Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

vertaling testament 16-4-1688 Willem Dircx en Meriken Roeloff Jacobs

Wie kan een vertaling maken van deze 3 pagina's uit het testament van Willem Dircx. Ik wil met name weten de familierelatie van genoemde Jan Willemse van der Donck en Willemke Jacobs..?
bij voorbaat dank!

Reacties (7)

beheerder Christian van der Ven zei op za, 07/01/2017 - 09:05

Hoi Berry, drie pagina's transcriberen is een hele klus... Ik denk dat je méér hulp krijgt als je je eigen transcriptie-tot-nu-toe erbij plaatst, inclusief alle gaten en twijfelgevallen daarin, zodat andere forumgebruikers je specifiek daarmee kunnen helpen.

Hopelijk wordt dan ook de relatie tussen Van der Donck en Jacobs helder, want ik kon er die zelf zo snel lezende niet uit afleiden, daar is dus echt meer tijd voor nodig.

Berry van Osch zei op za, 07/01/2017 - 16:08

Hoi Christian, ik heb idd zelf ook al een poging gedaan...
De vraag is dus of de familierelatie tussen testateurs en ontvangers er uberhaupt uit te halen is?

Hierbij mijn onvolledige transcriptie per regel met vraagtekens op plekken die ik niet kon lezen:

Transcriptie testament 16-4-1688:

pagina1:
Bij den inhoude van desen tegenwoordigen openbare
instrimente? van testamente, kondt ende kenn…? sij eenen
jegelijcken dat op heden sestien dagen in de maent April in
deze jaren sestienhondert achtentachtig sijn gecompareert
[voor] schepenen in Schijndel ondergenoemt, ten huijsen van
Willem Dircx inwoonder binnen de parochie van Schijndel
ter plaetse gemeijnlijk genoemt in de Houtert onder
den hertganck van het Elschoth, die voornoemde Willem Dircx
sieck ende kranck naer den lichame ter bedde liggende
nochtans sijn me….? ende verstant over alles wel machtigh wesende
ende Meriken dochter Roeloff Jacobs sijne wettighe
huijsvrouwe gesont naer den lichame gaende staende ende
onder de menschen converserende, die voornoemde Dircx, ende
Mariken voor oogen hebbende de broosheijdt der men-
selijcken natueren de seekerheijden van de doot ende
de onsekerheijdt van de ure? des selft?, hebben daeromme
met uijt deser werelt willen scheijden voor ende al een
de selve hebben gedesponeert van henne tijdelijcke
goederen hen..? bij doot almachtigh op desen werelt
verleent? ende henne? testateuren? in vollen eijgendom
competerende, eerstelijck ……? anderen?
die voornoemde testateuren henne zielen als die uijt
henne lichamen sullen scheijden in de barmhar-
tigheijdt Godts, ende henne doode lichamen
der aerde ende Christelijcke begraeffenisse
waer mede houdende?? tot dispositie? van henne
tijdelijcke goederen eerstelijcks maerae..?
ende legateren die voornoemde testateuren aen
Willemken jacobs hare suster? de helfte van
een huijs ende est?huijs waer innen? …

