Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

volmolen

Dear all,

Who can help deciper the entry at the top right? Two tailors are doing something about a fulling mill. Many thanks in advance!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 09/21/2020 - 09:19

Joost Janssen van der Wel ende Tobias Galeynssen,
cleermaecker wort tot wederseggen geconsenteert buyten de water-
slootse porte deser stadt buyten de uuterste westersche
verlaten een volmolen te stellen onder conditien dat sijluyden
de vuylicheyt ende anders van deselve volmolen coemende,
sullen doen leyden in seeckere sloot ofte puth ende deselven
sloot ofte puth van den stanck ende lucht vandien met dele sullen doen omtleggen
ende leecken ende vurts hen reguleren nae de ordonantie
die hen dien aengaende bij mijnen heeren gegeven sal werden, mits dat nyemant
bynnen den tijt van ses eerstcomende jairen in deses
stadts jurisdictie een volmolen sal mogen stellen ofte doen stellen, welverstaende
indien de neringe van draperije seer quam te wassen ende
toenemen, dat deselve neringe eene der supplianten eenen
volmolen nyet genouch gheryeft oft gedyent en konde werden,
dat zijluyden alsdan noch een volmolen sullen moeten
stellen opdat sij van sulcx te doen in gebreke blijvende
verliesen sullen t'effect van octroy ofte consent van jaren
hiervoren verhaelt. Actum den 15e
January anno 1607.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.