Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis d.d. 13 december 1783 – blad 2 en 3

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 11/15/2020 - 09:21

stad was begunstigd geworden met zeekere post
op de lakenhal alhier van welk een en ander
hij gedaagde met en benevens desselfs huisvrouw, als
zijnde zonder kinderen, een eerlijk en burgerlijk
bestaan konde hebben.
Dat hij gedaagde eenige weeken geleeden op de voor-
plaats van het St. Joris gast- en tugthuis alhier
agter de waterton aldaar staande had gevonden
een sleuteltje, zonder dat hij gevangene toen der tijd
wist aan wien hetzelve sleuteltje was toebehorende,
veel min op welk sloth hetzelve paste, dan dat hij
omtrent agt dagen daarnaa en wel
op zeekere Zaturdag den fabricquer
Maas bij gelegentheid dat deseleve het
werkvolk in de vetwinkel als na gewoonte
betaalde, had zien hebben een sleutel van 't
eigen formaat en passende op de geldlade
van den toonbank, staande in de gemelde vetwinkel,
dat hij gedetineerde aan zeekere Jord in 's Hage eenig
geld verschuldigd zijnde, dan ook dadelijk
had gemeend van het gemelde sleuteltje voor hem
gebruik te moeten maaken.
Dat hij gedtineerde dan ook op den 10 October deeses jaars
1783 geleegentheid gevonden hebbende, om
zonder door iemand gezien te worden in de
voorschreven vertwinkel te komen voor de eerste reyse met de
gevonden sleutel de voorschreven geldlaade had
geopend en daaruit genoomen vijff dubbeltjes
off tien stuyvers.
Dat hij gedetineerde al verders op den 16e daanavolgende
gelijke geleegentheid ziende, dezelve laade
andermaal had geopend en daaruit op die tijd
had gestoolen een enkelde gulden, drie en twintig
sesthalven en tien dubbeltjes.
En laastelijk dat hij gedetineerde daags daaraan en dus op
den 17e dier zelver maand, zig vebreeldende gelijke
geleegentheid te hebben, voor de derde maal
uit meergemelde lade had gestoolen twee zeeuwsche
rijxdaalders, vijf sesthalven en ses duyten,
dan op welke laaste diefstal hij gedetineerde dadelijk /
is geatrrapeerd geworden als wanneer hij ook al het
gestoole geld immediatelijk aan de fabricquer
Maas had terug gegeeven.
Dat hij gedetineerde tot het pleegen van voorschreven dieverijen de
occasie had waargenoomen als wanneer er geen werk-
volk op de winkel en de vetwinkel nog geslooten
was, en dat hij gedaagde zeer dikwils werkende op
de zolder boven voorschreven vetwinkel en waarop hij
van buyten met een ladder konde opkoomen, zekere
ladder aldaar gevonden werdende om op een hooger
zolder te klimmen had genoomen, het luik cor-
respondeerende op de vetwinkel had geopend
en alzoo in de voorschreven vetwinkel gekomen was,
hebbende de gedetineerde aleenlijk tot desselfs verschoning
bijgebragt, dat hij gedaagde het in onnoselheid en
door zijn jonkheid had gedaan om zijn schuld te
betaalen, verzoekende om genade en beloovende
dat hij zulx nooit weeder zoude doen.

Alle welke voorschreven geconfesseerde dieverijen zaaken
zijn van zeer quade en dangereuse gevolgen, welke
in een land van goede politie en justitie niet
kunnen werden geleeden, maar andere ten exempel
behooren te worden gesteld, zoo is't dat heeren
scheepenen der stad Delft, gezien de crimineele
eysch en conclusie door den heer mr. Abraham
van Schuylenburch, veertig raad en officier der-
zelver stad R.O. op ende jeegens den gedaagde gedaan
ende genoomen, mitsgaders door gezien en verwoogen
hebbende al het gunt ter materie dienende was, heeft
moogen moveeren, doende recht in de naame ende
vanweegens de Edele Groot Mogende Heeren
Staaten van Holland en Westvriesland, den gedaagde
gebannen hebben, gelijk hij gebannen werd bij deezen,
voor den tijd van tien eerstkoomende en agtereen-
volgende jaaren, in het tugt- off werkhuis deezer stad,
omme aldaar met zijner handen arbeyd de kost te winnen
en na expiratie van de voorschreven tien jaaren voor gelijke
tien jaaren uit den lande van Holland en Westvriesland

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.