Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

vestbrief 1655

Wie zo mij willen helpen met de transcriptie van deze vestbrief uit Gilze van mijn stamvader.

Dit is echt onleesbaar voor mij. Alvast bedankt.

Reacties (3)

Van Rietvelde Johan zei op do, 03/14/2019 - 16:19

In de marge:

1. Op huijden den 8e october 1717, is alhier ter secretarije
2. vertoont, den oirigeneele schultbrief hier van uijtgelevert, waer
3. op stont geschreven quitantie van voldoeninge mette
4. kennelijcke hant
5. van d'heer en meester
6. Gerardus  van
7. Beek, die eenige
8. erffgenaam is, vande
9. heer Johan de
10.Bruijn crediteur
11.ende sijne grootvadere
12.zaliger was, luijdende
13.deselve van woorde
14.tot woorde als
15.volgt, Hebbe
16.het voorscreven capitael
17.met de verschene
18.jnterterest opden
19. 8e october 1717
20.ontfangen,
21. Ende was onderteekent
22. G. Van Beeck
23. sulcx desen nevenstaende
24.schultbrief hier
25.mede geheel
26.doot te niet ende
27.gecasseert is,
28. Actum desen 8e october 1717, present Fredericus
29.De Le Cocher ende Jacobus Vanos als getuijgen et Ego
30. J. Pels, 1717 - DL Cocker 1717 - Jacob van Os

Geert Ouweneel zei op do, 03/14/2019 - 17:01

Hier de rest van de tekst.

 

Ik heb de namen in demarge weggelaten. die zijn al gedaan door Van Rietbvelde

Quam Geerit Janssen van Hoppel, woonende
tot Ghilse, debet d'heer Johan de Bruijnm meijer ende
rentmeester int quartier van Breda van graeffelijck stift
thoor, de somme van drijhondert rijnsgulden, t'stuck etc. eens
ter saecken van goeden geleenden gelde, hem debiteur,
den lesten penninck metten eersten deuchedelijck ondergedaer
ende overgetelt sijnde, soo hij bekende, te restiueren
ende te betaelen de voorsz. somme van drijhondert rijnsgulden
in goeden ganckbaeren, geëvalueerden gelde, met intrest
tegens vijff rijnsgulden sjaers vant hondert van eenen jaere
daerbij aen den voornoemden heere crediteur erff etc. opten
veerthiensten Augustij 1656 naestcomende
of bij soo verre etc. sonder nochtans etc. verbijndende daer-
voor namentlijck ende specialijvk den debietuer voorgenoemt
sijne stede, huijs, koolhoff, boomgaert, landt ende erve,
groot ontrent twee buijnderen, gestaen ende gelegen
onder Ghilse op den Vossenberch, rontomme aen s'heeren
vroente, item noch een parcheel eeven onder landt
ende weijde, groot ontrent thien loopensaet, gelegen daer
ontrent, oostwaert s'heeren vroente ende de kinderen
van Adriaen Goris Canters, suijtwaert deselve kinderen
van adriaen Goris Canters ende mede aen sijns debiteurs
ander erve, westwaert Bastiaen Anthonis, Peeter Wijnants
ende noortwaert de weduwe ende kinderen van Willem
Lambrechts van Hees erve, sijnde vrije ende commerloos,
behalven anderhalff quartier roggen sjaers ende den
heeren chijns soo hij debiteur verclaerde, ende voorts
generaelijck se et sua alia bona presentia et sutura met
pande etc. ten tijde ende termijne voorsz. Actum anno
1656 veerthien daegen in Augusto.

sophie zei op do, 03/14/2019 - 17:03

Veeeeel dank!!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.