Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek transcribtie en controle

Na vaak proberen ben ik tot de volgende transcribtie gekomen waarin ik een aantal woorden niet ontcijferd krijg.

Wil iemand  de tekst aanvullen en de tekst controleren.

Alvast bedankt.

 

1487 :  GldA-0439-2041

Akte waarbij Hendrick van Galen en zijn vrouw Walburch van Zellar verkopen aan hun broer Ott van Galen een rente van 5 kapoenen en 3 £ pacht verkopen, gaande uit een huis aan de Loerseweg .

 

Transcriptie akte:

Wij Hendrick van Galen end Malburg van Zellar sijn egte huisvrouw doen kont allen haer selves als Ott van Galen onsen broeder end swager in/

rechten  coffmans scheidinge  toe geschreven end ge….. is den guet  ….. malder wijnter rogge franck erfpachters Nijmegen so  …  ma…    alle/

jaer des  ……  vrijdaghes na onss …  hemelvaerts dacg te betale  …… huyss en hoff dat Lijsbette van Heeze toe te behoren plach en et/

……  gehorth  bauwwerk  na ter tijt op  Woert  gelege in den kerspell van Wijchen an bijde sijde vande  Loersche  wech gelijck die copfpeng/

…. brieff daer op ghema….  bov  dez ingeld ende so ons dan inden  …..  boven toe geschreven  en gedeijlt sijn vijff kapoenen  franck die/

vier thijns en een pacht op alle jaer op sint Martijn en drie pont franck paght alle jaer op niey….   te betalen soe bekenne/

wij  Hendrick van Galen en Walnurg Zeller ecgte  luide ….  in dese aperte brieve voor ons en voor onsse  erven dat wij onsse vrijen/

wille in oirconde ….    ……   genote en  erffpaghten  gij na besch….  verkocht en opgedrage hebn Otten van Galen onsse broeder/

en zwager … en sijne erven die ….   vijff kapoenen franck en die dreije  pont franck pachts die hij en sijne erve  alle  jaer opte/

….. termijne na vermoge off ….. brieffs …   tot dat  …. Malder rogge   ….   …..   geffen  en boven sallen  ….verant-/

……   en bekenne …..  ….   ons en ….. onsse  … dat wij en onsse  …. van die vijff  kapoenen franck  en drie pond franck jaerljk/

….  ….. en all onterft sijn en dat Ott van Balen …. En sijne erve ………. an geerfft en ge……. zijn ….  ……  /

sagen toe tegen landregt ….  end  stede wesen en blijven sullen ….  en ….  to heffen to doen en to behalen sonder ….   we …/

…. en alles sonder ….   dan dit geschied ware over en an  als  coffthijns  genoten en coff…..  Rutger van /

Bronbeke  en na gueder luie in orcond der waerheit  …  …   …  wij Henrick  van Galen en Walburg  van Zellar  echte lude ….  …  ons en/

onsse aen dusse … an open brief gehangen en gebn …………………………………….    gebeden ….   …   ….. van …… /

….  …..   dat sij desen brieff mijt ons en  …   …  besegelen  willen dat wij  ….  …. en  Rutger van  Bronsbeke  …. omb ons   beden will ende/

ons want wij alle coffthuisgenoten en …….   gij ons gestaen hebn  … gedaen hebn …… int jaer ons geven dusent   vierhonderd/

… ende tacgtentug dess  … dayges na den geplighen Palmdag.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op za, 10/24/2020 - 08:29

Wij Henrick van Balen ende Walburch van Zellar, sijn echte huysvrou, doin kont allen luden, alsoe als Ott van Balen onssen brueder ende swager in /
rechter erffmaichscheidinge toe gescheiden ende ghedeylt iss een guet droige malder wynter roggen s'jaers erffpachts Nymegenscher mathe, alle /
jaer des neesten vrijdaghen na onsen Heren hemelvaertsdach te betalen uyter huyss ende hoff dat Lijsbette van Heeze toe te behorende plach ende Ot /
Bluels geheiten Raynieker nu ter tijt op woent, gelegen in den kersspell van Wychgen an beyder sijden van den Loersschen wech, gelijck die erffpach- /
ters brieff dairop ghemaeckt vorder inhelt, ende so ons dan inden selven brieve toegescheiden ende ghedeylt sijn vijff cappuyn s'jaers, der /
vier thijns ende een pacht iss, alle jair op Sinte Martijn ende drie pont s'jairs pachts, alle jaer op Niey Avont to betalen, soe bekennen /
wij Henrick van Balen ende Walburch van Zellar, echte lude vursz., in desen apenen brieve voir ons ende voir onsse erven, dat wij mit onssen vrijen /
wille in orkonde twijer erffthijnssgenoten ende erfpechtenden hyr na beschreven verkofft ende opgedragen hebben Otten van Ballen onssen bruder /
ende swager vursz. ende sijne erven die vurgenoemde vijff cappuyn s'jaers ende die drye pont s'jairs pachts die hij ende sijne erven alle jair opten /
vurgenoemde termijnen na vermoigen dess principalen brieffs vursz. tot dat vurgenoemde malder roggen s'jaers manen, heffen ende voeren sallen sonder yemants /
becroen, end bekennen dairomme voir ons ende voir onsse erven dat wij ende onsse erven van die vijff cappuyn s'jaers ende drie pont s'jairs pachts /
vursz. gansslick ende all onterfft sijn ende dat Ott van Balen vursz. ende sijne erven erfflick dair an gheerfft ende gherechticht sijn, ende then ewigen /
dagen toe then lantrecht vast ende stede wesen ende blijven sullen rustlick ende vredelick tot heffen to voeren ende to behalden sonder yemants weder- /
segghen ende alles sonder argelist, dair dit geschiede, wairen over ende an als erffhuyssgenoten ende erffpechtenden Claus Vige Claesz ende Rutger van /
Broissbeke ende meer guder luden. In orkonde der wairheyt soe hebben wij Henrick van Balen ende Walburch van Zellar echteluden vurgenoemd voir ons ende /
onsse erven onsse segelen an desen brieff gehangen ende hebben voirt tho meerder verstinsse ende sekerheit gebeden Claiss Vige ende Rutger van Broiss- /
beke vurgenoemd dat sij desen brieff myt ons ende over ons besegelen willen, dat wij Claiss Vige ende Rutger van Broissbeke vurgenoemd omb die beden will ende /
oick want wij als erffthijnssgenoten ende erffpechtenden hyr over ghestaen hebben gerne ghedaen hebben, begeven int jair ons Heren dusent vierhondert /
seven ende tachtentich dess manendaghes na den heyligen palmdach.

Henk de Kleijn zei op za, 10/24/2020 - 14:49

Geert hartelijk dank.

 

peters zei op do, 02/03/2022 - 16:15

toch van Galen, zie Gegeven op datum

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.