Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis Hof van holland 1525 (tweede deel)

Dit is het tweede deel. Veel dank voor jullie hulp! 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 04/14/2023 - 09:28

Ende aengaende die mandementen penael, daervan die
verweerers als impetranten vandien genomen hebben conclusie
ten fyne van costen, concludeerde de voirsz. eyscher tot absolutie,
makende oick eysch van costen.
Tegens die verweerers de contrarie sustineerden, zeggende
dat men alle uyterste wille mochte wederroupen alsoe
lange als die testateur leefde, zeyden voort dat de
voirsz. Daniel van Zijl wederroupen hadde alsulcke makinge
als hij de voirsz. eyscher gemaict mochte hebben, blijckende bij
een instrumente in date 1522 den 9en dach van Junio,
inhoudende wederroupinge van alle instrumenten en testamenten
tevoeren gemaict ende dat overmits dat hij nae die voirsz. eerste
makinge kinderen gecregen hadde ende die naderhant gelegitimeert
ende dat nyet blijcken en zoude van eenige diensten dairvoeren
de voirsz. makinge geschiet soude wesen, enden en worde t'selve
bij der makinge niet geprobeert noch mentie gemaict van eenige
donatie, maer alleen van makinge, t'welck is legacie, verclaerende
dat die testateur t'selve dede bij manier van uyterste wille
die men tot allen tijden mochte revoceren, zoedat die woerden
int instrument geinsereert als om veel trouwe diensten
gedaen, meer geinsereert worden uyt stijl van den notarys dan
anders, t'welck blijcken mochte bij den reden dairnae volgende,
ende die hij noch doen zoude, nietemin hadde de voirsz.
Daniel int leste testament den verweerer met sijn vrunden
bedocht, laetende denzelven zekere goeden, te weten een
achtsten deel van elf schilden, een achtsten deel van elf mergen
lants, een achtsten deel van een huys, concluderende
mitsdien die voirsz. verweerers ten fyne dat den eyscher
verclaert soude zijn nyet ontfanckelijck ende voort ten
fyne van absolutie van zijnen eysch ende conclusie mit
condempnatie van costen, ofte andere sulcke fynen als
t'hof bevinden soude den verweerers oirboirlicste te wesen.
Tegens welcke antwoirde is bij den eyscher gerepliceert
geweest ende bij den verweerers gedupliceert als van den
voirsz. partien allegerende diversche middelen geinsereert in
d'acte gemaict van hoerluyder dingtale, dairbij zij gecondemneert
zijn geweest te vougen alsulcke munimenten als zij zouden
willen exhiberen ende die brengen onder zekere commissaris
van den voirsz. hove, die hunluyden vereenigen soude indien hij /
mochte of indien met zijn rappoert doen omme geappoincteert te
worden alst behoeren soude, achtervolgende deselve hebben
die voirsz. partien gedient van acten ende munimenten onder
de voirsz. commissarys die hunluyden nyet en heeft konnen accorderen,
mair al t'selve onder den hove gebrocht ende zijn rappoert
gedaen omme recht ende justitie gedaen te wesen. t'Voirsz.
hof mit rijpe deliberatie van raede deurgesien ende
overgewogen hebbende al t'guent dat ter materie dienende is,
in den name ende vanwegen des keysers van Roomen, coninck van
Germanien, van Spaengien ende grave van Hollant, Zeelant ende Vrieslant,
verclaert die renten van den voirsz. drie ponden grooten vlaems
t'sjaers den eyscher toe te behoeren, ende condempneert den
voirsz. verweerers zoe zij procederen denselven eyscher te
leveren de principale brieven van denzelven renten ende hoer
handen daervan te trecken ende den eyscher dairmede te laeten
bewairden ende oick hem te restitueren die renten van denselven
drie ponden grooten die zij ontfangen hebben zedert t'overlijden
van den voirsz. Daniel van Zijl, absolveert die voirsz.
partien hinc inde van den vorderen eysch ende conclusie tegens
malcanderen gedaen ende genomen, ende compenseert die costen
bij denzelven partien in desen processe gedaen ende gehadt
omme redenen den hove daertoe porrende. Aldus gedaen in den
Hage ... .Asscher, Dennevoirde, Benninck, Coebel, Zasbout,
deken Hugo Sonck, bailiu procureur, ende geponunchieert upten
17en dach in Julio anno 1525.

Pauwel zei op ma, 04/17/2023 - 00:32

Na 'Aldus gedaen in den Hage' zal gelezen moeten worden:

'bij* Ass[endelf]t, Duve[n]voirde' etc.

 

*Er is hier geknoeid.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.