Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

veste akten Martin van Wermont en Anna van Dael 1632 pagina 2 (van 3)

Hierbij pagina 2.  Correcties en aanvullingen zijn zeer welkom.

 

Mijn transcriptie:

 

gebruicken ende sijnen vrijen (?) willen daer mede te d. .  ende / daaeraf te disponeren als van sijn eigen (?) ende proper goedt . . . . . / ende verleende de voorseide heer comparant tot die (?) / ende volcomen absolute onwederroepelijcke macht / auctoriteijt ende speciael bevel mits desen, des eersamen / Aernoudt de Weerimont sijnen constituanten broeder / omme ende te gaen ende te compareren voor wethouders / ende schepenen der stadt van sHertogenbosch alst (?) door / alle andere heeren hoven ende gerechten daer des behooren / ende van noode  wesen sal , ende aldaer allen t gene is te vernieuwen (?) erkennen onderwerff pasters (??) / ende de voorseide joncker Guilliam Abslons in ’t getransporteerde / twelfste paert in ende van de rente van tachentich / £  (pond?) s’jaers metten verloope van dien voorseide te goeden / te vesten ende te erven ende hem comparant ende de / voorseide sijne huijsvrouwe . . . .   . . . . .  goeden  . . . .   . . . . . . / te onterven . . . . . in behoorlijcken forme daer af te / . . erenden ende te passeren oft generaliseren . . . . . / . . . . habiatione in forma sonder argelist t oirconden ende / actum anno xv1-c ende tweeendertich elff dach in september (11-9-1632).

 

+++++

 

Idem scabini  quam de comparant pro se et / nomine uxoris at supra verclaerde ende bekende / wittelijck getransporteert, opgedragen ende overgegeven te / hebben transporteert ende  . . . . desen jouffrouwe / Anna van Dael, weduwe Aernoults van Bocholt / zal(iger), woonende tot Velp in den Lande van Ravenstein, / alsulcke personele rente van t’sestich £ (pond?) s’jaers / met de tachterhent (?) van dien als Heer (?) Guilliam van / Strijp, coopman tot sHertogenbosch, jaerlijcx geldende / is uit (?) crachte van sekere obligatie bij hem / geteeckent in date den derde december anno xvi-C ende / sessentwintich, bekennende de comparant soo voor / hem selven als in den name van sijne voorseide huijsvrouwe / daeraf van den voorseide joffrouwe Anna van Dael ver. . . . .  / ende voldaen te sijn, alsoo dat sij de personele rente / van t’sestich £ (pond?) s’jaers met de tachterhent (?) van dien /

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 04/21/2022 - 08:36

gebruycken ende sijnen vrijen wille daermede te doen ende
daeraf te disponeren als van sijn eygen ende proper goedt, gevende
ende verleenende de voorsz. heer comparant tot dyen
eynde volcomen, absolute, onwederroepelijcke macht
auctoriteyt ende speciael bevel mits desen, den eersamen
Aernoudt de Weerimont, sijns constituants broeder
omme etc. te gaen ende te compareren voor wethouderen
ende schepenen der stadt van sHertogenbosch off voor
alle andere heeren, hoven ende gerechten daer des behooren
ende van noode wesen sal, ende aldaer allen t'gene
voorsz. is te vernieuwen, erkennen, anderwerff passeren
ende de voorsz. joncker Guilliam Abslons in t'getransporteerde
twelfste paert in ende van de rente van tachentich
rijsngulden t'sjaers metten verloope vandyen voorsz. tegoeden
te vesten ende te erven ende hem comparant ende de
voorsz. sijne huysvrouwe daeraf t'ontgoeden, t'onterven ende
te onterven, brieven in behoorlijcke forme daer af te
verlijden ende te passeren, oft generaliter cum
rathibitione in forma, sonder argelist. T'oirconden etc.
Actum anno 1632 elff dage in September (11-9-1632).

Idem scabini. Quam de comparant pro se et
nomine uxoris ut supra, verclaerde ende bekende
wittelijck getransporteert, opgedragen ende overgegeven te
hebben, transporteert etc. mits desen jouffrouwe
Anna van Dael, weduwe Aernoults van Bocholt
zaliger, woonende tot Velp in den Lande van Ravenstein,
alsulcke personele rente van t’sestich rijnsguldens t’sjaers
met de t'achterheyt vandien als seigneur Guilliam van
Strijp, coopman tot sHertogenbosch, jaerlijcx geldende
is uyt crachte van sekere obligatie bij hem
geteeckent in date den derden december anno 1626
bekennende de comparant soo voor
hemselven als in den name van sijne voorsz. huysvrouwe
daeraf van den voorsz. joffrouwe Anna van Dael vernuecht
ende voldaen te sijn, alsoo dat sij de personele rente
van t’sestich rijsnguldens t’'sjaers met de t'achterheyt vandyen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.