Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek transcriptie notariele aktes

Goedemoddag, kan iemand mij helpen met de transcriptie van enkele aktes ivm onderzoek naar mijn voorouders? Het zijn 5 aktes met in totaal 20 pagina's. Elke hulp is welkom. Vriendelijk bedankt. 

Reacties (39)

Geert Ouweneel zei op za, 03/27/2021 - 14:15

Wil ik wel doen. Stuur de scans maar.

Paul van Klaveren zei op za, 03/27/2021 - 14:36

Vriendelijk bedankt Geert. Hierbij de WeTransfer link:

https://we.tl/t-Jc1NFyhAtu

Ik hoop dat het zo lukt

 

Paul

Geert Ouweneel zei op zo, 03/28/2021 - 15:52

/A16465000022/
No. 6
Testament van man
en vrouw, echtelieden, dewelken
verklaard hebben beneeden de
een duizend guldens gegoed
te zijn.
En is in deeze geen verband van
fideicommis begreepen.

Op den der-
tienden Janua-
ry des jaars
agttien hon-
derde en agt
/A16465000023/
des nademiddaags
tusschen drie
en half vier
uuren, compa-
reerden voor mij
Willem Clinton
de Nooy, koninck-
lijck notaris, te
Amsteldam
resideerende /
Anthony van Klaveren en Catharina
Ader, echtelieden, woonende binnen deeze stad op
de hoek van de Reguliersgragt en Utrechtsche Dwars-
straat, hun verstand, geheugen en uytspraak wel heb-
bende, en om te disponeeren ten vollen in
staat.
En hebben de testanten onder præsentatie van eede
verklaard niet te behooren tot een classe van gegoed-
heyd een hooger zeegel vereyschende als tot de minute deezer
is geëmployeerd.
Te kennen geevende dat de overweeging van de
zeekerheyd des doods hun heeft doen besluyten om te
maaken en bij deeze te doen beschrijven henlieder
testament en uytterste wille, op de navolgende
wijze.
Vooraf herroepen en vernietigen de testanten
alle testamenten, codicillen en andere actens,
eenige kracht van uytterste wille hebbende, door
hun voor dato deezes tezaamen, ieder afzonder-
lijk, of met en neevens anderen gemaakt of ge-
passeerd, geene uytgezonderd, hoegenaamd en
welke clausulen daerinne mogten begreepen
zijn.
En dus geheel opnieuw bij deeze disponeeren-
de, verklaaren zij testanten, hetzij op het overlijden
van den eerststervende van hun kind of kinderen
uyt henlieder huwelijck verwekt, in het leeven
zijn, of niet, malkander over en weeder en zulks
de eerststervende den langstleevende van hun
beide te noemen en te institueeren tot uni-
verseele ervgenaam of ervgenaame, en dat
in alle de goederen, zo roerende als onroerende,
mitsgaders actien, crediten ende gerechtigheeden, niets
uytgezonderd, van hetgeene de eerststervende
met de dood ontruymen en nalaaten zal, en dat
in all opzigten, volkomen vrij en omme daar-
meede te konnen doen en handelen als eygen,
mitsgaders daarvan en over te disponeeren na
welgevallen, mits dat ingevalle kind of kinderen
uyt henlieder huwelijk verwekt, op het over-
lijden van den eerststervende werden bevonden,
de langstleevende verplicht zal zijn die orden-
telijk op te voeden en te onderhouden, totdat
dezelve kind of kinderen meerderjaarig ge-
/A16465000024/
worden ofte eerder ten huwelijken staat zal, ofte
zullen gekomen zijn, en de zodanigen alsdan
uyt te zetten met zoveel als de langstleevende na
den staat des boedels en in goeden gemoede
bevinden zal te behooren, welke opvoeding en uytzetting aan de
gemelde kind of kinderen zal verstrekken in plaatse
en tot voldoeninge van de legitime portie, waar-
in de eerststervende deszelfs na te laaten kind of
kinderen tot meede-ervgenaam of ervgenaamen
institueerd bij deeze, ende verder niet. Doch zo de
langstleevende zig voor dat dezelve kind of kinde-
en meerderjaarig ofte getrouwd zijn tot een ander
huwelijk mogt begeeven, zal de langstleeven-
de gehouden zijn om voor de voltrekking vandien
te verkiesen en aan te stellen zodanige twee mans-
persoonen, hetzij uyt de vrienden van den eerst-
overleedene, of daarbuyten, als de langstleeven-
de zal koomen goed te vinden en ten overstaan
van denselven, na gegeevene opening van den
staat des boedels ten behoeve van hunne min-
derjaarige kind of kinderen voor de legitime
portie in des eerststervendens nalaatenschap
bewijs te doen, zullende egter het beweesene
capitaal onder de langstleevende blijven be-
rusten om door dezelve geadministreerd te
worden tot der kind of kinderen meerderjaa-
righeyd off eerder trouwen toe, en daarvan in-
middels de vrugten tot der kinderen opvoeding
te genieten, zonder dat de langstleevende eenige
cautie off zeekerheyd voor het gedagte bewijs
zal behoeven te stellen, en ook zonder dat van
de langstleevende specificque staat en inven-
taris gevorderd zal mogen werden, dewijl de testan-
ten malkanderen daarvan excuseeren en ont-
lasten bij deeze.
Voorts stellen en committeeren de testanten
den langstleevende van hun beide tot executeur
of executrice van dit hun testament, directeur
of directrice van des eerststervendes sterv-
huys en begraavinge, mitsgaders tot voogd of voog-
desse over hunne na te laatene minderjaarige kind
of kinderen, tot administrateur of administra-
trice van derselver goederen, met zoodanige vrije
en onbepaalde magt als eenigzints noodig is, en /
na rechten kan of nmag gegeeven worden, en in het
bijzonder meede om iemand tot of neevens zig te
kiesen of anderen aan te stellen tot voogden en ad-
ministrateurs na het overlijden van den langst-
leevende.
Secludeerende de testanten uyt derselver boedels
en stervhuysen, en zulks zoowel op het overlijden
van den eerststervende, als van den langstleevende, de
weesmeesteren deeser stad, mitsgaders de weeskameren
en gerechten van alle andere steden of plaatsen
alwaar derselver stervhuysen respectivelijk mog-
ten vallen of de goederen geleegen zijn, dezelven
bedankende en excuseerende bij deeze.
Maar bijaldien hij testateur de eerststervende mogt
zijn, zonder kind of kinderen uit dit huwelijk verwekt
of wettige descendent of descendenten van vooroverleedene
kinderen in het leeven na te laaten, verklaard hij testateur
tot zijne meede-erfgenaam te noemen en te institueeren
zijn vader alsdan in leeven zijnde, edoch niet verder of an-
ders dan in de legitime portie, dezelve in dien gevalle naar
rechten in zijn testateurs nalaatenschap competee-
rende.
De testatrice verklaard geene ouders in het
leeven te hebben.
Hetgeene voorschreeven staat verklaaren zij tes-
tanten (nadat hetzelve aan hun door mij notaris duyde-
lijk was voorgeleesen) te zijn henlieder testament en
uytterste wille, door hun uyt eygene beweeging alzo
gemaakt, willende dat den inhoud vandien op hen-
lieder overlijden nagekomen en agtervolgd zal moe-
ten werden als testament solemneel, ten minste
als codicille of zoals hetzelve andersints na rech-
ten best zal konnen en mogen bestaan.
Gepasseerd in Amsteldam voormeld, ten woonhuyse
van de testanten, staande als boven ter præsentie
[volgen de namen van de getuigen. Is onleesbaar]
als getuygen hiertoe verzogt, dewelken verklaaren de
testanten echtelieden te kennen voor diegeenen die zij hun
in deeze doen noemen.
A. van Klaveren
Catharina Ader
... de Nooy
De testateur
is overleden den 21 April
1834 met achterla-
ting van meerder-
jaarige en minder-
jaarige kinderen.

