geïnsti-
tueerd  wert voor des grootmoeders erffenis, en
waermede gevoordeelt wert dat het niet
vercort is, nominerende en instituerende tot erfge-
namen inde overigen na te laten goederen hare
twee kinderen, met name Pieter Dirxs Timmer,
en Marigie Dirx Timmer of hare nasaten en steld voort tot
voogd over het voornoemde kintskind den gemelte Pieter
Dirxs Timmer, en dat met authoriteijt omme altijt
imand nevens hem of in sijn plaats aan te stellen,
en onder expressus seclusie van oppervoogden, magis-
traten en weeskamers, en speciaal van de weeskamer
der stad Gorinchem en land van Arkel, behoudens
haar Edelen eerwaerdigheijt, als ’t welcke voorsz. staet
de comparante voorgelsen sijnde verclaarde sij ’t selve
te wesen haar testament laetste en uytterste wille,
t geen sij begeerde dat na haar overlijden sal werden
agtervolgt en nagecomen, ’t sij als testament, codicil,
legaat, gifte ter sake des doots of onder den levende,
soo het best sal konnen bestaan, alwaren hierinne /
niet gebruijct de solemniteyten na regtenof costumen
gerequiseert, houdende?die voor in dese geinsereert. Aldus
gedaan en gepasseert voor mij, notaris voornoemd ter
presentis en overstaan van Geerit Dirxs de Gelder
en Peeter Cros als getuijgen in dese versogt.
Dit merk X heeft Aaltie Willems Rietvelt gestelt
Gerit Diercksen de Gelder
Peter Jansen Cros
Mij present Mart Mekern, notaris publicq

Heidi zei op vr, 05/17/2024 - 12:27

Wat ontzettend fijn, heel veel dank allebei voor de reacties! Mijn dag is helemaal goed:) 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.