Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis Grote Raad van Mechelen (1536) - derde scan

Bij deze de derde scan van het Mechelse vonnis uit 1536. 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 04/18/2023 - 09:23

naer rechte, ende dat doende henluyden aengewesen
worden huerluyder conclusie genoemen voer den
voirsz. geappelleerden, makende voerts deselve appellanten heysch van
costen, daertegens vanwegen des voirsz. anticipatie
waer geantwoirdt geweest ende behalven den fyne
van niet ontanglic gesustineert de sententie van den
voirn. van onsen Rade in Hollandt geappelleerde, ende
dat t'proces gedaen ende beleet voer denselve
geappelleerden ende daeruyt de voirsz. sententie
gegeven hadde geweest, was een proces bij
gescrifte ende voer zulck behoirde ontfangen
te zijne om gewesen ende getermineert te werden
ex eisde actus an bene vel male, concluderende
voerts de voirn. anticipant al pertinentelicke
in materie van appelle ende makende heysch
van costen, welcke pertien alsoe gehoirt in onsen
voirn. Grooten Rade ende voerts in replycke ende
duplycke, huerludyer proces gedaen ende beleet
voer den voirn. van onsen rade in Hollandt geappelleert
hadde ten lesten ontfanghen geweest als
proces bij gescrifte, om gewegen ende getermineert
te worden ex eisden actien an bene vel male        
tot welcken processe pertien ter eenre zijde
ende ter andere zoude moegen voeghen, opdat henluyden
goet dochte een cort advertiessement van rechte
tenderende thueren synen ende conclusien genomen
in der voirsz. materie van appelle om ter
visitatie indicature ende decisie desselfs
proces daerup zulcken ooghe ende aenschauwen
t'hebben als behooren zoude, tot welcken  /
appointemente volcoemen ende voldaen hadde geweest,
ende zichtent vanwegen des voirsz. anticipants
waer ernstelic versocht geweest hem recht op t'voirsz.
proces gedaen te zijne, comparerende tot dien
eynde ende te meer ende diverschen stonden bij zijnen
procureurs ende solliciteurs in onsen voirn. Grooten
Rade, DOEN TE WETEN dat gesien ende
gevisiteert in denselven onsen Grooten Rade
t'proces van den voirsz. pertien ende alle t'ghene des
bij dien gebleken es ende geconsidereert ende
overgewegen dat in dese behoirde geconsidereert
ende overgewegen te zijne ende dat heeft konnen
ende moegen gemoneren, wij mit rijpe
deliberatie van rade bij deser onsen sententie
diffinitive ende voer recht zegghen ende
verclaeren  dat de voirgenoemde appellanten
geappelleert hebben sonder grief, sal
daeromme die sententie van den voirsz. dan vrijen
Rade in Hollandt geappelleerde pertie haeren
willen ende geheelen effect, ende condempneren
denselve appellanten in de boete ende costen
bij desen processe, den taxatie daervan
gereserveert de luyden van onsen voirsz.
Grooten Rade, des t'oirconden hebben
wij onsen zeghel hieraen doen hanghen.
Gegeven in onser stede van Mechelen
opten 10ten dach van Novembere in jaer
ons Heeren duysent vijfhondert zesse ende
dertich van onsen keyserlijcke t'17e /

Dirk Meerburg zei op vr, 04/21/2023 - 13:14

Beste Geert, heel veel dank! Wat een gedegen transcriptie, heb ik heel veel respect voor. Hartelijke groet, Dirk 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.