Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis Hof van Holland (1525)

Beste allemaal,

In verband met een onderzoek over de Oudewaterse familie Van Zijll ben ik opnieuw op een vonnis van het Hof van Holland gestuit ivm een erfenisgeschil in de familie. Alleen kan ik het schrift van dit vonnis niet goed ontcijferen. Lukt het een van jullie wellicht? Heel veel dank alvast! Het vonnis loopt door op een volgende pagina, die ik in een tweede post zal zetten.

Groeten Dirk  

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op vr, 04/14/2023 - 09:27

Jacob van der Hout contra de
weeskinderen van Daniel van Zijl

In der sake hangende voer den Hove van Hollandt tusschen
Jacob van den Hout, eysscher an d'een zijde, ende die
voochden van den weeskinderen van Daniel van Zijl,
verweerers an d'andere. De voirsz. eysscher zeggende
dat de voirsz. wijlen Daniel van Zijl hun ... groetelicken
gehouden ende verbonden in den eyscher hadden bij zijn testament
in renunciatie ende recompense upten 17en dach in April
anno 1518 gemaict ende gegeven nae zijn doot den-
selven eyscher drie ponden grooten vlaems erflosrenten uyt /
een stuck lants, gelegen in Oestcamp in Vlaenderen buyten Brugge,
sprekende up eenen Jan Gheykaert bynnen derzelve stede, ter losse
den penninck 15, ende indien diezelve renten gelost worden
bij den levenden lijve van Daniel voirsz., zoe wilde hij die penningen
weder beleyt hebben an goede, zekere renten tot behoef van den voirsz.
eyscher of zijnen erven, ende wair't sake dat yemant dair-
tegens zeyde of niet en wilden t'guent dat voirsz. is achtervolgen,
zoe maicte hij die voirsz. eyscher noch drie ponden grooten vlaems,
ende de kercke van Oudewater van gelijcken oick drie ponden
grooten vlaems erflosrenten die hij wilde dat uyt zijnen gereetste
goeden gaen zouden eer yemant van zijnen erven of erfgenamen in den boel
souden mogen comen, of eer dat men die soude mogen scheyden
of deelen, nae welcke makinge ofte ghifte was de voirsz. Daniel
overleden, ende hoewel die verwerers schuldich waeren
den eysch te laeten volgen de voirsz. ghyfte, waeren nochtans
dies onwillich contrarierende die wille ende ordonnantie van den voirn.
Daniel, zoodat dezelve eyscher was geboert van noch andere renten
van gelijcke drie ponden grooten vlaems, ter cause welcken
de voirsz. eyscher hadde moeten procederen voor den geestelicken
rechte, wairomme die verweereres hem willende behelpen
dat zij nergens insinuabel en waeren dan voor den gerechten
van Oudewater of voer desen hove, vercregen hebben gehadt zekere
mandement penael ende zijn ten lesten partien geaccordeert voer
desen hove te procederen, concluderende de voirsz. eysscher
tn sijne verclaert te zijn die voirsz. renten van 3 £ grooten t'sjaers
geypothekeert als voeren denzelven eyscher toe te behoeren
ende dat die verweereres hem gecondempneert souden wesen
te leveren die principale brieven huer handen dairvan te
trecken ende die den eyscher te laeten behouden ende gebruycken
als zijn eygen goet, ende restitueren die vruchten ende renten
dairof ontfangen, verschenen zedert t'overlijden van den voirsz.
Daniel van Zijl, ende overmits hoer contraventie tot behouf van den
voirsz. eyscher te restitueren uyt die gereetste goeden van den
voirsz. Daniel van Zijl een andere gelijcke rente van drie ponden
grooten vlaems t'sjaers, onder goede suffisante ypotheke ter losse
den penninck mit 15 penningen ende d'achterstallen vandien zedert
t'overlijden van den voirn. Daniel totter date toe van der constiture
van de voirsz. rente nae beloep des tijts, makende eysch van costen
of tot andere sulcke fynen als hun oirboirlicste wesen mochte. /

Dirk Meerburg zei op vr, 04/14/2023 - 09:44

Beste Geert,

Heel veel dank!!

Ik twijfelde zelf of de naam van eiser "van den Hout"  of "van den Hove" is. Als je vergelijkt met de schrijfwijze van "Hove van Holland"  zie ik niet veel verschil. Ben je zeker van "Van den Hout"?

Groeten Dirk

Geert Ouweneel zei op vr, 04/14/2023 - 10:18

Volgens mij heb je gelijk. Bij nader inzien kom ik ook op Van den Hove.

René van Weeren zei op vr, 04/14/2023 - 14:58

op de puntjes staat volgens mij: bevoelen[de]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.