/KLAC00678000559/
Den 17e Augustus 1773
No. 58
Hoofdofficier
Aagt Bel
/KLAC00678000560/
1. Dirk Aalders en desselfs vrouw
2. Stijntje Bolwijk, in de Lindestraat bij de Noorderkerk, dezzelfz zoon
3. Harmanus Aalders en
4. Catharina Aalders, gesepareerde huysvrouw van Barende Ellerman,
bijde 1e en 2e getuyge inwonende
5. Susanna Heywald, weduwe Thomas Blak, in de Vinstraat
6. Maria Vosschuyt, onder de 1e en 2e getuyge wonagtig
7. Maria Neyl, huysvrouw van Willem Bellaat, boven de 1e en 2e getuyge wonagtig
8. Cornelis Snel, over de 1e en 2e getuyge
9. Johannis Elias, aldernaast de 1e en 2e getuyge
10. Anna Hendrikz huysvrouw van Hendrick Schoonevelt
11. Gabriel Barbur, in de Tuynstraat
12. Claas Haye op de Angeliersgragt
13. Johannis Santhof, Palmstraat
14. Claas van Wijngaarden Angeliersgraft
/KLAC00678000561/
En wel eerstelijck zij 2e getuygen alleen, dat in de
maand September vant gepasseerde jaar 1772.
Sonder dat zij getuyge de preciese dag kan bepaalen
op zeekere nademiddag gebeurt is, dat
zij getuyge heeft gezien dat twee buuren van
haar getuyge over haar wonagtig, woorden en rusie
hadden, waarom zij getuyge omdat
eene van dezelve vrouwen
hoog swanger was daar is na toegelopen
en heeft den een en andere aangesproken
en getragt van elkander te helpen
en te bevredigen.
Verders verklaart sij getuyge dat
twee dagen na dit bovenstaande geval
gebeurt was een van gemelde buurvrouwen
Maria genaamt, huysvrouw van Teunis
van Claveren aan haar getuyges huys is gekomen
en (sonder dat zij getuyge met eenige reeden
daartoe gegeven te hebben) aldaar heeft
aangevangen haar 2e getuyge benevens haar
man en huysgezin op een verregaande /
wijze te schelden, waarom sij getuyge die een stadsvroedvrouw is, is te raden
geworden om over dit gewelt bij den
heer hoofd officier te klagen, dewelke ook
daarop aan bovengemelde Maria, huysvrouw
van Teunis van Claveren en desselfs huysgezin een interdict
heeft doen brengen ten eynde dezelve
haar 2e getuygen soude ongemoveert laaten.
De 2e, 3e, 4e, 5e en 6e getuyge verklaren nu te
samen, dat zij getuygen sig seer wel geheugen
dat op seekere voor de middag in de maand
October vant gepasseerde jaar 1772,
wanneer zij 5 getuygen ten huyze van de 1e en 2e
getuygen al schoonmaakster werkten is voor-
gevallen dat de bovengemelde vrouw van Teunis van
Claveren, Maria genaamt, voor t'huys
van hun 1e en 2e getuyge is gekomen en op
een seer brutale wijze sonder eenige
voorafgaande woorden of kwestie
is beginnen te schelden, te bedrijgen
en een groot rumoer te maaken en ver- /
/KLAC00678000562/
volgens, na sulx een geruyme tijd had
geduurt, zig niet ontzien om haar 2e en daarna ook haar
4e getuyge die aan haar deur stonden met
gewelt aan te vatten en van haar huys
af te trekken.
De 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e getuyge verklaren wijders
tesamen dat zij getuygen geduurende de loop
vant gepasseerde najaar en winter
alsmede dezen somer haar veele maalen
hebben gezien, gehoort bijgewoond of
ondervonden dat de meergemelde Maria
van Claveren geadsisteert somtijds
van haar
dogter of ook wel door verscheydene
andere vreemde menschen onder anderen
door een vrouwspersoon, Aagt Bel
genaamt, seer dikwils is gekomen voor
t'huys van hun 1e en 2e getuygen en aldaar
een alderbrutaalste gewelt heeft aan-
gerigt met schelden, vloeken, rasen, /
waardoor dan gewoonlijk een geheel buren-
gerugt is ontstaan.
De 1e, 2e, 3e, 4e, 7e, 8e en 9e getuyge verklaren nu tesamen
dat zij getuygen onder andere dag en dat dit
bovenstaande gewelt voor haar 1e en 2e getuyge huys is voorgevallen
op Saturdag den 7e dezer maand Augustus
des middags omtrent 3 uuren, hebben
gezien, gehoort en bijgewoont dat
bovengemelde Aagt Bel en vervolgens
Maria, huysvrouw van Teunis van
Claveren, geadsisteert van haar zoon en dogter
en veele meerder andere menschen
voor t'huys van deze 1e en getuyge zijn
geweest en onder veele en swaare
dreygementen zo tegens de 1e en twede
getuyge als tegens hun geheele huys-
gezin op een seer verregaande wijze
hebben gescholden en geraast sodanig
dat daardoor weder een geheel buurengerugt
is ontstaan.
/KLAC00678000563/
De 3e en 4e getuyge verklaren dat op den bovengemelde
7e dezer maand des middags omtrent ½ 2 uuren
ook nog is voorgevallen dat
bovengemelde Teunis van Claveren
hem 3e getuyge op de straat heeft
opgewagt en aangesproken, vragende
waarom hij getuyge zijn dogter morarde
op t'welk hij 3e getuyge antwoorde dat hij
sulx niet deede, met nog eenige verdere
woordewisseling waarin Teunis van Claveren
hem 11e getuyge uytmaakte voor een jongen
en vervolgens ook op t'seggen van hem 11e
getuyge dat hij geen jongen was, hem 11e
getuyge aanvatte,
op een brutale wijze bejegende, soodanig
dat hij 11e getuyge in zijn aangezigt swaar bloede.
De 12e en 13e getuyge verklaren dat zij getuygen
op gemelde Saturdagmiddag, sijnde
geweest den 7e dezes maand des middags circa half zeven, de Prince-
gragt langs komende, hebben gezien dat
deze 11e getuyge met zeker persoon die zij /
naderhand hebben gehoort dat Teunis van
Claveren genaamt is handgemeen en aan t'
vegten waaren, waarom zij getuygen daarbij komende
om dezelve te scheyden, dog den gemelde Teunis
van Claveren wilde altijd weder deze
11e getuyge aanvallen.
De 1e, 2e, 3e en 4e getuyge verklaren nog dat
de brutaliteyten van bovengemelde luyden
omtrent hun getuygen dagelijkz nog toe-
neemende, zij getuygen wederom zig hebben
geadresseert bij den heer hoofdofficier
die ook weder een interdict heeft
gezonden ten ijnde zij hun getuygen allen ongemoveert
zoude laten.
Laastelijk verklaarde de 3e, 11e en 14e getuygen tesamen
dat op donderdag daerna, sijnde geweest den
12e dezer maand Augustus des middags
omtrent 12 uuren, wanneer zij tesamen
van hun werk kwamen hun getuygen op de straat is ont-
moet de bovengemelde zoon van Teunis
van Claveren, Willem van Claveren genaamt,
/KLAC00678000564/
dewelke hem 3e getuyge aansprekende, zeyde
ben je daar, schurk, en maakte aanstonds
beweeging om hem 3e getuyge aan te vallen,
trekkende tegelijk zijn rok uyt
en gaf hem getuyge ook een stoot op
de borst, dog hij 14e getuyge is toen daar
tussenbeyde gekomen en heeft hij 3e
getuyge daarop de vlugt genomen.
De 5e, 6e, 7e, 8e, 9e en 10e getuyge die allen buuren
zijn van deze 1e en 2e getuyge of daar veel
in die buurt verkeeren en omgaan,
verklaren dat de brutaliteyten van
bovengemelde Maria van Claveren en haar
dogter op en tegens deze 1e, 2e,3e en 4e getuyge
dagelijks so menigvuldig en groot
zijn, dat het voor hun 1e, 2e, 3e en 4e getuyge bij-
na niet mogelijk is in vrede en rust
te wonen of haar deur in en uyt te
gaan. Gevende voor redenen van weten- /
schap als in den tijd etc.
Gepasseert in Amsterdam
in presentie van Amaas Letmans
junior.
Derk Aalders
Stijntje Bolwijk
Hermanus Aalders
Catrina Aalders
Johannes Elias
Susanna Heywalt
X Dit is het merk van Maria Voskuyl
& Ut supra van Maria Neye
Cornelis Snel
Anna Hendriksen
Gabriel Barbier
Klaas Hayen
Jan Santhof
Klaas van Wijngaarden
... Maas &&
Letmans junior

/NOTA01451000619/
[In deze akte komt Teunis van Klaveren alleen als getuige voor]
8 October 1766
N 1649
Testament bij man en vrouw
tesaemen, suyver
en vrij die op't
passeeren deses
verklaert hebben beneden
de tweeduysent
guldens gegoed
te sijn.

Bij den inhoude
van dit openbaer
instrument zij
kennelijk eenen
/NOTA01451000620/
iegelijk die het
behoort dat in
den jaere der
gemelde seventien
hondert ses en
sestig, op maandag
den agsten Decem-
ber des
avonds de klocke
ses uuren, voor
mij Salomon
Dorper, openbaer notaris
tot Amsterdam
bij den Ed. Hove
van Holland
geadmitteert
ende voor de
getuygen nage-
noemt, personelijk
gekoomen en
verscheenen sijn /
8 October 1766
namen voornoemt
6 uuren

1649
Compareerden
Jan Hendriksen, timmerman
van functie, en Willemijntje
Koppers, egteluyden, woonende
binnen dese stad, in de Noorder
Kerkstraat, aen d'ondergenoemde
getuygen bekend, gesond van
lighaemen en bij t'volle gebruyk
en oeffenen van haarlieder
verstant en sinnen, sodat genoeg-
saem en klaerlijk bleek.
Dewelke uyt overdenkinge des doods
van voornemens waren geworden
haere maekinge van laeste wille
te doen beschrijven, op volgende wijse.
Alvorens na Christelijke aenbeve-
ling van ieders ziel en lighaem
verklaerden zij te herroepen
en te vernietigen alle testamen-
ten, codicillen en alle andere
makingen diergelijke uytwer-
king hebbende, voor dato deses
tesaemen of bij ieder afsonder-
lijk, of met andere tesaemen
eenigsints opgeregt ofte
gepasseert.
En alsnu opnieuws overgaende
tot makinge van haerlieder
vrije en uytterste wille
/NOTA01451000621/
so verklaaerden zij testateuren
haer drie kinderen bij elkanderen
verweckt, met namen Gijsbert
Hendriksen, Pieter Hendriksen
en Elisabeth Geertruyd Hendrick-
sen, en bij vooroverlijden jeden
wettige nasaeten, bij representaite tot der eerststervende
mede-erfgenamen te institueeren
in de legitime portie aen deselve
na regten toekomende, onder
korting en toerkenning van
't geene de twee eerstgenoemde
haerere kinderen op't aengaen
van haerlieder huwelijck tot een
uytsetting genoten hebben, t'welk zij tes-
tateuren begrooten tenminsten
voor ieder beloopen te hebben
op een somma van een hondert
en vijftig guldens,
Met begeerte dat haerlieder
jongste dogter, de voornoemde
Elisabeth Geertruyd Hendriksen
so bijaldien zij bevonden mogte
werden op t'overlijden van d'eerststervende sulx niet genoten te
hebben, even so veel sal genieten
als een ieder van opgemelde
haere getrouwde kinderen
genoten hebben voor uytsetting
als andersints. /
ende in het overige ende resterende
van haere goederen, roerende en
onroerende, hebbende en te krijgene,
geene uytgesondert, van t'geene
bij d'eerststervende van haer beyde metter dood sal
werden ontruymt en nagelaeten,
verklaerden zij testateuren
elkanderen over en weder, dat
is d'eerststervende de langst-
levende van haer beyden, te
roepen, te benoemen en te
institueeren, sulks doende bij
desen, tot sijn of haer eerstervende algeheele erfgenaem,
omme bij de langstlevende
daermede te mogen werden
gedaen en gehandelt na welgevallen,
met volle regt van erfstellinge.
stellende zij testateuren elkanderen
over en weder als voren, tot eenige execu-
teur of executrice van desen testamente,
mitsgaders voogd en voogdesse over
hunne minderjarige dogter of
verdere afkomelingen, hunnen twee
zoonen in cas zij of een van hun voor-
overleden mogte sijn, en administrateur
of administratrice derselver geoderen,
met alle magt daertoe eenigsints
vereyscht en int besonder ook omme
bij leeven en sterven een of meer andere
daerin te konnen bij sig neemen, of ook
wel in sijne of haere plaetse te stellen,
en dat sowel ten opsigte van de eerst-
als laeststervende van haer beyden,
met eerbiedige uytsluytinge van
d'Edele heeren weesmeesteren en weeskamer
deses en alle andere plaetsen.
/NOTA01451000622/
Hetgeene voornoemt staet de testateuren
voorgelezen sijnde, verklaarden
zij te weesen haerlieden test-
ment, laeste en uytterste wille,
begerende dat op het overlijden
van d'eerststervende van haer,
sulcx stiptelijk sal werden agtervolgt
en nagekomen, t'zij als een
intrument solemneel of so niet
als codicille, gifte ter
saeke des doodt, als andersints
het best bestaen kan en effect
sorteeren, versoeckende hiervan
ter uytterste benefitie
des regts te mogen genieten.
Aldus gepasseert binnen
Amsteldam ten comptoire van
mij notaris staende besijden
de Beurs, in presentie van Teunis
van Klaveren en Jan Bos,
beyde in de Lindestraet alhier, versocht
als getuygen die verklaerden
de testateuren als egteluyden wel te
kennen en deselve persoonen te
zijn bij haer naemlieden
namen bekend maeken.
Tuines van Klaveren
Jan Hendriksen
Willemijntie Koppers
Jan Bos
L. Dorper

/NOTD00941000499/
No. 267
De testanten hebben verklaard
onder de ƒ 2000.- gegoed te zijn, ende
is in deeze geen fideicommis vervat.

