Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vraag - 1 november 1726 - pagina 1

 

Mijn voorvader Gilles Maas overleed in april 1726. Op 1 november 1726 zijn zijn weduwe en oudste zoon naar de notaris gegaan om iets te regelen. Maar wat? Ik kan op de pagina’s 1 en 2 hier en daar wat woorden lezen, maar waar het precies om gaat is me niet duidelijk. Op de derde pagina staan alleen de handtekening, daar kom ik wel uit.

Wie kan me helpen met de tekst op de eerste twee pagina’s?

Alvast dank!

Met vriendelijke groet

Reacties (4)

René van Weeren zei op ma, 05/16/2022 - 23:38

Een vraagtekentje, daar ben ik niet zeker van

 

Op huyden den eersten novemb[er]
1726 compareerde voor mij Pieter de Graaff,
openbaer notaris, bij den Hove van Hollandt
geadmitteert, binnen 's Gravenhage residerende,
ter presnetie van de naergenoemde getuygen
Juffr[ouw] Arentje Hoogervorst, weduwe van wijlen s[eigneu]r Gillis
Maes als eenige ende universele erffgenaem
van wijlen haer overleden soon Cornelis Maes
overleden aen [den] 16 jaer[?] in Oostind[i]e, woonende alhier in Den
haege, mij notaris bekent, ende in die quali-
tyt, soo verclaerde sij comparante bij deesen
te constitueren ende volmagtigh te maeken
haer soon Johannes Maes, mede woonende
alhier in Den Haege[n] specialijck, omme uyt de
name ende vanwegen haer comparante
in de voorsz[eyde] qualiteyt van Monsieur Jean
Gosijn Besart woonende tot Amsterdam,
als executeur beneffens Mons[ieu]r Dirck Baan,
woonende tegenwoordigh tot Delft, beyde als execu-
teurs ende uytvoeringe van de testamente
van wijlen de voornoemde Cornelis Maes
te vorderen reeckeningh bewijs ende reliquen
van soodanige giederen ende administratie
als den voornoemde executeurs, naer desselfs
overlijden hebben gehadt, ende onder den
voorneomede Jean Gosijn Besart berustende
sijn, uyt haer constituante name te ontfangen,
en naer sigh te nemen uyt handen van de
---
meegemelte Jean Gosijn Besart, het sij
contante gelden, meubilen, oft anderen goederen
die den voorn[oemde] Cornelis Maes heeft naergelaeten
en wel specialijck in gevolge van seecker
handtschrift ofte acte onder de hant van den
voornoemden Dirck Baen, den mede executeur
voorts oock omme bij onwilligh of nalatigh
van den voornoemde Jean Gosijn Besart
den selven door middelen van regten daer
toe te constringeren, tot den uyteynde
ende voldoeninge in clusive ten dien
eynde de nodige procureurs te substitueren
het sloth van reeckeninge te ontvangen,
daervoor quitantien te passeren, voor
naermaninge te caveren en voorts alles
mede te doen en te verrigten 'tgunt eenigh
sints sal werden grequireert, en sij com-
parante selffts present sijnde soude
kunnen off mogen doen, beloovende van
waerde te sullen houden en doen houden
alle 'tgeene bij den voornoemde haer soon,
den geconstitueerde, off desselfts gesub-
stitueerdens, in kragt deses sal werden
gedaenb en verrigt onder verbant als naer
regten, des blijft den geconstitueerdes
gehouden daer van te doen behoorlijcke
reekeninge ende verantwoordinge, dat

 

Anneloes Maas Geesteranus zei op ma, 05/16/2022 - 23:58

Dag René, dank voor deze supersnelle transcriptie. Het is behoorlijk formele taal dus wat er nou precies geregeld is, is me nog niet helemaal duidelijk. Ik ga me daar morgen op storten. Lekker puzzelen! Groeten, Anneloes

 

René van Weeren zei op di, 05/17/2022 - 09:57

Dag Anneloes,

Heel kort samengevat machtigt Jannetje Hoogervorst, weduwe van Gillis Maes, haar zoon Johannes Maes om de erfenis van een andere zoon van haer (Cornelis Maes, overleden in toenmalig Oostindië) af te handelen met de twee executeurs die Cornelis zelf eerder benoemd had, namelijk Jean Gosijn Besart te Amsterdam en Derck Baan te Delft.

Anneloes Maas Geesteranus zei op di, 05/17/2022 - 10:34

Dag René, wat fijn dat je óók dit nog aan me meldt. Bijzonder ook. In onze familie-analen staat dat Cornelis jong overleden is. Meestal betekent dit: in zijn kinderjaren. Maar nu blijkt dat dat niet het geval is. Ik ga dit verder uitzoeken. Dank weer! Groeten, Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.