Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Volmacht (1563)

Beste allemaal, deze Utrechtse volmacht maakte in 1563 een einde aan tachtig jaar rechtszaken over de erfenis van de in 1481 overleden Dirk van Zijl. Zou een van jullie deze wellicht kunnen transcriberen? 

Heel veel dank!

Groeten Dirk 

Reacties (3)

René van Weeren zei op ma, 04/24/2023 - 19:24

Wij, burgemeesteren, schepenen ende raedt der stede van .... conde, doen condt eenen
yegelicken dyen't behoort, dat op huyden voor ons gecoomen ende gecompareert zijn geweest
in hoer propre parsoenen Vranck Corneliszoon, voor hemzelven ende Jan Hey Claeszoon
als man ende voocht van Aeltgen Cornelisdochter, gesamentlicken vervangende ende hem
sterck maeckende voor Margriete Willesdochter, weduwe wijlen Cornelis Branckenssz,
hoerluyder moeder, ende hebben gheconstitueert ende machtich ghemackt,
constitueren ende maecken machtich mits desen Gysbert Corneliszoon van
Hogenberch, poorter der voorsz[eyde] stede, specialicken o[m]me voor allen rechteren onder 't zeegel
ofte anderssins yoy behouff van Aernt van Hoven erffgenamen te verlijden, te passeeren
ende te doen behoorlicke quijtscheldinghe ende verticht van allen alzulcke erffenisse
ende besterffenisse als hem constituanten uuyten hoefde van wijlen Hage van Zijl Dircxs-
dochter, haer comparanten overoude moeder competeert, te eysschen van [den] `nagelaeten
goederen Dirck van Zijls, zaliger gedachten, voor hoeveel 't selfde der erffgenamen van
Aernt van Hoeff voorsz[eyt] competeert, uuyt te reycken ende te restitueren, zoe uuyt
crachte van obligatie van date XVc drie ende dertich den achsten octobris, alsoock
uut zeeckere sentencie van den Hove van Hollant in date den XXe meye a[n]no XVc ende
tsestich, bij dewelcke bevonden es dat den boedel van Dirck van Zijl (die aen
acht paerten verdeylt was) aen thyen portien verdeelt behoort te worden, ende voorts
uuyt hoer constituanten naeme de penninghen desen aengaende te moeghen ontfangen
ende quictancie te geven, ende voorts generalicken ende specialicken hyerinne te
moegen doen ende laeten dat zij constituanten zelver present ende voor ooghen
zijnde zoude moeghen doen ende hantieren. Belovenede vuer goet, vast ende van
waerden te houden alle 'tgunt dat bij den geconstitueerden in desen ghedaen ende gehantiert
zal werden. T 'oorkonde van desen den zeegele ten zaecken der voorn[oemde] stede hyer onder
aen gehanghen opten XXVIIen octobris a[n]no XVc drie ende tsestich.

 

Dirk Meerburg zei op ma, 04/24/2023 - 20:03

Super René, heel veel dank!

Ik denk dat in de eerste regel staat 'der stede van der Goude' (dus Gouda), wat dit een Goudse volmacht maakt, niet een Utrechtse zoals ik eerder dacht.

Verder is Cornelis Vranckenssz waarschijnlijk Cornelis Vranckenssz.      

Pauwel zei op ma, 04/24/2023 - 23:28

Mogelijk staat/stond er 'der stede van ter Goude'.

M.i. staat er 'up huijden'.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.