Testament van
Christiaan van der Wijde
en Geertruy Gerdinand
echtelieden
In dato 1 November

/NOTD00941000499/, /NOTD00941000500/ en /NOTD00941000501/
In deze akte komt Teunis van Klaveren alleen voor als getuige. Hij was de buurman van de testateuren.

/NOTG00394000098/
Verklaaringh
door
Christina Beyeringh
Anna Margaretha Noormans
Elizabeth Boucher
Dirk van der Valk
Sara Moorbeek
Thonis van Klaveren
ten versoeken
van
Jan Beyereink en Laurens
Schuus

Heeden den 12e September
anno 1750 compareerden
voor mij Fredrik Klink-
hamer, openbaar notaris
/NOTG00394000099/
De eersame Christtina Beyeringh, oud twintigh jaaren,
Anna Margaretha Noormans, huysvrouw
van Adam Mulder, Elizabet Boucher, huys-
vrouw van Louis Dizy, Dirk van der
Valk, Sara Moorbeek, weduwe van Caspar
Hoequaert en Teunis van Klaveren, oud circa twintig jaaren, alle getuygen
van genoegsaame ouderdom ende wonaghtigh
binnen deeze stadt, dewelke ten versoeken
van Jan Beyeringh, woonende op de Geldersche
Kaay en Laurens Schuus, Keulsche schipper en
die het anders off voorder zoude moogen aengaen,
voor de opreghte waerheyd hebben getuyght
ende verklaart hoe waar is.
Eerstelijk verklaaren zij twee eerste getuygen
Christina Beyeringh en Anna Margaretha Noormans
tezaamen dat het op den
6e July 1750 laatstleeden, des morgens off circa
op den middag is gebeurt dat eenen Margaretha Junes,
weduwe Jan Anderson, woonende nabij hun getuygen,
is gekoomen uyt haar huys tot op de stoep van de weduwe
van Simon Duyff, die het tweede huys van haar aff
wonagtigh is, ende dat zij Margaretha Junes,
weduwe Jan Anderson, haar niet en heefft ontsien
omme wegens haar eerste getuyge te zeggen,
gij moet het vierendeel jaars huur betaalen,
dat uw vader (denoteerende daarmeede den eersten
requirant) mij schuldgh is, vragende zij eerste getuyge
off zij dat staande zouwde willen houden ende daar-
op haar jaa hebbende tegemoet gevoert,
zij eerste getuyge haar tweede getuyge daar kennisse
van te willen draagen, heefft versoght gehad, dat
dezelve Margaretha Junes,
weduwe Jan Anderson, haar verder ook niet en ontsag
omme onder het uytten van verscheyden andere
scheldwoorden meede ten aanhooren van
haar derde getuyge, zooals zij drie eerste
getuygen te zaamen verklaaren, wegens den
tweeden requirant die voor de
deur van dezelve weduwe Duyff zat, alswanneer
hij zeyde dat zij wel heen moght gaan, te
zeggen, gij mooght wel heengaan, want gij hebt
die vrouw daar gij bij gewoont hebt, met kindt
gemaakt, ende dat hij tweede requirant
daarom zeggende daarop sonder
eenig ongenoegen te toonen is heengegaan, zij
Margaretha Junes, weduwe Jan Anderson
alsdoen meede na haar stoep is gegaan.
Wijders verklaaren zij twee eerste getuygen Christina
Beyeringh en Anna Margaretha Noormans nogh te-
/NOTG00394000100/
zaamen dat dit op den gemelden selfden July in den
avondt de clocke om agt uuren is gebeurt, dat
den tweeden requirant Laurens Schuus het huys
van de gemelde Margaretha Junes, weduwe Jan
Andersen willende passeeren door dezelve
Margaretha Junes en haar dogter Margaretha
Anderson is aangeroepen, hij tweede
requirant daarop op haar stoep koomende
voor de deur is blijven staan, zijnde de onderdeur
geslooten en dat zij Margaretha Anderson
den onderdeur geopent hebbende, heeft willen
hebben dat hij tweede requirant daar zouwde
binnenkoomen, zeggende zij Margaretha Anderson
teegens hem tweede requirant, hoe komt dat
gij van deezen morgen soo een leeven met mijn moeder gehad hebt,
hij tweede requirant haar Margaretha Anderson
daarop heeft tegemoet gevoert, ik heb geen leeven
met uw moeder gehad, maar uw moeder moet
mijn en mijn vrouw en volk ongemolesteert laaten,
den eersten requirant daarop meede is aangekoomen
vraagende wat daar te doen was, ende daarop meede
is gegaan aan en op de stoep en wel tot aan de post van de
deur van haar Margaretha Junes, weduwe
Jan Anderson, staande den tweeden requirant nog
op den stoep alsvooren, scheldende en raazende, zij
Margaretha Junes, weduwe Jan Anderson en haar dogter
Margaretha Anderson op een grouwelijke wijze wegens
hun beyde requiranten, zeggende onder andere,
omme niet alle woorden te melden, meede ten aanhooren van haar twee eerste en vierde
en sesden getuygen, Dirk van der Valk en Teunis van
Klaveren, zoo als zij hun met haar vieren verklaaren,
dat hij eerste getuyge een dieff was, want dat
hij een plaat en eenig ander goet uyt haar huys
gestoolen had ende dat hij tweede requirant
dien vrouw met kind gemaakt had,
daar hij gewoond had en dat hij het zijn eygen vrouw
niet doen konde, den tweeden requirant, in het bijzijn
van haar twee eerste ende hem vierde getuyge zooals zij
hier met haar drien verklaaren, daarop wel
in dat huys heefft willen gaan, maar niet in het
huys van haar Margaretha Junes, weduwe Jan Anderson
is geweest, want daarin teegengehouden wordende,
de derde getuyge zoo als zij beneevens de twee eerste
en vierde getuyge hier is verklaarende, daarop
zijnde aangekoomen hij tweede requirant heefft gezeght,
t'is goet dat zij mij teegengehouden hebben, want anders
zouwde ik het niet langer kunnende verdragen,
daar in huys hebben gegaan, hij eerste ende zij
twee requiranten
ten aanzien van haar vier eerste getuygen zooals zij weder
hier tezaamen verklaaren, daarop zijn heengegaan ende /
zulks dat zij getuygen en wel bijzonder zij twee eerste
ende hij vierde getuygen, zooals zij met
haar drien weder verklaaren, wel weeten dat
staande dit schelden en raazen geen van beyde de requiranten in het huys
van haar Margaretha Junes, weduwe Jan Anderson
zijn geweest, veel minder dat hij
tweede requirant dezelve Margaretha Junes, weduwe
Jan Anderson in haar eygen huys zouwde hebben
geslaagen off qualijk getracteert hebben gehadt, zoo-
als dat bij zeekere verklaringh
door Margaretha Anderson, Eduard
Camp en Helena Boelens op den 10e July 1750 voor de
notaris mr. Cornelis Staal gepasseert ende aan
hun getuygen op het passeeren deezes voorgeleezen
verkeerdelijk is verklaart geworden, want dat zij
twe eerste getuygen zooals zij hier met haar beyden
verklaaren niet anders hebben gezien alsdat Helena
Boelens, woonende bij den heere Verlaan
den ganschen tijdt van het schelden door haar Margaretha
Junes, weduwe Jan Anderson, en haar dogter Margaretha
Anderson, teegens de requiranten in deezen,
op den stoep van denzelven Kors Verlaan
is blijven staan ende voor zooverre als zij hebben
gezien niet van dien stoep is gekoomen dan nadat
den eersten requirant bereyds naa zijn huys en deden keerden requirant
na den Waterpoortbrugh was gegaan, ende zulks
dat zij eerste, tweede, derde, vierde en sestde getuygen
zooals zij hier met haar vijven verklaaren op dien tijdt hebben ondervonden
dat met de requiranten off een van haar beyden
de voor meergemelde Margaretha Junes, weduwe
Jan Anderson, noghte haar doghter Margaretha
Anderson kwaalijk hebben getracteert, maar dat
dezelve in teegendeel de requiranten in deezen
grouwelijk hebbende uytgescholden alzoo hun requiranten
hebben geinjurieert gehadt.
Dan verklaarde zij tweede getuyge nog alleen,
dat de meergemelde Margaretha Anderson haar niet
en heefft ontsien omme eenigen tijd geleeden op zeekeren
namiddag off voor den avond, haar tweede getuyge uyt de
kerk koomende, met water over haar kleederen te werpen,
bij de derde getuyge zij tweede getuyge is koomen inloopen ende dat aan haar
verhaalende zij derde getuyge zooals zij hier
meede verklaart ter oorsaaek van haar
tweede getuyge zwanger zijn haar getuyges
dienstmaaght nog heefft gezonden omme het
water dat van haar tweede getuyge
geworpen hadden, wederom op te seylen,
zijnde het bevonden ook nog voorgevallen dat dezelve
Margaretha Anderson de eysselijkste en grouwelijkste
wenschingen omtrent het swanger zijn ende verlossing
van haar tweede getuyge heeft gedaan, ja zoodangh
/NOTG00394000101/
zelven dat zij beyde getuygen hun die schaamen en
schrikken te noemen.
Laastelijk verklaarden zij eerste getuygen
alle tezaamen dat zij alle de meergemelde
Margaretha Junes, weduwe Jan Anderson, en
haar doghter Margaretha Anderson eenige jaaren daar in de buurt
hebben gekent ende alzoo ondervonden dat zij beyde
zijn onrustige menschen die genoeghsaam de geheele buurt door
haar leevenswijze zoo van schelden, raazen
dikwils molest hebben aangedaan.
gevende zij getuygen voor redenen van
weetenschap, dat zij als gebuuren hun hiervoor
gegeevene verklaaring alzoo en in maniere
voorschreeve hebben ondervonden gehad met
presentatie omme alle hetzelve, desnoods
ende gerequireert wordende, nader met
solemneelen eede te willen bevestigen.
Dat aldus passeerde binnen Amsteldam
voorschreeve in presentie van Anthony Peereboom
en Matthijs Vlug als getuygen.
[volgen de ondertekeningen]

 

Paul van Klaveren zei op zo, 03/28/2021 - 16:13

Hartelijk dank Geert

Paul van Klaveren zei op ma, 03/29/2021 - 17:57

Geert, op blad /KLAC00678000563/ staat het woord "morarde". Kan jij mij vertellen wat dat betekend?