pagina 2:
de voornoemde testateur(en?) sijn woonende gestaen in de parochie
ende plaatsche? Voornoemd ende bij haren? Testatrice niet haren
eersten man zaliger getimmert? bovensulcx gaen toe-
behoorende, item maerken? ende legatering …?
voornoemde testateuren aen den selve Willemken een
..ijcken? ..istel? met noch een bedde met …en? hooft?-
poline? met een char…?, item maer…? ende
legateren die voornoemde testateuren alnoch aen de
voornoemde Willemken een gerechte vierde part in
alle hare haeffelijcke ende erfhaeffelijcke
meubelen soo paerden? beesten? als andersints ….?
van …? ter werelt uijtgescheijden van wat natuer …?
de selve moge …?, waer van Jan Willems van
den Donck de gerechte helft is competerende
ende toebehoorende ende het testerende
vierdepart maer…? ende be….? de voornoemde
testateuren aen den selve Jan Willems van
den Donck, om van d’eene helft tegens? de
voornoemde Willemken egalijck op te deijlen in
twee porties, naer doot van de voornoemde testateuren
verclaren? de voornoemde testateuren dit te wesen hun testament
lesten ende uijtersten wille, willende en begeerende
dat ’t selve naer henne doot ende aflijvigheijt
sal craght macht ende effect sorteren soo ende
gelijck eens Christus men…? sijn testament alderbest?
kan ofte maer? van waerden gehouden worden al waer ‘t
oock? dat dat alle selve….teijten?? naer r….?
van recht? hier ju…? niet volcome…? en waren?
ge….veert? houdende ’t selve voor gesupplieert
Aldus gedaen en gepasseert in de parochie
Van Schijndel ter woonhuijse van de voornoemde testa-
teuren gestaen ende gelegen in de parochie ???
plaetse voornoemt ten presentie ende

pagina3:
overstaen van Hendrik Vercuijlen ende Boudewijn
van de Ven, schepenen in Schijndel die den
minuut van? protocollen dese ….? de voornoemde
testateuren hebben onderteekent op datum
et supra

Nadine zei op za, 07/01/2017 - 22:03

Dag Berry,

Hieronder aanvulling.

Bij den inhoude van desen tegenwoordigen openbaren
instrumente van testamente, kondt ende kennel[ijk] sij eenen
jegelijcken dat op heden sesthien dagen in de maent April in
deze jaren sesthienhondert achtentachtetich sijn gecompareert
[voor] schepenen in Schijndel ondergenoemt, ten huijsen van
Willem Dircx inwoonder binnen de parochie van Schijndel
ter plaetsche gemeijnlijck genoemt in de Houtert onder
den hertganck van het Elschoth, die v[oorschreve]n Willem Dircks
sieck ende kranck naer den lichame ter bedde liggende
nochtans sijn memorie ende verstant over alles wel machtigh wesende
ende Meriken dochteere Roeloff Jacobs sijne wettighe
huijsvrouwe gesont naer den lichame gaende staende ende
onder de menschen converserende, die voor[schreven] Dirck, ende
Mariken voor oogen hebbende de broosheijdt der men-
schelijcker natueren de seekerheijden van de doot ende
de onseerkerheijdt van de ure des selfs, hebben daeromme
met uijt deser werelt willen scheijden voor ende al een
de selve hebben gedisponeert van henne tijdelijcke
goederen hen? bij Godt almachtigh op deser werelt
v[er]leent ende hen testateuren in vollen eijgendom
competerende, eerstelijck recommanderen
die voors[chreve]n testateuren henne zielen als die uijt
henne lichamen sullen scheijden in de barmher-
tigheijdt Godts, ende henne doode lichamen
der aerde ende Christelijcke begraeffenisse
waer mede komende tot dispositie van henne
tijdelijcke goederen. Eerstelijcken maecken
ende legateren die v[oorschreve]n testateuren aen
Willemken Jacobs hare nichte de helfte van
een huijs ende esthuijs waer innen
pagina 2:
de v[oorschreve]n testateuren sijn woonende gestaen in de parochie
ende plaatsche v[oorschreve]n ende bij haer testatrice met haren
eersten man zal[ige]r getimmert ende oversulcx haer toe-
behoorende. Item maecken ende legateren den
v[oorschreve]n testateuren aen den selve Willemken een
eijcken kiste, met noch een bedde met eenen ? hooft-
polue? met een charsie? Item maecken ende
legateren die v[oorschreve]n testateuren alnoch aen de
v[oorschreve]n Willemken een gerechte vierde part in
alle hare haeffelijcke ende erffhaeffelijcke
meubelen soo paerden, beesten als andersints egeenen?
van dien ter werelt uijtgescheijden van wat natuers ?
de selve mogen wesen, waer van Jan Willems van
der Donck de gerechte helft is competerende
ende toebehoorende ende het resterende
vierdepart maecken ende besetten de v[oorschreve]n
testateuren aen den selven Jan Willems van
der Donck, om van d’eene helft tegens de
v[oorschreve]n Willemken egalijck op te deijlen in
twee portien, naer doot van de v[oorschreve]n testateuren
verclaren de v[oorschreve]n testateuren dit te wesen hun testament
lesten ende uijtersten wille, willende en begeerende
dat ’t selve naer henne doot ende aflijvigheijt
sal cracht macht ende effect sorteren soo ende
gelijck eens Christen mensch sijn testament alderbest
kan ofte mach van waerden gehouden worden al waer ‘t
oock dat dat alle solemniteijten naer rigueur
van recht hier inne niet volkoml[ijke]n en waren
geobserveert houdende ’t selve voor gesupplieert
Aldus gedaen ende gepasseert in de parochie
Van Schijndel ter woonhuijse van de voornoemde testa-
teuren gestaen ende gelegen in de parochie
plaetse voorn[oem]t ter presentie ende
pagina3:
overstaen van Hendrik Vercluilen ? ende Boudewijn
van de Ven, schepenen in Schijndel die den
minuthe te? prothecollen deses neffens ? de v[oorschreve]n
testateuren hebben onderteekent op datum
et supra.

