Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertaling testament Jan Sweers, Aernout Sweers

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 01/07/2024 - 14:57


In den jare vand er geboorte onses Heeren duysendt ses hondert
vierensestich, den XIIIIen Juny, des voormiddachs ontrent elff
uyren, compareerde voor mij David Doornick, notaris
publicq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, residerende
binnen Amsterdamme, ende den getuygen naergenoemt
d'eerwarde jouffrouwe Maria van de Voorde, weduwe laest
van zaliger Jan Sweers. woonende op de Breestraet binnen
dese stadt. mij notario bekendt, ende heeft uyt vrije
wille, rechte wetenschap ende wel bedachten moede
(zoo zij seyde) gemaeckt, geordonneert ende gedisponeert
haer testament ende uytterste wille, in der maniere
hierna beschreven, doch eerst ende alvooren heeft
zij testatrice gerevoceert, gecasseert, doot ende bij
desen te niet gedaen alle voorgaende testamenten,
codicillen, donatien ende andere laetste dispozi-
tien bij haer voor dat deses gemaeckt, bekendt
ofte gepasseert.
Ende opnieus disponerende heeft zij testatrice haer
twee soonen, met namen Guilliam de Vicq, geprocreert
bij wijlen Guilliam de Vicq, haer eerder man was, ende
Aernout Sweers, geprocreert bij den voorsz. Jan Sweers zaliger,
ende bij vooroverlijden van yemandt van hen desselffs
wettich nasaet bij representatie in zijn plaetse geinsti-
tueert, yder in desselffs legitime portie, zonder vorder,
ten ware dat d'zelve hare sonen ofte bij vooroverlijden
van yemandt van hen desselffs kindt off kinderen
ofte derselver voochden van harentwegen quamen toe te
staen ende daervan binnen den tijt van ses weecken na
haer testatrices overlijden, ofte nadat dit testament
alsdan tot haerder kennisse zal gecomen zijn, wettige acte
te passeren dat alle de goederen die zijluyden van haer
testatrice zullen comen te erven ende te genieten, geen
uytgezondert, na het overlijden van een van d'selve hare
twee sonen, gestorven zijnde sonder wettige kindt off
kinderen oifte eenich descendent vandien int leven
na te laten, ofte kindt off kinderen nagelaten heb-
bende ende d'zelvige daerna mede zonder wettich
nasaet quamen te overl;ijden, alsdan ende wijder /
van d'zelve gevallen, zullen comen op andere ofte
langhstlevende van dezelve hare soonen ofte desselffs
descendenten bij representatie, ende dat in t'geheel
ende zonder enige detractie van legitine trebellianicque
off andere portie off portien, hoe die genaemt zouden
mogen werden, ende zonder dat oock yets ter contrarie
ofte in prejudicie deses zal mogen werden gedispneert,
bij testament ofte eenige andere uytterste wille,
nochte oock niet bij contract, handelinge onder den
levenden ofte andrzins in eenioger maniere, in welkce
gevallen ofte bij aenneminge van hetgeene voorsz. is,
mistgaders verlijdinge van d;voorsz. acte, zij testatrice
alsdan de gemelte hare soonen ende erselver descendenten
bij reprezentatie mits dezen institueert tot
erffgenamen met last van verbandt ende conditie ofte
fidei commis als vooren, in alle de goederen bij haer
testatrice metter doot te ontruymen ende naer te
laten, geen uytgezondert, maer bijaldien een van
haer testatrices voorsz. soone hetgeene voorsz. is
refuseert ende niet toestaet ende dándere hetselvige
accepteert, ende daervan d'voorsz. acte passeert, soo
heeft zij testatrice in zodanigen cas dengeenen
van d'zelve hare twee soonen die zulcx aengenomen
ende d'zelve acte daervan gepasseert zal hebben
geinstitueert ende genomineert tot eeniuge ende
universele erffgename in alle de goederen boven de
legitime portie van desselffs broeder bij haer testa-
