Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vervolg transcriptie verzoek

het toegangspad is: 

1617 Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem)

 

NL-HlmNHA_1617_208_0129 e.v.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/08/2021 - 18:10

Op huyden den 16e November
1660 compareerden voor mij Nicolaes van Bosvelt, secretaris
van de weeskamer der stadt Haerlem,
ende notaris publicq, bij den Hove
van Hollandt geadmitteert ende den
getuygen ondergenoempt, d'eerbare
Anneken Pieters Snoeck, meerderjarich,
Dirck Gerrtisz van Kuyck,
glaesemaecker, getrout hebbende
Lijsbeth Pieters Snoeck, ende
Janneken Pieters Snoeck, oudt
omtrent twintich jaeren, geassisteert
met den heer mr. Cornelis Gavesteyn,
advocaet, ende mij notaris als haer
gecooren voochden in desen, kinderen
van zaliger Pieter Hendricxsz Snoeck
ende Lijsbeth Mesdach, erffgenamen
van zaliger Catalina Mesdach, haer
comparantes muye, binnen deser stadt
Haerlem overleden, ende verclaerden
metten anderen finalicken verdraegen
ende veraccordeert te sijn, als sij
verdraegen ende accordeerden bij desen,
nopende de schiftinge, scheydinge
ende delinge van de naervolgende
goederen, bij de voorsz. Catalina Mesdach. /
Eerst t'huys metten
erve, staende ende leggende
in seeckere gangh uyt-
comende in de Groote
Houtstraet bij de grutters,
ter somme van     825.-.-

De rentebrieff van thien
hondert carolus guldens
ten laste van haeren ende
sijn huys in de Vranckesteech    1000.-.-

Ende aen contante penningen
tot laste van Janneken
Pieters Snoeck, de somme
van    83.6.-    
    1908.6.-

Blijvende tusschen hen comparanten
noch gemeen d'eygendom van seecker
huysge met den erven, staende ende leggende
in seeckere poort tusschen de Cruysstraet
ende Margrietstraet, alsmede seecker
graff leggende in de St. Janskerck,
mitsgaders alle de huyeren ende renten /
van de voorsz. gedeelde huysen, thuyn
ende rentebrieff tot Alderheyligen
sestien hondert tsestich.

En verder versproocken dat de looten
aen de de C aent loth en tot een vereeringe
sal moeten uytkeren elcxs een somme
van vijftich carolus guldens.

Cederende ende transporterende sij
comparanten malcanderen ende sulcxs
d'een den anderen alle t'recht, actie ende
eygendom dat sij comparanten aen
yders aengedeelde loth hebben gecompeteert,
sonder yets verder daeraen te reserveren,
ofte te pretenderen, mette selve vrij
ende onvrijheyden als de voorsz. huysen,
thuyn ende rentebrieff hen comparanten
int gemeen toebehoort heeft sonder
dat sij comparanten malcanderen nu
nochte ten eeuwigen daegen tot doen
van eenige naerder scheydinge ofte
deelinge sal hebben te constringeren,
in rechten ofte daerbuyten, schoon
genomen datter bij d'een off d'ander
voor dato van desen eenige andere scheydinge
mochte sijn gemaeckt, dewelcke
gehouden sullen wertden voor nul ende
van geender waerden. Alles onder t'verbant /
van haerluyder respective persoonen
ende goederen, stellende deselve tot
bedwanck van allen rechten ende
rechteren, ende dit op approbatie van den
heeren weesmeesteren deser stadt, voor soo
veel de voorsz. Janneken Pieters Snoeck
aengaet. Aldus gedaen, verleden ende
gepasseert binnen der voorsz. stadt
Haerlem, in presentie van Pieter Vermeulen
ende Hendrick van der Horn als getuygen.

Joost Schoute zei op wo, 02/10/2021 - 15:39

Geert, dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.