Paul van Klaveren zei op ma, 04/19/2021 - 20:22

Beste Geert, zou jij nog een transcripte van een akte voor mij willen maken. Het is minder dan twee pagina's.

 

Ik ben zo brutaal geweest om de file al bij te voegen.

 

Bedankt alvast, Paul

Geert Ouweneel zei op ma, 04/19/2021 - 22:38

Wil ik wel doen, maar ik zie de file niet.

Paul van Klaveren zei op ma, 04/19/2021 - 23:20

Dit is de eerste pagina

Paul van Klaveren zei op ma, 04/19/2021 - 23:21

En pagina 2

Geert Ouweneel zei op di, 04/20/2021 - 08:43

Wij ondergeschreven etc.
dat voor ons gecompareerd zijn
Pieter van den Broeke en Pieter Sandrae, in
qulaiteit als bij acte op den 10e April 1801 ten over-
staan van den notaris Willem Clinton de Nooy en getuigen alhier
gepasseert door Aaltje van der Pluyme, weduwe Gregorie
le Roux, zo uit haar eigen hoofde als uit krachte en in-
gevolge de macht bij den testatrice door haar en haare
gemelde overledene man op den 28e December 1792 ten overstaan
van den notaris Engelbertus Marinus Dorper en getuigen alhier
gepasseert aan haar verleend, gecomitteerd onder andere
tot executeurs van haare boedel, omme dezelve te bered-
den en tot liquiditeit te brengen, mitsgaders tot voogden
over haare drie kinderen en algeheele erfgenamen
ab intestato, met naamen Rosette Catharina, Louis,
en Marie le Roux, door haar voorn. overleden man
bij haar in huwelijk verwekt, en administrateurs van
derzelver zoo vaderlijke als moederlijke goederen, met
seclusie van de weeskamer, en welke voorn. nu
wijlen Aaltje van der Pluyme is geweest weduwe
van en in gemeenschap van goederen getrouwd met
de gezegde Gregorie le Roux en benevens haare voorn.
drie kinderen ieder voor een kindsgedeelte, zijnde,
vermits ses kinderen zijn nagebleeven, een gerecht
een zevende part geinstitueerde meede erfgenaamen
van derzelver man en vaders respective, nu wijlen
meergenoemde Gregorie le Roux, uit krachte
van dezelvs hier boven omschreeven testament,
en zijnde bij acte van schijding der nalatenschap
van voorn. wijlen Aaltje van de Pluyme, weduwe Gregorie
le Roux op den 18 Juny 1801 voor den notaris Engelbertus
Marinus Dorper en getuigen alhier gepasseert, de na te noemen per-
ceelen aan de comparanten in deezen in hunne voorn. quali-
teit in vrijen eigendom toe en aanbedeeld geworden,
zijnde hij Gregorie le Roux bevorens weduwenaar
van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest zijnde
met Maria Margaretha Weitz en ingevolge? den
voorsz. testamente door hem en zijne toenmalige huisvrouw
op den 21e Juny 1781 ten overstaan van voorn. notaris
Dorper en getuigen alhier gepasseert, behoudens hunner
drie kinderen legitime portie, eenige geinstitueerde erfgenaam
van dezelve zijne huysvrouw, zijnde dezelve
drie kinderen van haar moeders goed of legitime
voldaan, blijkens drie onderscheiden quitantien van dato 24 November 1781, 2 Mey 1797
en de derde of laatste 4 September 1798. /
voor en ten overstaan aan voorn. notaris Dorper en getuigen
ten behoeve van hunne vader gepasseert en
zijnde t'zelve zo te noemen perceel aan meergenoemde
Gregorius le Roux opgedragen bij ordinaris quijtscheldinge sub dato
16 July 1800.
En gelieden zij comparanten in voorn. hunnen qualiteit in den
jare 1805 uit de hand verkogt te hebben en alsnu op te dragen en quit te schelden
aan Nicolaas van Klaveren en Catharina le
Roux twee huyzen onder een dak en derzelver
erven, staande geleegen in de Hoogstraat, over de
poort van het Oost-Indisch Compagniehuys
d.i. 90.30 no. 4 en 5 en dat met zoodanige belendenen
en aloop fo. 1.
En bekenden zij comparanten hieraf voldaan en
wel betaald te zijn, den laatsten penning met den
eersten en dat zij daaromme beloofde, onder ver-
band van den boedel en nalatenschap van opgemelde
wijlen Aaltje van der Pluym, weduwe Gregorius le
Roux, roerende etc. 't voorsz. getransporteerde te
zullen vrijen en verijwaaren, jaar en dag, als men in
gelijke schuldig is te doen, en alle oude brieven
af te neemen, zonder arg of list.
In oirconden etc. den 9e September 1806.
getekend
S. Beeldsnijder
A.A. v.d. Marck
Solvit:
de 40e penning    ƒ 137.10.-
10e penning        ƒ 13.15.-
80e penning        ƒ 68.15.-
Den 9e September 1806
de 100e en 200e penning anno 1805 zijn voldaan
getekend F.J. Pelleter

 

Paul zei op di, 04/20/2021 - 09:08

Vriendelijk bedankt Geert.

Paul van Klaveren zei op vr, 10/08/2021 - 13:41

Geert, zou je zo vriendelijk willen zijn om transcriptie van deze akte te maken? Met vreindelijke groet, Paul

Geert Ouweneel zei op vr, 10/08/2021 - 18:58

Den testateur heeft verklaard
beneden de ƒ 4000.- gegoed te zijn
en is in desen geen fidei commis
vervat.
Æ. Crmer, notaris

