Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis Hof van Holland uit 1536 (eerste deel)

Beste allemaal,

In verband met een onderzoek over de Oudewaterse familie Van Zijll ben ik op een vonnis van het Hof van Holland gestuit ivm een erfenisgeschil in de familie. Hierin komen een aantal namen voor die ik tot nu toe niet goed in de familie heb kunnen plaatsen. Met behulp van dit vonnis lukt dat hopelijk wel. Alleeeen kan ik het schrift niet goed ontcijferen. Lukt het een van jullie wellicht? Heel veel dank alvast! Het vonnis loopt nog een klein stukje door op een derde pagina, die ik in een tweede post zal zetten.

Groeten Dirk   

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/26/2023 - 09:15

7-groot.jpg, 26-3-2023
Jan Oom van Wingaerden, eysscher
Huych Jacopsz ende Claes Wouterssz, gedaechden
In der saicken hangende voor den Hove van Hollandt tusschen Jan
Oom van Wingaerden, als man ende voecht van joncvrouwe
Katherijne van Zijl, impetrant van mandement penael aen
d'een zijde ende Huych Jacopsz ende Claes Woutersz als
gemachtich van Aechte Wouter Claesdochter, weduwe, gedaechde
an d'andere, allegerende d'impetrant dat zijne voors. huysvrouwe
gestaen hadde onder de voechdie van eenen Geerlof Jacopsz,
uyt welcker administratie ende voechdie gestaen zijn sekre
questien, die eensdeels te nyete gedaen zijn geweest, wair-
nae hadden die burgemeesters van Oudewater in arreste gestelt
gehadt d'impetrants huysvrouwe goeden omme an deselve te verhaelen
huere egne, welck arrest deur provisie van desen Hove
afgedaen was op cautie, ende hoewel nyemant
geoerlooft en was des impetrants huysvrouwe goeden, brieven
ende ... andermael te arresteren binnen de voorsz. stede,
t'hadde nochtans den gedaechde belieft t'selve te doen,
waeromme d'impetrant t'selve desen Hove te kennen gegeven
ende verworven hadde mandement uyt machte van den-
welcken die voorsz. gedaechde op peynen bevolen was
geweest te'voorschreven arrest upte cautie die hij gestelt hadde
voor t'gewijsde van desen Hove off te doen, ende ondancs
huerluyder oppositie waeren peynen ende bevelen stadhoudende
voor desen Hove gedaechdt geweest, concluderende d'impetrant dat
die voorschreven gedaechden schuldich waeren die voorschreven bevelen
penael te obedieren op die voorschreven cautie, waerjegens
die voorsz. gedaechden sustinerende die contrarie deden seggen
dat int contraheren van den huwelicke tusschen Daniel
van Zijl ende Machtelt Bastiaensdochter, vader ende moeder
van des impetrants huysvrouwe, onder andere bevoerwaert was
indien de kinderen van Daniel van Zijl of kind kinderen tot /
eeniger tijt storven sonder blijckende blijvende geboerte achter te
laten, dat alsdan alle die goeden van den voorn. Daniel gecommen,
altijts gaen ende erfven souden an den rechten erfven van den voorn.
Daniel, breeder blijckende bij de huwelicxe voorwaerde dair-
van zijnde, t'selve hadde die voors. Daniel oick geordonneert
ende gewilt bij zijnen testamente ende was daernae gestorven,
achterlatende des impetrants huysvrouwe, zij eenich erfgename ende
veel schoene goeden, weerdich over die vijftien duysent gulden,
ende soewel d'impetrant voors. schuldich ware geweest
cautie souffisant gestelt ende die gedaechden versekert te
hebben om de goeden bij de voors. Daniel van Zijl metter doot
geruympt weder te keeren ende te restitueren indien zijn huysvrouwe
overlede sonder kinderen oft in gevalle heure kinderen mede
storven sonder kinderen, dies nietjegenstaende was dies
onwillich gebleven, menende die voors. goeden te aenvaerden
ende behouden in alre manieren of dieselve goeden geen gaende
goeden en waeren oft subjeect restitutie, waeromme
die voors. gedaechden als naeste magen alle die havelicke
goeden, gelt, silver, juweelen, cateelen, rentebrieven ende anders
binnen der stede van Oudewater hadden doen arresteren, omme
cautie souffisant gestelt te hebben tot huerluyder versekertheit
indien die voorsz. condicien gepurificeert ofte gesuvert worde,
waeruyt d'impetrant verwonnen hadde t'voors. mandement
ende de gedaechden overmits huerluyder oppositie doen dachvaerden
tot zekeren dage ten welcken dage hadden die voors. goeden
die voors. cautie gedebatteert, soe dat opte souffisantheit ende
insouffisantheit van de voors. cautie gevallen was alteratie
ende eyntelicken bij den commissarys van den rolle verclaert
geweest dat die voors. cautie alsnoch souffisant was,
van welcken appoinctemente die gedaechden versocht hadden
reauditie onder vollen rade als de partijen int lange gehoort
elcs allegerende veel ende diverssche middelen ende maickende
eysch van costen, t'voors. appoinctement gealtereert ende
verclaert was dat partijen opte souffisantheit ende
insouffisantheit van den cautie aen weerzijden samen souden /

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.