Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek transscriptie

Helaas heb ik nog een kleine reeks charters liggen, waar ik geen regest van heb, en die de moeilijkheidsgraad van transcriberen dus voor mij verhogen. Komt iemand hieruit?

 

MVG,

 

Jan

Reacties (3)

Jan zei op di, 01/14/2020 - 11:36

Er staat nog één zin verticaal op de rechterkant hier.

Geert Ouweneel zei op di, 01/14/2020 - 18:16

Mijn transcriptie:

 

Ic, Jan Florysz die Kock, scoudt van Zoetermeer, doe kondt allen luden, dat voir mijn quam Jonge Jan Dircxz ende geliede voir
hem ende sijnen erven ende nacomelingen vercoft te hebben heer Gheryt Vinck, heer Claes van Leyden ende heer Heynric Michi-
eilsz, priesteren, deputaten ende memori meesteren totter cappellamen ende vicecappellamen behoeff in Sinte Pieterskercke tot
Leyden, ses rijnse gulden des jaers ewige ende erflijcke renten, te versien ende te verhalen an een woninge mit bargen, scure ende
potinge ende mit achten dalf morgen lants, ende heeft belegen an die zuytoestzijde Jan Dircxz selver, an die noertwestzijde
Jan Dircxz selver ende noch te versien ende te verhalen an een ander woninge, gelegen in denselven ambocht voirsz. ende heeft
belegen an die suytoestzijde willem Willemsz, an die noertwestzijde Jan Dircxz selver, ende noch te versien ende te ver-
halen an alle die gueden die Jan Dircxz voirsz. nu ter tijt heeft, off die hij hier namaels vercrigen mach, rorende ende
onrorende wair ende wair an die gelegen mogen wesen binnen die grafelijckheit van Hollant off dairbutenm ende dese
voirsz. renten sellen alle jaers verschinen tot Sinte Pouwelsdage conversio, dair dat eerste jair renten verschinen sel tot Sinte
Pouwelsdage conversio als men scrijffte dusent vijfhondert ende drie ende twyntich ende so voert van jare tot jare dese
voirsz. renten te verschinen, ende Jonge Jan Dircxz ende Cornelis Dircxz Stompick loven mit gesamenderhant ende elcx voir
al dese vorisz. twee woningen mitten landen dair an horende, te weten vijftien morgen lants vri te waren jair ende  dach als
recht is als men eygen erven ende landen sculdich is te waren, ende Jonge Jan Dircxz lovet voir hem ende sijnen erven ende
nacomelingen hier niet tegen te verweren noch doen verweren, mit genen rechten t'sij geestelick ofte wairlijck, noch mit ge-
nen lof en vonden die men dairop dencken, peynsen off versieren mach, alle dynck sonder arge ende liste, mit voirwair-
den dat Jonge Jan Dircxz ende sijnen erven ende nacomelingen sellen dese voirsz. renten lossen mogen, die penninck mit sestien
tot wat tijden datter hem believen sel, na dat beloop van der tijt als die lossinge gesciet, te weten dat Jan Dircxz ende sijn
nacomelingen geven sellen in der lossinge een gouden koervorsten rijnsgulden van  gewichte voir acht en twyintich placken,
ende een gouden philips gulden voir vijf ende twyntich placken ende voert alle anderen gouden ende sulveren penningen
van gewicht na advenant, ende Jan Dircxz voirsz. bekent ende belijt van die deputaten ende memori meesteren voirsz. hier-
off wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten  penninck mitten eersten, ende Jan Dircxz lovert Cornelis Dircxz Stompick
hieroff scadeloes te houden, ende ic Jan Florysz die Kock, scout in den ambocht voirsz. doer versuyck van Jan Dircxz ende
Cornelis Dircxz Stompick hebbe desen brieff bezegelt mit minen zegel hieronder an gehangen, in presentie van twee
tugen, buerluden in denselven ambocht, als Jan Kerstentsz ende Cornelis Willemsz, int jair ons Heeren dusent vijf hondert
twee ende twyntich opten vier ende twyntichsten dach van Januario.

Op de achterkant staat: 6 karolus gulden losrente in Zoetermeer, nu ...

 

Jan zei op di, 01/14/2020 - 21:24

Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.