Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Voor de stadsmagistraat

In het bijgevoegde manuscript eist een schuldeiser Artus van der Strepen een geldbedrag van een goudsmid, beginnend op de rechterpagina, tweede stuk. Wie zou mij kunnen helpen bij het opstellen van een transcriptie?

 

Verso volgt hieronder.

 

Alvast veel dank.

 

Met hartelijke groet,

Elsa

Reacties (4)

Elsa zei op wo, 05/26/2021 - 03:11

Het tweede deel, doorlopend tot de rechterpagina onderaan. Einddatum 30 januari 1565.

Geert Ouweneel zei op wo, 05/26/2021 - 09:18

Ik kon niet alles goed krijgen. Maar hier, met lacunes, mijn versie.

De voorsz. amptman bekende ende verclaerde alsoo Cornelis
van der Dort, goudtsmit, opten lesten dach van Augusto anno 1552
comparerende voer scepenen deser stadt, bekent heeft
gehadt schuldich te zijne Artus van der Strepen oft den hebber van de
letteren de somme van sesthien hondert karolis gulden eens van
veertich grooten vlaens t'stuck, die geloeft opt
vonnisse al oft hij daerinne geduempt ende gecondempneert ware
ter manisse des amptmans bij ende met wethouderen vonnisse deser
stadt den voirsz. Artus oft den hebber der brieve opten 20en February
doen ierst becomende in den selven jaer ende nu lange verstreken
zijnde 11 ... daervoer verbonden ende te pande geset ende ten haren
handen gegeven d'nabescreven huyse, dat hij comparant ter excutien /
stellend,e de voirsz. scepenen bekentenisse ende geloefte opt vonnisse
heeft uuyt versuecke ende vervolge van den voirsz. Artus
van den Streken oft brenger s'brieffs bij Janne van den Bossche
gesworen oudt-claercooper deser stadt openbaerd ter vrijen
vrijdaechsmerckt derselver stadt doen uuytroepen ende
veylen te coope eenen yegelijcken even nae endsse
vrijdag een groot huys mette cleynen huyskens daer-
neffens, genaempt de Witten Ingel, metten hove, backhuys,
waerribbe, uytgange f do et omnibus ... staet met noch
den gebruycke van den eenen gemeynen bleyckouve daerachter
gelegen, denwelcken tusschen desen huyse ende zekere anderen
huysse daerbij gestaen gemeen is, gestaen ende gelegen in den
Lange Nyeustraet alhyer tusschen t'huys geheeten de Leeuwinne
ex una ende t'huys metten voirsz. uytgange in de strate
jegensover Sint Jacopskercke alhyer, ... ende in alle
der manieren de voirsz. huysen toebehoort hebben gehadt
de voorsz. Cornelis van der Dort, waeraff nae veel
roepens ten slote ende eynde ende wetende des vrijdachs den
12en October nu lestleden den palmslach van de coope ontfangen
heeft Gheerit Boudaens, goudtsmit, als leste ende hoochste
verdierder ende meest daeromme biedende tot behoeff van Katlijn
van den Beke, huysvrouwe des voirsz. Cornelis van der Dort, voer de
somme van eenentseventich ponden vlaems ...na luydt
van den coopcelen daeraff zijnde, ende omme den voirsz. Katlijn
van den Beke nae desen stadt ende vierscharen recht ende navolgende
de voirsz. heuren coope in de voirsz. huyssen cum suis domum et  p...
.. behoord ende wettelijck te goeden, t'erven ende te vestene,
soe eest dat hij comparant uuyt crachte van zijnen offitien
de voirsz. huyse cum suis do et p... ... opgedragen,
gecedeert ende getransporteert heeft, droech oppe
ter voirsz. Katlijne van den Beke ende tot heuren nacomelingen
behouff met alle den rechte dat de voirsz. Cornelis van den Dort
daerane hadde ende houdende was ende bekende dat hij
egheen recht meer daeraen en behielt ende dit al mette
commer ende last van de renten nabescreven, ierst vijftich karolus
gulden erfve der wedewe Niclaes de Moey met twee brieven
van 20 karolus gulden erfve der wedewen Niclaes van den Borcht, /
item 15 karolus gulden 12½ stuver erfve Lijsbeth Manteau, item 24 karolus gulden
7½ stuver erfve Janno de Rieme erfve 23 karolous gulden, item erfve
Joachim Gruyter oft actie hebbende ende sessenvijftich karolus
gulden ende vijf stuvers, erfve Joost Wisman cleermaker die nae
de vercoope bevonden zijn uuyten voirsz. huyse te gaen ende jaerlicx
uuytgaende pront ... ende anders nyet, ende den voirsz. commer
ende chijs heeft de voirsz. Katlijn van den Beke ... cum ... alieno
heur gegeven metten rechte bij consente des voirsz. heurs mans
geloeft ende geloefde midts desen pro ...
et ... van den 20en October voirsz. voordaen eeuwelijck duerende
jaerlicx te gelden ende te betalene sonder des voirsz.
amptmans zijnen goeden ende nacomelingen oft last oft
schade verbindende daervoer ende te pande settende de voirsz.
huysse ... et ..
salvo dat deselve huyssen manpant zijn blijven om 36 stuvers
grontchijs ende hertoge van Brabant die men jaerlicx gelden
ende betaelen moet uuyten huyse genaempt de Dryevuldicheyt
int kipdorp gestaen sonder desen huyse cost oft last ...
h... ende ander nyet, voordam zij verclaerde de voirsz.
Katlijn van den Beke ... aengaende de baten van den
voirsz. coope van desen huyse bedragende 24 ponden 17 stuvers 6 ...
dat zij ... voirsz. heer de amptman daeraff nyet meer
gegeven noch betaelt en heeft dan seventhien ponden 9 stuvers
... eens omme daermede te betaelen d'oncosten daeraen
geloopen, ende dat zij de rechte daeraff innegehouden heeft
omme daermede te betaelene t'verloop van de voirsz. renten als
vore ende uytgaende ende den voirsz. Artus van der Strepen oft den
brenger s'brieffs ende anderen daertoe gerecht zijnde, gelouvende
mijnen voersz. heer den amptman zijnen goeden ende nacomelingen daeraff
altijt ongemoeyt, costeloes ende scahdeloes te houden ende
wel te quijten t'allen dagen jegens eenen yegelijcken, verbindende
daertoe ende te pande settende t'voirsz. huys ...
...
die 30en January 1565.

 

Elsa zei op wo, 05/26/2021 - 20:02

Hartelijk dank, Geert. Een vraag over de volgende passage:

"[...] de Witten Ingel, metten hove, backhuys, waerribbe, uytgange f do et omnibus ... staet met noch den gebruycke van den eenen gemeynen bleyckouve daerachter gelegen, denwelcken tusschen desen huyse ende zekere anderen huysse daerbij gestaen gemeen is"

 

Blijkbaar deelde men hier dus enkele faciliteiten met de buren. Verwijzen de "bleyckhove" en het "backhuys" naar een bleekhof (voor het wassen van kleding), en een bakhuis, een keuken?

 

Groeten,

Elsa

Geert Ouweneel zei op do, 05/27/2021 - 07:25

Denk het wel.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.