1 July 1801
No. 21

Testament

gr. 1

Op den eersten July des
jaars achtien hondert en een, des
namiddags ruim half vier uuren,
compareerde voor mij Ægidius Cre-
mer, notaris te Amsterdam, bij den
Hove van Holland geadmitteerd,
Mons. Harmanus Kramer,
weduwenaar van Anna Penderts,
wonende thans op de Lindegragt
zuydzijde, het derde huys van de
Saturdagse brug op de kamer boven
no. 166, swak van lichaam, dog bij het
volle gebruyk van zijn verstand en
sinnen.
Dewelke verklaarde voornemens
te zijn te maken zijn testament,
laatste of uitterste wille, in manieren
navolgende.
Eerstelijk verklaarde hij compa-
rant te herroepen en te vernietigen
alle testamenten, codicillen en an-
dere actens kracht van uiterste wil-
len hebbende, bij hem voor dato dezes
alleen met zijn voorover- /
leederen huisvroude, of iemand anders, ge-
maakt, geteekende ofte gepasseert, niet willen-
de dat eenige van dezelve de minste kracht
hebben, of effect sorteren zullen.
Ende alzoo op nieuws disponeerende, ver-
klaarde den testateur tot zijn enige en universele
erfgenaamen te nomineeren en te
instituderen zijne vier kinderen, met namen
Hillegert Kramer, Coenraad Kramer,
Tijmen Kramer ende Peternella Kramer,
huisvrouw van Antoni de Graaff, te-
zamen voor egale portien en bij vooroverlijden
ierders wettige nazaat of nazaaten bij plaats-
vullinge, en zulks in alle zijne na te laatene
goederen, geene uitgezondert, en waar ook
geleegen, berustende of uitstaande, die mog-
ten worden bevonden, alles echter
onder die expresse conditien, dat zijn tes-
tateurs huis en erve, staande en geleegen bin-
nen dese stadt in Palmdwarsstraat en
thans bewoont wordende bij zijn soon Tijmen
Kramer, die daarin nadat zijn huurtijd zal
uit zijn, hetzelve voor dezelve prijs wederom
ten zijnen keuse zal mogen inhuuren toter
tijd hieronder nader te bepaalen en wel tot-
dat zelve eerst zal mogen of moeten worden ver-
kogt, ten einde het legaat van zijn
zoon Coenraad Kramer, dat zoo aan hem groot drie hon-
dert vijf en zeventrig guldens, bij testament van zijn oom Helle-
gert Kramer, als zijne voornoemde broeders
ieder was gemaakt en door hun reets is ge-
nooten, dan alleen door hem niet, maar de
voormelde somma hij Coenraad Kramer aan
hen testateur zonder eenigen intrest heeft in
gebruyk gelaaten en alzoo ten minsten dat cappi-
taal eerst voor alle deelen uit zijn testateurs /
nalatenschap zal moeten worden goedgedaan
en daaraan enige sekerheid te geeven, mitsga-
ders tot gelijkstellinge van hetgeene zijn testa-
teurs andere kinderen, zoo aan capitaal als
intressen zelve hebben genooten, hem Coenraad Kra-
mer was prelegateerende of vooruitmaakende
alle zijn testateurs kleederen, zoo van linnen,
wolle als andere stoffen, alsmede goud en zilver,
dat tot zijn testateurs hooft en lijf gebruyk maar
eenigsints is geschikt geweest, ofte gedient
heeft.
En begeert dat voorschreeve huyse en erve of wel
de huurpenningen vandien, na aftrek van de
jaarlijkse landsonstade lasten, mitsgaders de nodige en ver-
eischt wordende reparatien, dog verder niet, als het
verdere en overig blijvende provenue vandien als-
dan zoude konnen strekken, zal moeten worden
afbetaalt, of met aanvullinge ook van dat-
geene, dat zijn testateurs andere kinderen Hille-
gert en Tijmen Kramer, op zijn overlijden aan
zijne boedel, zoo wegens capitaal als interes-
sen nog zullen schuldig bevonden worden, t'af
moeten betaalen, of daarvan zullen komen af te
betaalen, en dus hetzelve huis en erve niet eerder
zal mogen worden verkogt, belast of beswaard
of eenige zijner andere kinderen, dan voornoem-
de Antoni de Graaff met zijn huisvrouw voor
een porsie, en zijn zoon Coenraad Kramer, zoo lange
hem het volle capitaal voornoemt niet zal
zijn afbetaalt, twee portien van de resteer-
rende huurpenningen, na aftrek als vooren,
zal overschieten, alleen dus blijven verdeelen
of tezamen voor de helfte, als wordende zulks
aan hen bij dezen geprelegateert tot die tijd.
en dus ook wel tot dat voornoemde zijn testateurs
andere zoons Hillegert en Tijmen Kramer
of een ieder van hen aan /
hun schult met de interessen ten vollen zullen hebben
voldaan, en ingevalle dat daarna het voorn.
huis en erve mogt worden verkogt, begeerde
hij testateur dat vooraf aan zijn soon Tijmen Kramer,
het in zijn keuse ook sal worden gegeeven of
hij hetzelve huys en erve op tauxatie van
twee deskundige makelaars zoude wille over-
neemen, mits dat het geene nakerlaars moeten
zijn die in de tabak doen, maar door zodanige
makelaars als bij zijn testateurs drie andere
kinderen daartoe dan zullen goedvinden te
benoemen en verkiesen.
En ten einde deze zijn testateurs wille be-
hoorlijk worde geobtemporeert,
is zijn testateurs begeerte, dat zijne drie zoons en
dogter, mitsgaders geinstitueerde erfgenaamen,
of in cas van derzelver nazaat of nazaaten in
zijn testateurs behuwt zoon en na te
meldene mede executeur en voogd Antoni de
Graaf, in naam van de minderjarigen bin-
nen den tijd van twee maanden na bekomen
kennisse van dit testament, zullen of zal
uitbrengen en ook mede in beider gevallen in
handen van de na te meldene executeurs
leeveren, behoorlijke acte voor notaris en getui-
gen gepasseert, en des gerequireert, gesterkt
met condemnatie van de burgerlijke recht-
bank dezer stadt, waarbij dezelve verklaaren
het voornoemde zijn testateurs testament
in alle deszelfs leeden en deelen te approbee-
ren, en hetzelve alzoo te zullen achtervol-
gen, verklaarende alzoo den testateur zoo diegeene
van deszelfs kinderen, als de na te melden mede-
voogd in naam van de minderjarigen, welke
mogten blijven in gebreeken zodaanige acte
binnen de voormelden tijt uit te brengen, in de
bloote legitime portie, hun na rechten in
zijn testateurs nalatenschap competeerende, te
institueeren, onder imputatie van t'geene daar- /
op na rechten geimputeerd en toegerekend
kan worden.
En verklaarde den testateur tot executeurs
van dit zijn testament, bezorgers van zijne begraaffenis, redderaars van zijnen
boedel en nalatenschap, mitsgaders voogden
over zijne minderjarige en andere toezicht
behoevende erfgenaamen, alsmede adminis-
trateurs van derzelver goederen, en van zijn
testateurs voormelde geheele nalatenschap
te committeeren ende aan te stellen, zijn ouds-
te zoon Hillegert Kramer en behuwt zoon
Antoni de Graaf, geevende en verleenen-
de aan dezelven zodaanige ampele macht
en authoriteit als hen na den aart en eigen-
schap der opgemelde commissie compe-
teerd en aan voogden en administrateurs
na rechten gegeeven kan en mag worden, en
speciaal die van assumtie, surrogatie ende
substitutie tot den uiteinde derzelver
commissien toe, en zulks met speciaale
dog eerbiedige uitsluytening en bedanking
van alle heeren weesmeesteren en wees-
kameren, zoo hier als elders daar zijn testateurs
sterfhuis mogt komen te vallen, goederen
geleegen of de minderjarigen wonagtig zijn,
mitsgaders alle anderen die zig eenig gezag
of bewind daarover zouden willen of konnen
aanmatigen.
Laatstelijk verklaarde den testateur aan
zig te behouden de magt om bij onderhands geschrift,
door hemzelfs of een andere geschreeven, en door
hem ondertekent, nog zodaanige legaten, præ-
legaaten en andere beschikkingen te mogen maken
als hij nader mogte goedvinden, begeerende
dat al hetzelve van gelijke kragt en waarde zal
zijn en ook moeten gehouden worden alsof al hetzelve
in dezen mede omschreeven, oftewel anders voor
notaris en getuygen gepasseert mogte zijn. /
Hetgeen voorschreeven staat, verklaarde
den testateur, nadat hetzelve door mij
notaris in presentie van getuygen aan hem
duydelijk was voorgeleesen, te zijn deszelfs
laatse en uiterste wille, die hij testateur
begeerde, dat alzoo na zijn overlijden zal worden
achtervolgt en nagekoomen, hetzij als testa-
ment, codicil of zoo als hetzelve na rechten
best zal konnen bestaan, waaromtrent
den testateur verzogte het uitterste benefitie
te erlangen.
Aldus gepasseert binnen Amsterdam
voornoemt, ten huise van mij notaris op de
Singel, het derde huis van de Oude Lelystraat,
in presentie van de heer Hendrik Meyer
junior en Ernestus Philippus Gerhardus
Cremer, als getuygen.
Harmanus Kramer
Hendrick Meyer junior
E. P. G, Cremer
Æ. Cremer notaris

 

Paul zei op vr, 10/08/2021 - 19:07

Hartelijk dank

Paul zei op za, 10/09/2021 - 19:18

Geert, kan jij hier wat van maken?

Geert Ouweneel zei op zo, 10/10/2021 - 07:33

Eigenlijk niet, hier en daar een fragment, maar verder weet ik niet waar het over gaat.

Paul zei op zo, 11/14/2021 - 17:53

Geert, zou je een transcriptie van de geschreven tekst kunnen maken, graag? Bedankt, Paul

Geert Ouweneel zei op ma, 11/15/2021 - 08:43

Den gedaegde in persoon
gecompareert zijnde heeft den hooftofficier
r.o. (res officio?) versogt den gedaegde te mogen hooren op de articulen aan
Haer Ed. Achtb. overgegeven.

Scheepenen fiat
den gedaegde in persoon vervolgens
geandwoord hebbende wes achter
ieder articule staat uitgedrukt,
heeft de heer hooftofficier
overleyt dat deeze saake sal
worden gecontinueerd verdaged acht dagen onder hanttesting.
Scheepenen fiat

Rechts op het blad: Bernardus Rijnders, gedaagd in persoon

Paul zei op ma, 11/15/2021 - 11:31

Dank je wel Geert

Paul zei op ma, 11/15/2021 - 11:46

Geert, mag ik je nog een keer lastig vallen? Zou je een transcriptie van deze vonissen (neem ik aan) kunnen maken? Van Teunis, Willem en Maria graag. Hartelijk dank.

Geert Ouweneel zei op di, 11/16/2021 - 13:23

Den 12e October 1773
Deselve
[links:]
Scheepenen condemneeren
den gedaegde in eene boete van ƒ 125,
binnen 3 dagen te betalen, of bij faulte
vandien 14 dagen te water ende te brood te sitten,
over en ter zake dat hij gedaegde op Saturdag,
sijnde geweest den 7en Augustus jongst-
leeden des nademiddags omtrent
half twee uuren
op de Prince Gracht Gabriel Barbier
heeft heeft aangevat, op eene brutale wijze bejeegend, sodanig
dat hij in sijn aangesichte swaer bloede.
Aldus gearesteerd den 7e October 1773
present de heeren Tersmitten
ende Karsseboom ende
gepronuntieerde als in de hoofde deeses.
[rechts:
om vonnis,
stukken in handen van de heeren
mr. A.W. Tersmitten
en J. Karsseboom,
scheepenen
Teunis van Claveren

Deselve
[links:]
Scheepenen condemneeren
den gedaegde in eene boete van ƒ 25,
binnen 3 dagen te betalen of bij faulte
vandien 14 dagen te water en te brood te sitten,
oover ende ter zaeke dat hij gedaegde op
Donderdag, sijnde geweest den 12 Augustus lestleeden, des middags
omtrent te twee uuren op de straet Hermanus Aalders
onder eenige scheld-
woorden is aangevallen en eene swaere stoot op des
backe heeft toegebrachd.
Aldus gearresteerd
ende gepornuncieertd, ut supra.
[rechts:] om vonnis
stukken in handen van de heeren ut supra.
Willem van Claveren

Den 12en October 1773
Deselve
[links:]
Scheepenen condemneeren
de gedaege in een boete van ƒ 25,
binnen 3 dagen te betalen of bij faulte vandien
14 dagen te water en te brood te sitten,
oover ende terzake dat sij gedaegdesse,
geadsiteert met Aagt Bel, mitsgaders haer zoon ende
dochter en meer andere menschen meenigvuldige rijsen
en onder anderen op Saturdag, zijnde geweest de 7de Augustus laast-
leeden, des middags omtrent drie uuren in de Linde-
straet voor het huys van
Dirk Aalders en desselfs
huisvrouw Stijntje Bolwijk
op een seer verregaande wijze hebben gescholden en geraest,
dat daerdoor een geheel buurengerugt is ontstaan,
niettegenstaande het haer sulks bevorens is geinterdiceert
geworden.
Aldus gearesteerd
ende gepronunceert, ut supra.
[rechts|:] om vonnis stukken in han-
den van de heeren
ut supra.

Deselve
[links:]
Scheepenen condemneeren
de gedaegde in eene boete van ƒ 25,
binnen 3 dagen te betalen of bij faulte
vandien 14 dagen te water ende te brood te sitten,
oover en ter zaeke dat sij gedaegdesse,
geadsisteert met Maria Lomo,
huisvrouw van Teunis van Claveren, met desselfs
soon ende dochter en veel meerder andere menschen mee-
nigvuldige reisen en onder anderen op Saturdag, sijnde geweest
den 7en Augustus laestleeden,
des middags omtrent drie uuren in de Lindestraet
voor het huys van Dirk Aalders en desselfs huisvrouw
Stijnte Bolwijk op eene seer verregaande wijze hebben
gescholden en geraest dat der door een geheel buuren-
gerugt is ontstaan.
Aldus gearesteert
ende gepronuncieerd, ut supra.
[rechts:]
om vonnis
stukken in handen van de heeren ut supra.