trice metter door ontruymt ende nagelaten zullen zijn,
geen exemt, ende sal d'selve hare soon die zulcx
aengenomen ende d'voorsz. acte gepasseert zal hebben,
alsdan daermede ende met alle hare testatrices
nagelaten goederen die boven de legitime portie van
desselffs voorsz. broeder zullen overschieten
eeuwich ende erffelijck mogen doen ende daervan
disponeren na desselffs geliefte ende zonder
dat alsdan d'zelve goederen eenich verbandt ofte
fidei commis subject zullen zijn, alzoo zij testatrice
in zulkcen cas het voorsz. verbandt van den zodanigen
revoceert ende annulleert ende oock begeert dat
d'voors. acte, /
gehouden worden voor nul ende crachteloos evenals off
d'zelvige noyt bij hem gepasseert ware geweest, ende
bij zooverre beyde hare voorsz. soonen hetgeene voorsz. is
ofte het boven verhaelde verbandt ende conditie
accepteren ende toestaen ende daervan d'voorsz. acte
passeren, soo heeft zij testatrice alsdan mede
aen d'zelve hare soonen geconsenteert en vrijgelaten
dat d'eerstafflijvige van hen beyden comende te
sterven sal vermogen te maecken ende bespreecken aen
desselffs huysvrou ofte nagelaten weduwe
het vruchtgebruyck ende lijfftochte tot haer
wederhuwelijcken toe, zonder langer van alle de
goederen bij denzelven hare soon van haer testa-
trice geërft, ende dat oock d'eene van d'zelve
hare twee soonen gestorven zijnde zonder kindt
off kinderen in wettich huwelijck geprocreert,
ofte eenich descendent vandiien int leven na te
laten ofte kindt off kinderen nagelaten
hebbende ende d'zelvige zonder nasaet zullen
overleden zijn, alsdan de langhstlevende van de
meergenoemde hare twee soonen na het overlijden
van desselffs voorsz. broeder ende zijne voorsz.
kinderen, met alle d'voorsz. goederen bij haer testa-
trice nagelaten, zal mogen doen, handelen ende
daervan disponeren eeuwich ende erffelijck na zijn
welgevallen, zonder yemandts contradictie off
tegenseggen, ende zonder dat alsdan de gemelte hare
goederen verbonden ofte eenich verbandt ofte
fidei commis subject zullen zijn, welverstaende
ende is oock haer testatrices wille, dat haer
voorsz. soon Aernout Sweers, bijaldien hij het
voorsz. verbandt aenneemt ende daervan acte
passeert als vooren, in zodanigen cas voor alle
scheydinge ende deelinge, zal vooruyt trecken ende
genieten een zomme van drieduyzendt guldens eens
als hetzelvige aen hem alsdan prælegaterende,
mits zijnde ende blijvende mede zodanich verbandt
endew fidei commis subject als hiervooren van
de andere goederen staet vermelt. Alle t'welck zij /
testatrice verclaerde te wesen haer testament
ende uytterste wille, willende wel expresselijck
dat t'zelve als alzulcx off als codicille, gifte
ter zaecke des doots off onder den levenenden, off als
eenige andere laetste dispositie zoo t'zelve alderbest
ende eenichsins bestaen mach onverbreeckelijck sal
werden onderhouden, schoon genomen eenige clausulen
off zolemniteyten na rechte off costuyme vereyscht
in desen niet en waren achtervolcht, ende versocht zij
testatrice hervan acte, voorts heb ick notaris
voornoemt vermaent de clausule van verbandt in desen
begrepen, te doen registreren ter secretarye alhier in
conformite van het placcaet in den jare XVIC vierentwin-
tich geëmaneert. Aldus gedaen binnen Amsterdammme
ter presentie van Wybrant Wybrantsz ende Joan Jackius,
inwoonders dese stede, als getuygen hierover gestaen,
zonderlinge verzocht ende gebeden.
Maria van de Voorde, weduwe Jean Sweers
Wybrant Wybrantsz
Joan Hackius
Quoad attestor
D. Doornick, notaris publicq

 

Toon Wagemans zei op zo, 01/07/2024 - 19:23

Hartelijk dank

Gr Toon

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.