Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek om transcriptie Akte Jan Ariens (over 2 documenten verdeeld)

Is er iemand die voor mij een transcriptie wil uitvoeren? Het betreft een akte met de naam Jan Ariens, verdeeld over de twee documenten. Bijvoorbaat dank. 

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 11/05/2021 - 00:45

Rentebrieff voor Jan Ariens
ten behoeve van Arien Ariens

 

Wij, Edmonus Ludovicus Roeffs, scholtus,
Seger Derckx en Willem Driessen, schepenen
der Vrijheerlich[eyt] Heyst, Well en Bergen,
doen condt, tuygen ende verklaeren, dat
voor ons in persoonen zijn gecompareert
Jan Ariaens en Leonaartjen Jansen, ehel[uyden],
en hebben aldoo erschijnnende v[er]kofft
tot behoeff van Arien Ariens een jaar-
rente van seven gulden loopend permissie-
geldt, ende in cas deselve alle jaers pre-
cys binnen den tijdt van drie maenden
betaelen naer den verschijnsdagh, sullen
alsdan konnen volstaen ende betalen
met vijff gulden twelff st[uyve]rs, waervan
de eerste rente sall vervallen op S[in]t Jan
Baptist[1] 1712, ende soo voort alle jaers
vrij, commerloos te betalen uyt hunne
comparanten huys, ^hoff^ en camp, gelegen
eenerzijdts den Meulenwegh, voorts ront-
omme de gemeinte, groot twee mergen
13 1/2 roede, belast jaerlix aen den Huyse
Well met een halff mald rogge en eenen
waterpenninck[2], sijnde voordts vrij uytge-
sondert de contribuyttien gemeints- en
naebuerke lasten, gelijck de comparanten
verklaerden, renuntieerden de comp[aran]t[en] naer
de bestendighste maniere regtens op
de voorsz[eyde] jaerrente, transporteerende de[3]
----
de selve met hand, halm[4] en monde
in behoeff van [den] voorsz[eyde] rendtheffer
in der vuygen[5] dat bij foute van be-
talinge dese rente alles jaers aen
het onderpandt sall moegen doen
uytpanden met reght, sonder dat
hunne hiertegens te staede[6] sullen
moegen kommen eenige exceptien,
statuten, placcarten ende indulten[7]
waerop sij vrijwilligh hebben gere-
nuntieert ende vertegen[8], allene
dat hunne sall vrijstaen dese rente
alle jaers te moegen uytlossen en[de]
vrijcoopen met eene sum van 140 st[uyvers]
munt als voorsz[eyt] waermede dese is
aengekofft, zijnde hiermede ingelost
dertigh gulden capital, soo Peter Deamen
tot hunnen laste hadde staende ende
de meer reste tot reparatie van 't huys
ende tot hun nodigh behoeff hebben
gebruyckt, die lossinge aen den
rentheffer die maenden tevoorn
wettigh aengekondight, ende alle
achterstedige renten eerst affbetaelt,
Alles sonder argh offte list, in oir-
konde der waerheydt, hebbe ick, scholtus,
mijnen segel ende wij, schepenen
onsen gemeinen schependombssegel
hieronder gedruckt, ende door onsen
gerightssecretaries doen ondertekenen.
Actum Well d[en] 18 [decem]ber 1711

[1] Bedoeld wordt de feestdag van Johannes de Doper op 24 juni.
[2] Waterpenninc = waterbelasting
[3] Bij akten werd aan het eind van een bladzijde ter controle ook jhet eerste woord van de volgende bladzijde vermeld
[4] Symbolische handeling, waarbij bij de overdracht aan de nieuwe eigenaar door de oude eigenaar een korenhalm werd overhandigd, waarbij de korenhalm symbool stond voor het overgedragen akkerland
[5] In dier vuygen = in dier voege = in de betekenis van
[6] Ter staede komen = een [gerechtelijk] beroep doen op
[7] Indult = een vrijbrief, afgegeven door of namens de Paus
[8] Vertegen = afzien van het recht op

Fred zei op vr, 11/05/2021 - 09:48

Beste Rennee,

Hartelijk dank voor deze transcriptie. Ik kan hier iets mee. Overigens ook de toelichting stel ik op prijs. Fred

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.