Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek transcriptie Not. akte 1674 blad 1

Kunnen jullie mij nogmaals helpen met een transcriptie aub. Pagina 2 zal ik apart toevoegen.

 

Ik hoop de tekst te lezen is. Pdf kon ik niet uploaden.

Reacties (4)

Andreas zei op ma, 02/17/2020 - 22:11

Tekst is zeer moeilijk te lezen. Bij lichte vergroting is er moiré-effect, bij verdere vergroting wordt het onscherper.

Barbara Askamp zei op di, 02/18/2020 - 07:10

Hier was ik al bang voor. Bedankt voor de moeite. Ik ga 'm printen en dan fotograferen. Waarschijnlijk is het dan beter te lezen.

Geert Ouweneel zei op di, 02/18/2020 - 15:39

Desondanks heb ik toch een poging gewaagd, met wat lacunes:

Op huyden den lesten February 1574
compareerden voor mij Gabriel Valette, notaris publicq
ende de getuygen naergenoempt Johan S..., out ontrent
48 jaeren, Pieter Burggelingh, out ontrent 38? jaeren ende
Anthony Schey, out ontrent 22 jaeren, alle wonende
alhier, dewelcke verclaerden ende attesteerden bij haere
manne waerheyt ende conscientien in plaetse van eeden,
ten versoecke van Leendert Schrap, mede wonenden
alhier, waerachtich te weesen, dat op gisteren de
clocke ontrent vier uyren hij deposant staende ...
in de gangh aldernaest des requirants t'huys,
aldaer gecomen is Cornelia van der S... huysvrouw
van Wouter van der Lans, seggende tegens hem deposant,
wat verwerckt gij mijn deelen hier, sij hebben
mijn deelen hier uyt de gangh gestolen, waerop
hij deposant seyde, vrouw kent gij u deelen wel, daer-
op de voorn. Cornelia van der S... antwoorde,
ja, mijn man kanse wel en die salse hier datelick
wel comen affhalen, t'welck de requirant in sijn t'huys
gecomen, seggende tegens de voorsz. Cornelia, was seg je, jou droncken varcke,
dat ick jou deelen gestolen heb, daerop doen de
voorn. Cornelia wederom seyde, gelijck alle de
deposanten verclaeren gehoort te hebben, jou moer mach een
droncken varcken weesen ende dat heeft sij all over
seven jaeren geweest, en jou vrouw die nu gereet ende
uytgebruyd haer mach sulcx sijn met meer andere vuylle
ende ongeredelijcke woorden (alhier om waerheyt achter-
gelaeten) scheldende voorts den requirant voor een dieff,
craeyer ende anders, hem voorts met een mes tot
verscheyde maelen voor t'aengesicht staende ende
dreygende te grieven, waerop den voorn. requirant seyde,
gij sult mij moeten seggen de plaetse daer ick
u ... sal nu sulcx gesien heeft off getuygen sal,
daerop d'voorn. Cornelia seyde, ick sal t'u hier
niet seggen van Wingerden heeft het mij geseyt.
waerop de requirant naer van Wingerden, die mede in sijn t'huys
was, is gegaen ende hem affgevraecht off hij ....

Barbara Askamp zei op di, 02/18/2020 - 16:08

Top ! Dank je wel. Ik zal 'm alsnog een deze dagen opnieuw aanbieden en deze tekst er bij zetten. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.