Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

vonnis Raad van Brabant 1634 - deel 3 (van 4)

Hierbij deel 3.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 09/02/2020 - 15:21

mits desen in de arbitrale uytspraecke van jonckeer
Elbert de Lion, tegenwoordich president deser stadt,
mr. Robbert van Voorn, licentiaet in den rechten ende
Johan Vloots, beyde affgegaen schepenen ende
raeden deser stadt ende mr. Johan Graus, eerste
pensionaris ende oock raedt deser stadt, alle
commissarissen totte visitatie, verhooringe ende
passeringe ingevalle der voorsz. reeckeninge ge-
committeert ende ettelijcken tijdt dienvolgende
daerinne gebesoigneert hebbende, om van allen de
voorsz. questien ende differenten met t'gene daer-
van dependeert eene uytspraecke te doen
gelijck sij naer rechte ende equiteyt in goeder
conscientie sullen bevinden te behooren, met
conditie ende machte om alnoch tot hen een,
twee oft meer rechtsgeleerden te mogen affirmeren
over die beslichtinge van alsulcke poincten
der voorsz. questien als sij sullen bevinden dienstich
oft noodich te wesen, gelovende die voorsz.
respective comparanten als schuldenaeren
principael op verbant van henne persoonen ende
allen henne goedens, present ende toecomende,
dit bekennen ende submitteren altijt vast,
stedich ende van werden te houden, sonder
eenich tegenseggen ende deselve uytspraecke
metten werck naer te comen ende volbrengen
ende hen daerinne bij den Ed. Raede van Brabant
in sGravenhage goetwillichlijck te laeten
condemneren, mede constituerende
Johan de Jonge ende Cornelis van Floet,
beyde procureurs van den voorsz. Rade van
Brabant om de voorsz. voluntaire condemnatie
in name van hen compromittenten ende
submittenten te doene ende laeten geschieden,
prout in meliori forma, is oock geconditioneert
dat de voorsz. parthijen compromittenten ten wedersijde
d'een den anderen sullen geven visie ende lecture
van de papieren, boecken ende documenten die
deselve ten wederijsden sullen sustineren onder
hen te berusten ende requireren dese sake
ofte questie aengaende ende gemeen sijnde,
t'sij oft deselve mede oft tegensgaende
sijn ende in cas van te seggen de gesustineerde
papieren, boecken ende documenten niet en
hebben (des versocht sijnde) bij eede te verclaeren
deselve niet gesien te hebben, versteecken
oft ter quader trouwen achter te houden oft

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.