Paul van Klaveren zei op wo, 12/08/2021 - 13:13

Beste Geert, het lezen van oude handschriften gaat me steeds beter af, maar dit is nog wat te moeilijk voor mij. Zou je mij nog een keer kunnen helpen?

Vriendelijk dank, Paul

Geert Ouweneel zei op wo, 12/08/2021 - 15:22

Dezelve in qualite als vooren gelieden
vercogt, opgedragen en quijtgeschonden te hebben
aen Gerrit Maes, bleauverwer, een huys en t'verder
getimmerte daerop en het erff, staende en leggende
op de Heylige Wegh buyten de Leystse poort aende westzijde
van't oude pesthuis (tegenwoordich gebruyckt tot een
blaeuverwerije) en lendende van zijn t'voorsz. gewesen pest-
huys, toebehorende Jan van Luyck en consorten voor een
gedeelte met een gemeene schutting aen de oostzijde,
waer de muyr van Van Luyck voor een gedeelte mette
lootse voor een schuytenyer wert gebruyckt, Jan
Blaeupot ten deele met een gemeene schuttingh aen de
westzijde streckende voor van de Heylig Wegh tot
agter ter halver sloot aen't lant van't gasthuys en
verders met soodanige conditien als d'erven off gronden
van't gasthuys vercogt en uytgegeven zijn, zijnde dese
koop den 29 January 1683 ten regarde van de voorsz.
voogden bij gemelte heeren weesmeesteren geapprobeert
volgens extract uyt het register der memorien en
approbatien, berustende ter weescamer voornt. folio 131 verso
ons schepenen vertoont. ende sijluyden comparanten in qualite
als vooren gelieden hier aff al voldaen en wel betaelt
te zijn, den lesten penning metten eersten, zoodat
zij daeromme in deselve qualityet beloofden onder t'verbant
van zijn eerste comparants en der voorsz onmondigen
goederen, roerende ende t'voorsz. huys en verder
getimmerte en haer erve te vrijen en vrij te waeren
jaer en dach als men in gelijcken schuldich is te doen
en alle oude brieven aff te nemen, sonder arch off
list. In oirconde dese besegelt met onse zegelen
den 8en April 1683.

 

Paul van Klaveren zei op zo, 05/01/2022 - 09:57

Beste Geert, zou je me nog een keer willen helpen. het meeste kan ik lezen, maar helaas niet alles

Geert Ouweneel zei op zo, 05/01/2022 - 14:45

Op den twintigsten February
des jaars achttienhonderde vijf en dertig, compa-
reerde voor mij mr. Johannes Commelin, open-
baar notaris, te Amsterdam residerende, in
presentie van de vier hierna te noemen getuigen,
mejuffrouw Dorthea van Klaveren,
in der tijd in gemeenschap van goederen getrouwd
geweest met, en thans weduwe zonder kinde-
ren van wijlen den heer Johan Henrich Wem-
pe, exercerende de comparante een halven
drukkerij buiten deeze stad op de Overtoomsche
Weg no. 32, alwaar zij tevens woonachtig is,
zijnde de comparante aan mij notaris bekend,
en om te deponeren volkomen en claar, zoals
aan mij notaris ende ondergenoemde getuigen
duidelijk is gebleken, en heeft de compa-
rante aan mij notaris in tegenwoordigheid van
de vier hierna te noemen getuigen gedicteerd
haar testament, laaste en uiterste wil, in manier-
re navolgende. Ik Dothea van Klaveren,
weduwe zonder kinderen van wijlen Johan Hen-
rich Wempe zich geschreven en getekend hebbende
H. Wempe, genegen sijnde om over mijne na te la-
tene goederen voorzieninge te doen, herroep en ver-
nietig eerstelijk alle testamenten en andere
acten kracht van uiterste wil hebbende, door
mijn voor dato dezers gemaakt of gepasseerd, gee-
ne hoe ook genaamd uitgezonderd, en alzo ge-
heel opnieuw over mijne nalatenschap dispone-
rende bij dezen, verklaar ik daaruit zonder eeni-
ge korting en alzo ook geheel vrij van de belasting
op het recht van successie en alle andere lasten
en impositien hoe ook genaamd, te legateren en
te bespreken aan de navolgenden hetgeen volgt,
aan Nicolaas van Klaveren, passementwer-
ker, thans wonenden alhier ter steede in de Hoog-
straat en bij zijn vooroverlijden aan zijne wettige /
nakomelingen bij plaatsvervulling in
contanten een somma van vier hon-
derd gulden Nederlandsch geld eens,
aan het kind of de kinderen bij hoofden
en de wettige afkomelingen van vooroverle-
ne kind of kinderen bij plaatsvervulling,
van wijlen Maria van Klaveren aan dezelve
door mede wijlen Cornelis de Graaf in huwelijk
verwekt, welke op mijn overlijden zal of zullen
in het leven zijn, te zamen in contanten eene
somma van vierhondert guldens Neder-
landsch geld eens.
Aan het kind of de kinderen bij hoofden ende
wettige afkomelingen van vooroverleden kind
of kinderen bij plaatsvervulling van Pieter van
Klaveren aan wijlen Willemina de Graaf in
huwelijk verwekt, welke op mijn overlijden zal
of zullen in het leven zijn, tezamen in kontan-
ten eene somma van vierhondert guldens Ne-
derlandsch geld eens.
Aan Elisabeth van Klaveren, eerder weduwe
van Cornelis Hogenbosch en laast weduwe
van Barende Kemper, thans wonende buiten
deezer stad op het Ruitenburger pad, in contant-
ten een somma van vierhondert guldens
Nederlandsch geld eens.
Aan Dorothea van Klaveren, dochter van
Anthony van Klaveren, zoon van Pieter
van Klaveren, mijn petekind, in contanten eene
somma van honderd guldens Nederlandsch geld eens.
Aan Dorothea van Klaveren, dochter van
Nicolaas van Klaveren, mijn peterkind, in
contanten een somma van honderd guldens Neder-
landsch geld eens. /
Aan Hendrik van Klaveren, zoon van Nicolaas
van Klaveren in contanten eene somma van
honderd gulden Nederlandsch geld eens.
Stellende en instituerende ik in al het overige
van mijne nalatenschap en mitsdien in alle mijne
verdere na te latene roerende als onroerend goe-
deren, mitsgaders actien, crediten en gerechtighe-
den, niets uitgezonderd, tot mijne eenige en alge-
heele erfgenaam of erfgenamen Antonie
Hogenbosch, weduwenaar van Maria Hendri-
ca Elisabeth Lohman en bij zijn voorover-
lijden zijne nagelaten kind of kinderen,
bij hoofden en der vooroverledene wettige
afkomelingen bij plaatsvervulling en zulks
in alle gevallen geehel vrij, onbelast en bui-
ten alle verband.
De hiervoren door mij besproken legaten alsme-
de diewelke in het vervolg nog mogt goed
vinden te bespreken, zullen aan de respective
legatarissen niet eerder behoeven uitge-
keerd te worden, dan zes maanden na mijn
overlijden, zonder dat het de legatarissen zal
vrijstaan inmiddels eenige rente of verze-
kering voor de prompte betaling te vorderen,
als mijne erfgenamen van de verpligting daar-
toe releverende bij deeze.
Ik benoem tot executeurs van mijn testament,
directeures van mijn sterfhuis en begravenis
en van mijn boedel te vereffenen ende alles tot
liquiditeit te brengen, den Edele Achtbaare
Heer Land... Harmen ten Ameshoff, raad        
zezer stad en Willem Omzeele, mede woonende
hier ter steede en zulks respectivelijk met zoda-
nige magt, last en gezag als zal worden vereyscht
en ingevolge de wetten op mijn overlijden in vig-
eur zal kunnen en mogen verleend woorden, en
alzo ook in het byzonder de ... van alle
mijne roerende goederen gedurende jaar en dag,
hetgeen hiervoren is opgegeven is mijn testa-
ment, laaste en uiterste wil door mij uit eigen
beweginge alzo gemaakt, begerende dat het-
zaleve op mijn overlijden stiptelijk zal worden /
agtervolgd en nagekomen.
Vorenstaande testament is zodanig als hetzelve
hiervoren is opgegeven, door de testatrice aan
mij ondergetekende notaris gedicteerd, door mij
notaris opgeschreven zodanig als het zelve door de
testatrice aan mij gedicteerd is, vervolgens door
mij notaris aan de testatrice duidelijk is voorgele-
zen, die verklaard heeft hetzelve wel te begrijpen
en daarbij te blijven persisteren, alles in tegenwoor-
digheid van de vier hierna te noemen getuigen.
Gedaan en gepasseerd in Amsterdam ten daa-
ge en jaare voorschreven, ter woonplaatse van
mij notaris op de Keyzersgracht bij de Wolven-
straat no. 25, ter praesentie van Gijsbert
Bonhoff, comptoorbediende, Jan van Eerden,
kruier, Leonardus Herta, courantenombrenger
en Cornelis de Graaaf, leerlooyer, alle wonende
binnen deeze stad, de eerste op de Rozengracht,
de tweede in de Laurierstraat, de derde in de
Rheestraat en de vierde op de Baangracht
bij de Reguliersgracht, als getuigen hiertoe ver-
zogt en ingevolge de wet bevoegd dewelke bene-
vens de testatrice ende ondergetekende nota-
ris de minute dezes na gedaan voorlezing van
het geheel hebben ondertekend.
De weduwe Kemp gebore van Klaveren
G. Bouhoff
J. van Neerden
L. Hesta
Cs. de Graaf
J. Commelin

Paul van Klaveren zei op di, 05/03/2022 - 10:35

Hartelijk dank Geert. Ik heb nog twee akten die ik graag goed wil lezen. Kan je me daar nog eens mee helpen?

Paul van Klaveren zei op di, 05/03/2022 - 10:35

En hier de tweede.

