Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

verzoekschrift Albert Goris

graag zou ik hulp krijgen bij het ontcijferen van dit verzoekschrift. Ik heb de foto’s in een collage vorm toegevoegd, zodat ik alle drie de pagina’s toe kon voegen. 
 

https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2128019916
 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 02/21/2024 - 16:45

Beekman
Doctor Albert Goris, in houwelick
hebbende gehadt wijlen juffer Anna
Maria Rijckwijns, eenige dochter en
universelle erffgenaem van doctor Ber-
nardt Rijckwijns en juffer Theodora
Suyrmondt, dochter en erffgename van
Derik Suyrmondt en die als soon
en erffgename van den rentmeyster
Jaspar Suyrmondt, bericht sijnde dat
seecker begraffenisplaatsen oif graffsteden
in de Groote Kercke alhier d' eene geteec-
kent no. 916 mette naem van Jaspar
Suyrmont, rentmeester, mitsgaders de
waepenen der familie van Suyrmont
daerin gegraveert, en een tweede genom-
breert no. 407 en geteeckent geweest
sijnde mette naem van Derik Suyrmont
en nu de name en waepen van mons. Derik
Markus daer gegraveert, verkoft souden /
sijn door de huysvrouw van monsieur
Ham Besier tot Rees, d' eerste aen
monsieur Scheers, laeckenkooper, en de
tweede aen monsieur Derik Markus
oock int eerste graft mr. Meynert
opt kerckhoff met sijn dochters kint
voor weynig weeken en daegen sijn worden
begraeven, en geconsidereert de kinderen
van doctor Albert Goris en wijlen juffer
Anna Maria Rijckwijns tot dese
respective graeven uyt cracht van haer
materneele successie en linie sijn ge-
qualificeert en geëygent in dese,
noghtan sonder dessels kinnisse
en consent van yemant die men igno-
reert tot dese groeven berechtigt te
sijn pretenselick souden sijn verkoft,
anderen daerin begraeven en de naemen ver-
andert.
Soo is dat doctor Albert Goris /
als vaeder en momber van sijn kin-
deren met consent van de heer burge-
meester Raykens tegens dese pretense
verkoopinge en daerin gedaene begraevinge
en uuthouwen en royeren der naem van
den origineelen eygenaer en ander naem
en waepen in de plaets te voegen opt
crachtigste in civille is protesteerende,
met naedere summatie van sulks te
willen veranderen en de grafsteden in
haer voorige en oude staet te willen
herstellen, oock sig te wachten soodane
indrachten meer t' onderneemen, bij
refuys off dilay protesteert doctor Goris
in sijn qualitijt van alle kosten,
schaeden en interesse soo hier door nae-
der mogten worden veroorsaeckt,
met versoeck van insinuatie aen de
persoonen der prutense koop en registra-
ture in t' kerckenboeck.

Hebbe dese den laeckencoper
Scheers den Jongen en Derck Marcus
geinsinueert en voorgelesen op den
16 May 1701.
Theod. v. Lom.

Marieke zei op do, 02/22/2024 - 17:35

Goedemiddag, 
 

Bedankt voot uw snelle reactie! 

Groetjes, 
Marieke

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.