Dit is het merck van Maricken
Jaelofs testatrice verclaerde niet te
konnen schrijven
Handrick Aerts Vercuijlen
---Baudewijn Willems Vanden Ven

Attestor Doessingh

Op heden sesthien dagen in de maent april
compareerden voor schepenen ondergenoempt
Willem Dircx inwoonder alhier wecken v[oorschreve]n compa-

Nadine zei op za, 07/01/2017 - 22:22

Ben vergeten de handtekening van Willem Dirck te vermelden (voor het merk van Maricken).

Formeel wordt niet vermeld wie is Jan Willems van der Donck.
Wel had testatrice een eerste huwelijk bedongen.
Kunnen de breuken helpen dit uit te klaren ?

Wie helpt verder?

Berry van Osch zei op zo, 07/02/2017 - 10:17

Hoi Nadine,
Bijzonder bedankt voor je hulp.
Jammer dat de familiale betrekking van de testateurs met Jan Willems van der Donck niet zijn vermeld; gelukkig wel die van nicht Willemken Jacobs!
Misschien betekent dit dat Jan Willemse wél een zoon was van Willem Dircx, maar dat echtgenote Meriken Jacobs zijn stiefmoeder was...?

Verder geeft het testament de indruk dat alle goederen zijn verdeeld. 'Mijn' [voorouder] Jan Willems van der Donck moet zeker nog 2 broers hebben gehad (Matthijs en Dirck), die hier niet worden genoemd? Ook vreemd, tenzij die zijn onterfd o.i.d....

Van Rietvelde Johan zei op di, 07/04/2017 - 21:23

Eventjes bijspringen:

Egeen = zie inl.gtb
Hoofdpolue = waarschijnlijk "hoofdpolu[w]e = hoofdkussen
charsie : ook sargie en sergie = een beddedeken

Verder zou ik alle vraagtekens van Nadine schrappen, want ik lees hetzelfde...

Tot slot: een testament wordt (werd) net opgesteld om af te wijken van een "normale" erfenisverdeling..
Zou Meriken niet de stiefmoeder maar de moeder kunnen zijn van Van der Donck?
Leven de broers nog bij de opmaak van dit testament?...

Je ziet: meer vragen dan antwoorden, maar dat is net het leuken aan genealogie...

Berry van Osch zei op wo, 07/05/2017 - 10:15

Hoi Johan, dank voor je aanvulling.
De kwestie van het moeder- of stiefmoederschap van Meriken blijft me toch achtervolgen... (vragen zijn leuk, maar antwoorden brengen je verder!).
Omdat het nichtje Willemken Jacobs wél als zodanig wordt genoemd zou je dan ook verwachten dat Jan Willems vd Donck het voorvoegsel 'soone' zou hebben gekregen?
Vandaar dat ik het meer interpreteer als een stiefmoeder dan een moeder...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.