Geert Ouweneel zei op di, 05/03/2022 - 17:10

No. 360 vant register Hypotheek obligatie H No. 267
Op heden den zeventienden December
des jaars achttien honderd vijf en dertig compa-
reerde voor mij Adrianus van Otten, openbaar notaris
te Amsterdam, residerende,
mejufftouw Dorothea van Klav-
eren, meederjarig, ongehuwd en buiten beroep,
wonende binnen deze stad in het na te melden perceel.
Dewelke bekende wel een deugdelijk schuldig
te zijn aan den heer Hendricus Godefridus
Mulder, makelaar, mede alhier woonachtig,
thans alhier tegenwoordig en deze accepteerende,
de somma van vijf duizend gulden Neder-
landsch geld, gedeeltelijk reeds te voren en overigens
op heden van hem heer Mulder te leen ontvangen
en genooten, om daarmede te handelen naar goedvinden,
afslaande mitsdien van de uitvlugt van onaan-
getelde gelden of geene genootene waarde en voorts
van al t'geene in ... dezer eenigzins te stade
zoude kunnen komen en daarentegen
hierbij aanneemende en belovende om de gemelde som
van vijf duizend guldens aan hem heer Hendri-
cus Godefridus Mulder ofte den verderen
wettigen houder van den grosse dezer, kost en schade-
loos te zullen restitueeren en voldoen drie maanden
na de opzegging aan de een of andere zijde te doen,
welke opzegging aan de zijde van den tijdelijken
crediteur (behoudens de bijzondere gevallen hier-
na te bepalen) niet eerder zal kunnen geschieden
als op den eersten January 1800 een en veertig,
behoudende echter de comparante geldopneemster aan
zich het regt om deze schuld eerder en zelfs bij
gedeelten, doch dan en telkens niet minder als
vijf honderd gulden af te doen en beloofd zij
inmiddels van het telkens verschuldigde alle
zes maanden intrest te zullen betalen gereekend
sedert ultimo December dezes jaars tot de /
volle en dadelijke voldoeninge toe, ad vijf percent
in't jaar.
En alle welke betalingen, zoo van kapitaal
als intrest, zullen moeten geschieden binnen deze
stadt en huize van den genoemden heer Mulder,
ofte aen verderen wettige houder van de grosse
dezer, in goed gangbaar goud of zilvergeld volgens de
cours van den dag en op geen andere wijze, althans
nimmer in eenige billetten, papierengeld of andere
effecten die uit krachte van wetten en acten van
openbaar gezag, nu ofte eenigen tijd in omloop zoude
kunnen worden gebragt, gelijk ook in alle ge-
vallen, zonder eenige de minste korting van reeds
bestaande of nog in te voeren belastingen, onder
welke benaming die geheeven zoude mogen worden,
als verklarende de comparante geldopneemster
van alle zoodanige voorregten, mitsgaders van
alle reeds bestaande of nog in te voeren wetten
hiertegen strijdende, wel uitdrukkelijk en
voor altijd afstand te doen bij deze.
Verbindende de comparante geldopneemster
tot zekerheid der betaling van voormelde schulden
met de intrest vandien, zich niet alleen volgens
de wet, maar verklaarde zij daarenbooven nog
speciaal te verhypothekeeren
het huis en erve, staande en geleegen
alhier ter steede in de Hoogstraat over de poort
van t'voormalig Oost-Indische Compagnieshuis,
wijk 6, met nr. 1468, kadastraal sectie G 2398.
Hetwelk haar toeboord voor een derde part bij
erfenis uit de nalatenschap van hare ouders,
wijlen den heer Nicolaas van Klaveren en
juffrouw Catharina le Roux, in leven echtelieden,
en voor de overige tweederde parten als daarvan
de eigendom bekomen hebbende bij acte van verkoop
en transport, tevens inhoudende quitantie
voor den koopprijs door hare zuster en broeder,
vrouwe Maria Alida van Klaveren, echtgenoot
van en geadsisteerd met den heer Joannes Gerar-
dus Volmans en den heer Hendricus Nicolaas
van Klaveren, op den twaalfden dezer maand
ten overstaan van mij notaris en getuigen alhier
in minute gepasseerd ende den veertienden daaraan- /
volgende geregistreerd.
Welk perceel zij comparante geldopneemster, met
onderwerping aan de straffen op het stellen ...
gesteld en die aan haar door mij notaris zijn
voorgehouden, declareerd dat met geene hypothecaire
verbanden hetzij uit krachte van de wet geregtelijck
of over de inkomst is bezwaard met andere belofte
of bij overeenkomst is bezwaard, met verdere belofte
hetzelve niet alleen behoorlijk te zullen onderhouden
en de kosten daartoe zoowel als de jaarlijksche
grond- en andere lasten te voldoen, maar ook om t'zelve
jaarlijks geduurende de den voormelden tijd ten
minsten ten beloope eener somma van achtduizend
gulden voor brandgevaar te zullen doen verzeekeren,
bij zoodanige societeit of maatschappij van assu-
rantie, als nu reeds plaats heeft, of met overleg
en goedvinden van de tijdelijken crediteur dezes
schuld is of zal worden bepaald, aan wien of dewelke
dan ook de nodige bewijzen daartoe diendende
zullen moeten worden overgeleeverd, ten einde de
zoodanige in de gelegenheid te stellen om in geval
van schade, onverhoopt te vallen, zulks met zooda-
nige maatschappij af te doen en t'geen daarop be-
taald mogt worden te ontvangen om te strekken in
mindering of ter voldoening van de hypotheek
met de intrest vandien, ten welken einde de
tijdelijke crediteur voor zoo veel des noods hierbij
wordt gesubrogeert in de regten en actien van
haar comparante geldopneemster, terzake van
die verzeeekering.
En in geval de comparante geldopneemster
off haar erfgenamen en regtverkrijgenden in den
tijd in gebreeken mogt of mogten blijven, om aan
eenig point of deel van het hierbij gestipuleerde
te voldoen, zoo zal de geldschieter ofte den verderen
wettige houder van de grosse dezer, het regt hebben
om de geheele schuld met de intrest derzelve dade-
lijk en ineens op te eisschen, en zulks alleenlijk
ter zake van het niet nakomen van t'geconditio-
neerde, zonder dat eenig regtsgeding buiten en
behalven een eenvoudig bevelschrift ter voldoe-
ning aan het geconditioneerde, om die vertraging
te doen blijken noodig zal zijn, zooals ook t'verschul-
digde beloop dezer obligatie met de intrest van-
dien dadelijk en ineens zal kunnen worden
afgeeischt, wanneer het voorverbonden perceel /
inmiddels geduurende het bestaan van deze schuld
mogt worden verkogt of bezwaard, behalven de tegen-
woordige geldleening onverschillig welke de
oorzaak of beweegreden tot dien verkoop zij en niet-
tegenstaande de tijd van aflossing hiervoren
bepaald dan nog niet verscheenen mogte wezen,
als welke in dat geval geacht zal worden als
niet overeengekomen noch bepaald te zijn, en dat
dan de geldschieter ofte den verderen wettigen
houder van de grosse dezer in de geheele uitoeffe-
ning van zijn regt zal terugkeeren en de betaling
van hoofdsom en intressen kunnen vorderen
dadelijk en ten allen tijde wanneer men zal goedvinden.
Wijders werdt noch geconditioneerd en door de
geldopneemster geconsenteerd, dat bij aflossing
van het opgenoomen kapitaal alle onkosten op de
te geeven quitantie, hetzij die en de acte van con-
sent tot radiatie of in een ander vermeld worde,
gelijk ook op de radiatie van de te neemene in-
schrijving te vallen door de geldopneemster
alleen zullen worden gedragen en betaald, met
consent dat van deze acte eene grosse in execu-
toriale vorm door mij notaris worde uitge-
leverd.
Eindelijk kiezen parthijen ter uitvoer-
ring van deze acte met de gevolgen en aankleven
vandien derzelver domicilien binnen deze stad
ten hunner hiervoren opgegeeven woonplaats, met
consent dat alle eischen aanzeggingen en vervolgin-
gen hiertoe betrekkelijk en aldaar gedaan altijt
geldend en van waarde gehouden zullen worden,
niettegenstaande alle verandering van woon-
plaats of domicilium in t'vervolg.
Waaraf acte, gepasseered binnen Amsterdam ten kantore
van mij notaris in presentie van Pieter de Jong, schilder,
en Jan Weenendorp, zonder beroep, wonende de eerste op den Singel
bij de Huiszittensteeg no. 142, ende de andere in de Zandstraat no. 14,
en dat de getuigen en de minute dezes benevens parthijen
en mij notaris, na gedaane voorlezinge geteekent hebben.
D. van Klaveren
H.G. Mulder
P. de Jong
Jan Weerendorp
A. van Etten, notaris

[Op een los blaadje]
Ontvangen van den Weledelen Heer notaris van Etten de
grosse van de hypothcaire obligatie groot ƒ 5000,
door mejuffrouw Dorothea van Klaveren
den 17 December laatsleeden ten mijnen behoeven gepasseerd,
benevens het borderen van gedaane inschrijving.
Amsterdam 2 January 1836
H.G. Mulder

