Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis 1658 Jan Lambertz Brom, Woudenberg

Wie kan helpen de tekst van het vonnis van 20-12-1658 betreffende messentrekkerij door Jan Lambertsz alias Jan Brom, wonend te Woudenberg, te ontcijferen?. Thijmen Cornelisz Willems was het slachtoffer. De straffen zijn proceskosten, vergiffenis vragen, water en brood, en verbod tot het bezoeken van bepaalde plaatsen. (HUA, Registers van criminele sententies 1640-1666, 239-1 Hof van Utrecht, inv. nr. 99-08, nr. 177, p. 217v-218v)

Ik kom nog niet verder dan: 

Jan Lamberts anders genaamd Jan Brom wonende tot Woudenberg gevangen ? op den huijse van B.?senberg ...

Also Jan Lamberts anders genoemd Jan Brom wonende tot Woudenberg gevangen op de huise van B.?esenberg  bruijks …. en de banden van ijzer voor de Bo.. van Utrecht b.. ende, dat sij gevangen op de … Augustus 1658….. andere huize …. tot Woudenberg, ende dat…   uijt de G…. herberge naar huijs sijn gegaan sijnde sij gevangen neffens drie van sijn ge… genoten   … voor … gebracht hebben .. ende mede gelopen sijnde sij gevangen  … van sijne complicen…., ende… dat sij de voor….

....
Thijmen Cornelisz Willemsen van T…, sijn...
...

...gratie voorzig… van Justitie den voorn. gevangen ge………,

....
Voorts … dorp van Woudenberg.. te.. verblijven sonder op …van … straffe, ende condemneert … op den huijse van B... tot boeten van water & brood ende …   dorp van Woudenberg  te……te verblijven sonder …. consent van de … op … van …
...
nog te betalen voor den … …. Thijmen Cornelis Willems  vergoeding van sijn… alles tot ...


Op de 22ste ? december 1658 ....

Reacties (9)

A.Brom zei op do, 05/23/2019 - 09:38

Hierbij deel 1 van het vonnis

A. Brom zei op do, 05/23/2019 - 09:39

Tweede pagina van het vonnis

A.Brom zei op do, 05/23/2019 - 09:39

En derde en laatste stukje van de tekst

Arcimboldo zei op do, 05/23/2019 - 10:06

1 Jan Lamberts anders genaempt
2 Jan Brom, woonende tot
3 Woudenbergh, gevangen op
4 den huijse van Haesenbergh

5 Alsoo Jan Lamberts, anders genaempt Jan
6 Brom, woonende tot Woudenbergh, gevangen
7 op den huijse van Haesenbergh buijten peijne ende
8 banden van ijsere voor den Hove van Utrecht
9 beleden ende bekendt heeft dat hij, gevangen, op den

10 eersten augusti 1658 neffens meer andere huijsen
11 ten gelage is geweest in een herberge tot
12 Woudenbergh ende dat vier persoonen uijt de
13 selve herberge naer huijs sijn gegaen,
14 sijnde hij, gevangen, neffens drie van sijne gelaechs-
15 genoten, deselve aenstonts uijtte voorschreve
16 herberge hebben vervolght ende naergelopen
17 sijnde hij, gevangen, neffens twee van sijne
18 complicen gewapent met een mes ende d’vierde
19 met een stockgen dat sijlieden, de voorschreve eerste
20 vier persoonen op heeren wech onderhaelt hebbende,
21 sij aenstonts deselve hebben geagresseert
22 ende hij, gevangen, den eenen genaempt Thijmen Cornelis
23 Willems een stoock in sijn orst heeft geïnflugeert
24 sonder dat sij off in de herberge off daernae
25 eenige questieuse woorden hadden gehadt ’twelck
26 alsoo is een lelick feijdt dat in een landt daer
27 justitie vigeert niet geleden maer anderen
28 ten exemple behoort te werden gestraft,
29 soo is ’t dat het voors. hoff, doende recht ende
30 niettemin om seekere goede consideratiën
31 preferende gratie voor rigeur van justitie,
32 den voorn. gevangen gecondemneert heeft
33 ende condemneert hem mits desen in de audiëntie
34 van den voors. hove blootshooffs met gevouwen
35 handen ende gebogen kniën Godt ende d’justitie
46 daerover te bidden om vergiffenisse ende, ’tselve
47 gedaen hebbende, condemneert hem op den
48huijse van Haesenbergh te werden gesteldt
49 in een guile?? acht dagen te water ende te broode
50 ende interdiceert denselven voorts in den dorpe
51 van Woudenbergh te comen off te verblijven
52 sonder speciale consent van den hove, op poene
53 van meerder straffe, ende condemneert
54 hem daerenboven noch te betalen de costen
55 ende misen van justitie mitsgaders het meesterloon
56 alsmede aen den voorschreven Thijmen Cornelis
57 Willems te doen vergoedinge van pijn smart, schade ende
58 winstdervinge, alles tot taxatie van den voors
59 hove. Gedaen t’Utrecht bij mrs. Mereelse,

60 presiderende, Clijpoort Dael Ewijck ende
61 kerckeraet, raden ordinaris in den voorschreven
62 hove ende gepronuntieert in de audiëntie van den-
63 selven hove op den XXen decembris 1658. Onder stont:
64 ten voors. dage heeft den voors. gevangen de voorschreven
65 vergiffenisse gebeden.

A. Brom zei op do, 05/23/2019 - 10:28

Zo, dat is snel! Zeer veel dank hiervoor!

Nu nog achterhalen waar het 'huijse van Haesenbergh' was.

A Brom zei op do, 05/23/2019 - 13:01

Gevonden: Het huis Hasenberg was in Utrecht aan de Oudegracht op de hoek van het Oudkerkhof. Hier zaten vanaf 1343 de rechters van de stad.

Otto Vervaart zei op do, 05/23/2019 - 22:25

In r. 49 staat in een giole, in een kooi oftewel gevangenis, afgeleid van het Oudfranse geôle, wat wel iets lijkt op het Engelse woord jail. De president van de rechtbank heet Moreelse. De o van deze schrijfhand is vaak aan de bovenkant open.

A Brom zei op vr, 05/24/2019 - 08:22

Giole, jail, ja dat vermoeden had ik al. Fijn dat u dat bevestigd. En idd Moreelse, Hendrick Moreelse, later nog burgemeester van Utrecht.

beheerder Albert Hogeweij zei op wo, 05/29/2019 - 11:38

Nog een kleinigheidje dat voor de betekenis niet uitmaakt: in de eerste regel van het derde, laatste stukje tekst staat 'Nijpoort' ipv 'Clijpoort'. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.