Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vervolg dingtaal Leiden 1462

Dit dingtaal is een vervolg op degene die we vorige week zagen, waarin Luytgart Govert Gerryts weduwe 200 nobel (een aanzienlijk bedrag !) moest betalen aan Jan Gijsbrechtsz als gemachtigde van Gheertruyt Geryt Meynaertszoons weduwe.

Blijkbaar werd het bedrag niet volledig betaalt, want in een nieuw dingtaal tussen dezelfde partijen vier maanden later is er sprake van een bedrag dat nog verschuldigd is. Het lukt me echter niet om de tekst volledig te transcriberen. Wie kan me helpen?

Ik lees:

Luijtgart Govert Gerytz weduwe mit hoirs [gecorens voichts hant?] is hoir dingtael tegens jan gijsbrecht witgensz ende luijtgart voirz die seit dat sij mit onrecht gepant is en dat sij vander panding wesen sal naden recht van[..] na w..wijsingh die…

…..mondelinc hier op gehoirt te wesen.

 

Jan gijsbrechtz gemachticht van geertruijt geryt meynaertsz weduwe is sijn dingatel tegens Luijtgart govert gerytz weduwe ende seit dat sij … hem … betalen xxx Rijnsche gulden xx st[uivers] voir een […] die hem onbreken an twee hondert nobelen […] nobel weg[…]….

…..wilke xxx [..] gulden sij te cort hadde

[onder] [..cht] ende […] hier op [..] van […] ende voirt hierop gehoirt te wesen.

 

Aldus soe wijsen scepenen alsoe Jan Gijsbrechtsz gemachticht van Gheertruyt Geryt Meynaertszoons weduwe gepant heeft Luytgart Goverts weduwe om xxx Rijsche gulden en Luytgart voirsz.

…in sijnre pandinge [en geven aan] Jan voirsz. die kennynge gewonnen ende Luytgairt voorsz. verloren. Actum 22 dage in Junio anno 62.”

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 05/31/2020 - 13:25

Luytgairt Govert Gerytsz wedewe mit hoirs gecorens voichts hant is hoir dingtail tegens Jan Gijsbrecht
Witgensz ende Luytgairt voirsz. die seit dat sij mit onrecht gepant is ende dat sij vrij van der pandinge
wesen sal na den recht van der stede ende na uutwijsinge der briev?, reden wairbij ende wairom, want men
nyement panden en mach mit recht dan mit scepene of mit scepene brievne of huyshuyr, molenhuyer,
lanthuyer binnen jairs verschenen ende Luytgairta voersz. die seit dat sij onsculde wedde ende  seyde doe
sij van Jan Gijsbrecht voirn. an den werf verclaicht worde in die poortdinge gtehouden na Alre Goeds Heyligen-
dach ende seit voirt dat sij mit die gelden volstaen sal die sij onder scepenen geleit? heeft dair sij hoiren
eedt toe doen wil also recht is dat sij nye meer onder en hadden dan sij ons scepenen geleit heeft
bij alle dese voirsz. redenen soe seit Luytgairt voirsz. dat sij vrij van der pandinge wesen sal ende begeert
hier of vonnisse van scepenen ende voirt mondelinc hierop gehoirt te wesen.

Jan Gijsbrechtsz gemachticht van Geertruyt Geryt Meynairtszoons wedewe is sijn dingtail tegens Luytgairt
Govert Gertysz wedewe ende seit dat sij is sculdich hem te geven ende betalen 30 rijnsche gulden
20 pt? voir een gulden die hem onbreken an twee hondert nobelen elke nobel wegende 4½ engels
want die hem toe gewijst sijn mit scepen vonnisse welke 30 rijnsgulden sij te cort geleit hadde
onder recht ende [be]geert hierop vonnisse van scpenen onde voirt hierop gehoirt te wesen.

Aldus soe wijsen scepenen alsoe Jan Gijsbrechte is gemachticht van Geertruyt
Geryt Meynaertszoons wedewe gepant heeft Luytgairt Goverte wedwe om 30 rijnssche gulden
endeLuytgairt voirsz. voirtijts sulke gelden als zij bekende onder scepenen geleyt heeft dat
Luytgairt voirsz. mit horen eede hoir van den 30 rijnsche gulden zuveren ende tot horen ontschoude
staen sel doet Luytgairt voirsz. den eedt soe geven scepenen Luytgairt voirsz. de kennynge
gewonnen ende Jan voirsz. verloren. Ende en doet Luytgairt voirsz. den eedt niet als voirsz. is
soe sel Jan voirsz. winnen in zijnre pandinge ende geven dan Jan voirsz. die kennynge gewonnen ende
Luytgairt voirsz. verloren, gedaen 22 dage in Junio anno 62.

 

Louis van Veenendaal zei op zo, 05/31/2020 - 17:34

Beste Geert,

Hartelijk dank voor deze transcriptie, welke bemoeilijkt werd door de niet al te beste kwaliteit van de scan.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.