Geert Ouweneel zei op di, 05/03/2022 - 20:06

No. 388 van t'register, Koopcontract
Op heden den twaalfden December
des jaars achttien honderd vijf en dertig, compa-
reerden voor mij Adrianus van Etten, open-
baar notaris, te Amsterdam residerende.
Vrouwe Maria Alida van Klaveren,
echtegenoot van den heer Joannes Gerardus
Dolmas, burgemeester van en wonende te
Maarsen, beide thans alhier tegenwoordig en zijnde de
vrouw ten dezen met haren man geadsisteerd en door hem
hiertoe geauthoriseerd.
De heer Hendricus Nicolaas
van Klaveren, zonder beroep, wonende binnen deze
stad op de Prinsengracht, tusschen de Lelygracht
en Westermarkt, boven no. 367.
Dewelke verklaarden uit de hand verkocht te
hebben en mitsdien bij dezen met belofte van vrijwa-
ring voor alle evictien, hypotheeken, mandaatbeletselen
van welken aard die zijn en waarmede het na te meldene
perceel voor dato van dezen verkoop mogt zijn bezwaard,
te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom
over te geven aan en ten behoeve van haare zuster me-
juffrouw Dorothea van Klaveren, meerderja-
rig, ongehuwd en buiten beroep, wonende in het na te meldene
perceel, en die ten deze mede compareerde, verklaard
voor zich, haar erven en regtverkrijgenden in den tijd
in koop te accepteren en over te nemen:
Twee derde parten in een huis en erve,
staande en geleegen alhier ter steede de Hoog-
straat over de poort van t'voormalig Oost-Indische
Compagnieshuis, wijk 6 verp. no. 1468, kadastraal
sectie G no. 2395.
In welk perceel de overige derde part aan de koppe-
resse reeds toebehoord, als met en benevens de compa-
ranten verkoopers, tezamen de drie eenige nagelatene
kinderen en afkomelingen van den heer Nicolaas
van Klaveren, op den dertiende October dezes jaars
als weduwenaar van mejuffrouw Catharina le
Roux, alhier ab intestato overleeden en van dewelke hij
is geweest erfgenaam of algemeene legataris van het
beschikbare gedeelte van hare nalatenschap, dat is de
helft des gemeenen boedels, waarin zij met elkander
zijn getrouwd geweest, uit krachte van het mutueel /
testament, gewijzigd naar het want nog in vigeur zijnde
Burgerlijk Wetboek op den derden April 1800 en
ten overstaan van den notaris Christoffel Reinhard
Samuel Toelaer en getuigen alhier gepasseerd, denzelven den
November 1800 vier en dertig met den dood bevestigd en
vervolgens geregistreerd, terwijl het overige of onbe-
schikbare gedeelte is opgekomen aan parthijen in deze als
haar eenige nagelatene kinderen. En aan welke echte-
lieden het gemelde perceel, zijnde bevorens geweest
twee huizen onder een dak, doch door hun in den tegen-
woordigen staat verbouwd, is getransporteerd bij
opdragtbrief in dato den negenden September achttien
honderd en zes, ten overstaan van heeren scheepenen
dezer stad verleeden.
Wordende de voorzeide twee derde parten des
perceels aan de jufrouw koopersse geleverd en
getransporteerd in alzulke belendenen en strekkin-
gen heerschende geregtigheden en lijdende servituten
gemeenschappen, praecario's, mitsgaders lasten en
bezwaaren als waarop de overige derde part in hetzelve
door haar bereids wordt bezeten, alle dewelke van nu
voortaan geheel ten haren lasten genomen worden,
zonder dat de verkoopers in het vervolg daarmede
iets te maken zullen hebben, gelijk zij ook tot geene
schadeloosstelling, noch vergoeding ter zake van
zigtbare of onzigtbare gebreken gehouden zullen
zijn, belovende de kooperesse te zullen gestand
doen en nakomen alle conventien en verbintenissen
met buuren en belendenen in den tijd aangegaan,
voor zooverre die gevonden worden, zich wijders
onderwerpende aan de keuren, wetten en reglemen-
ten, mitsgaders conditien, waarop het erf of de
grond des perceels van staatswege uitgegeven en
verkocht is, en overigens naar de algemeene
wetten des rijks.
Zijnde deze verkoop der voormelde twee
derde parten geschied, gelijk parthijen zulks er-
kennen, tot en voor eene somma van vier duizend
gulden Nederlandsch geld, op de volgende conditien,
te weten:
Eerstelijk dat het genot en de possessie, doch
daarentegen de grond- en andere lasten
waarmede de eigenaars van perceelen nu reeds zijn
en int vervolgte zullen worden bezwaard, gerekend
worden met den eersten dezer maand voor rekening
van de kooperesse te zijn ingegaan en begonnen te
loopen, terwijl de schaden, periculen en risico,
mitsgaders het onderhoud en de reparatien door
haar van denzelfden tijd zullen worden gedragen en be-
taald.
En ten andere dat de costen dezer acte met
de regten van zegel registratie en transcriptie /
alsmede op de purge in geval de kooperesse mogt
goedvinden in forma te laaten de acte bekrachtigt in
t'werk te stellen, geheel en alleen voor hare rekering zijn.
Bekenende de comparanten verkoopers den
voormelden kooppenningen ter somma van vierduizend
gulden bereids uit handen van de kooperesse ontvangen
te hebben, en haar deswegens ten vollen te quiteren, zon-
der ten haren lasten, noch op de verkochte gedeelte des
perceels eenig verder regt, actie of eigendom te be-
houden, haar vestigende en stellende in het volle
genot van het gekochte, ten einde daarmede behoudens
de nakoming van de hiervoren opgegeven conditien
te handelen naar goedvinden en onder belofte van vrijwar-
ring als voren.
Waarentegen de kooperesse bekend onder zich
geslagen te hebben de papieren en bewijzen van eigen-
dom, tot gemelde perceel behorende, voor zoo verre die
gevonden en voor handen zijn, en daarmede genoegen te
neemen.
Eindelijk hebben parthijen wederzijds ter uit-
voering van deze acte tot welker gestandhouding
zij zich verbinden volgens de wet, derzelver
domicilium binnen deze stad, te weeten de verkoo-
pers ten huize van hem tweeden comparant van
Klaveren, en de kooperesse in het voormelde perceel.
Waarof acte gepasseerd binnen Amsterdam
ten huize van de jufrouw kooperesse, in præsentie
van Pieter de Jong, schilder, wonende op den Sin-
gel bij de Huiszittensteeg no. 142, en Jan Weesendorp,
zonder beroep, wonende in de Zandstraat. no. 14, respective-
lijk binnen deze stad, als getuigen die de minute dezes
benevens de comparanten en mij notaris na gedaane
voorleezing geteekend hebben.
M.A. Dolmans geb. van Kalveren
H. Dolmans
H.N. van Klaveren
D. van Klaveren
P. de Jong
Jan Weesendorp
A. van Etten notaris

 

Daphne Schelkers zei op do, 11/03/2022 - 12:00

Beste Geert,

Ik stuit per toeval op dit forum op zoek naar vertalingen van een notariele acte en zie dat je een aantal vertalingen hebt gemaakt. Zou je bereid zijn mijn poging tot vertaling te vergelijken met de acte (4 pagina's?). Ik kom helaas niet uit alles. 

Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Daphne

Geert Ouweneel zei op do, 11/03/2022 - 12:34

Doe maar

Paul van Klaveren zei op wo, 11/09/2022 - 08:57

Beste Geert, zou je mij nog een keer kunnen helpen met transcriptie van de volgende drie bladzijden? 

Bedankt, Paul

 

 

Paul van Klaveren zei op wo, 11/09/2022 - 08:57

No2

Paul van Klaveren zei op wo, 11/09/2022 - 08:58

no 3

Geert Ouweneel zei op wo, 11/09/2022 - 11:06

Ik ben niet zeker van alles:

 

Ik ondergetekende Corolus Leonardus
Zuiderhoud bij acte van transport en cessie mits-
gaders procuratie in hem propnam door
Jan Willem Wijnsouw den 21 April 1809
ten overstaan van den notaris B. van Vermey en
getuygen alhier sijnde geregtigd tot het
hiernaer te melden rekest en
alsoo crediteur in de gescheyden
de boedel van Cornelis van
Klaveren voor de somma van
een honderd en vijftig guldens, spruytende uit hoofde
van een brieff door hem
Cornelis van Claveren den 17 November 1808
ten behoeven van J.W. Wijnsouw
en op vertooning te voldoen,
geteekend volgens vonnis
bij heer commissarissen van
Klijnstate op bekentenis
door Hendrik van Klaveren

Paul van Klaveren zei op wo, 11/09/2022 - 12:14

Ja, dit is een lastige. Bedankt hiervoor. Ik denk dat ik er zo wel uitkom.

Paul

Paul van Klaveren zei op do, 11/10/2022 - 01:58

Beste Geert, zou je ook.de andere twee pagina's kunnen transcriberen? Bedankt Paul

Geert Ouweneel zei op do, 11/10/2022 - 15:43

Op den drie en
twintigsten Juni
des jaars 1794,
Heb ik Adam Houtkoper, notaris, bij den Hove van
Holland geadmitteerd, binnen Amsteldam residerende,
uyt naam en vanwegens juffrouw Maria
Antoinetta Wijnsouw, meerderjarige jonge-
dogter, mij met de na te noemen getuygen
vervoegt aan de woonplaats van de heer Barent
Meseman, woonagtig in de Hoogstraat over de
Santstraat, aldaar spreekende met de gemelde
heer Barent Mesman, gedaan de volgende
insinuatie en protestatie.
Juffrouw Maria Anthonetta Wijnsouw,
meerderjarige jongedogter, wonende binnen dese
stad, doet door mij notaris in præsentie van
getuygen
Insinueeren
De heer Barent Meseman,
mede wonende binnen dese stad,
dat gij geïnsinueerde uw niet heeft ontsien
op laatst gepasseerde Donderdag in een wijnhuys
op de Cloveniersburgwal bij de Hoogstraat,
genaamt het Schip Hollandia, aldaar ten
aanhooren van diverse lieden, welke aldaar
tegenwoordig waaren, teegens de heer Carel Siljé
te zeggen, dat zij insinuante was een swende-
laars hoer, die verdiende op het schavot
gestraft te worden, welke verregaande laster-
lijke als eerrovende gezegdens zij insinuante
dan ook ter hartee heeft genomen, en wil hebbe
herroepen, waartoe zij insinuante voorneemens
is uw geïnsinueerde in rechte aan te spreeken,
dan, alvoorens zo doet zij insinuante
te allen overvloede, door mij notaris in præsentie /
van getuygen uw geïnsinueerde afvragen off
gij geïnsinueerde de voormelde onwaarachtige
als eerrovende gezegdens alsnog staande houd
en daarbij blijft persisteren, dan alsoff gij
geïnsinueerde wilt erkennen deselve lasterlijke
en tegen de waarheyd aan te hebben voortgebragt
met bekentenis dat gij geïnsinueerde daar-
over berouw heeft en haar insinuante niet
anders kent dan voor iemand van alle deugd
en eer.
Versoekende hierop uw geïnsinueerdens
cathagorisch antwoord.
Protesteerende zij insinuante bij weygeren
off onvoldoende antwoord wel expresselijk
van adtroçe injurien en den overbodige
afvraging en voorts van al datgeene waar-
van ten desen kan en vermag te worden geprotesteert,
waarop de geïnsinueerde tot mij in preesentie van
getuygen tot antwoord heeft gegeven, ik heb het gehoord.
Aldus gedaan binnen Amsteldam in præsentie
van George van Santen, Johannes Hermans
Stoopendaal als getuygen.
Geroge van Santen
J.H. v. Stoopendaal
A. Houtkoper, notaris

Paul van Klaveren zei op za, 11/12/2022 - 05:22

Hartelijk dank Geert

 

Paul

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.