Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertaling oud-nederlands

Hulp gevraagd bij vertaling stukje oud-nederlands

Alvast bedankt.

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op di, 05/04/2021 - 15:19

Gassel op Martiny verschijnende
Henneken Schullenssen kinder Alijt Godert van Neesken Schullen
ende Godert van den Kerckhoff van eenen camp bij der heyen
14 gulden 4 hoenre in vierdendeel capuynen

Dese hiernae geldent
Henrick Ebben ende Mery uxor [vrouw] van Guel Herman Diricx,
huysvrouwe van Herman Dircx Guel sijn wijff van Dirck Hermans
ende Jenneken sijne huysvrouwe gelden van den voorsz. thijns
met intogen meer ander lants. 12 gulden 4 hoenre

Rob Keukens zei op wo, 05/05/2021 - 18:32

Dank voor je hulp Geert.

J.P. Boudewijn zei op wo, 04/03/2024 - 17:56

Marten Janszsoen Jmpetrant Jn Conventtie ende gedaegde in Reconventie Jan Bartelssoen … … s Jnder saecke hangende voorden Hove van Vrieslandt tuschen D Joost Brantsen hem dragende val.n van Marten Janszsoen wonende  tot Tzum Jmpetrant In conventie, ende gedaegde in reconventie ter eenre  Op ende tegens D Here Hottingha geoccupeerd hebbende voor Jan Bartelssoen dorprechter tot Tsum, ende Piter Everds gedaegden in ..conventie, ende d’ voerseyde Piter Jmpetrant in reconventie ter andere sijden D’ Jmpetrant seyde dat d’ gedaegden op den xxiijen Januarij laastleden

anno 1602 vers.. vers.. vergeselschapt zynde waren geweest ten huyse van eenen meyle Eelckes zoen herbergier Inde kerckeburen aldaar ter presentie  van andere goede personen, ende ontrent den avont stonden zij gedaegden by den Impetrant Jegens syn wille waren in een camer Ingevallen boven wille vanden waard, ende t’ geselschap, ende den Impetrant  sonder wettelycke oorsake ofte redenen geinvadeerd gelycken d’ eene  met d’ poingaird, ende d’ ander met een mes, ende int selffde doende

d’ Impetrant hadden geinfligeerd twee sware wonden d’ eene int rechter borst doorgaens ende t’ ander inden noes, waar over d’ Impetrant int  curereren (sic!) voort meisterloon, costen ende versuimenissen ten geringsten competeerden d’ somma van eenhondert Carolus guldens, aengesien hy  ande quetsure langer dan de ses de ses weken geme.ste.dt hadde, ende soo d’ voerscreven gedaegden volgens d’ ordonnantien opt stuck van dus danighe f..tsten geemaneerd den Impetrant beneffens syn schaden behoord behoorden elx te betalen d’ somma van vyftich goudguldens t’ stuck 28 stuyvers  Doende ende sylydens om t’ selve te doen in gebreke bleven was d’ Jmpetrant     genoodsaackt den gedaegden voorden hove te betrekken vermogens den omslach ende t’ relaas ten dage dienende soo d’ gedaegden versochten libel dienende daaraff by desen d’Jmpetrant oncludeerde contend.e ex dictis addendis ende t’ gene ende t’ gene daeraff gelieven soude te suppleren dat d’ gedaegde t’ s…. ofte dien t’ hoff bevonde, solde ofte solden worden gecondemneert aenden Jmpetrant te betalen d’ somma van tweehondert veertich libra salve Moderamine Curie contend.e .iun.ti.n aut divisun tot enen anderen alsulcken fine zoo nae rechte cum expensis Jmplorate Curie officio Jan Bartels dorprechter tot Tzum mede gedaegde secht dat t’ Jnholden van Libelle in maten ende voegen t’ selve gestelt was ontkende, dan was ter a…….warachtich eenen ijder kennelijck was, dat vergangen Jare in desen provincie ingewillicht waren Jnde landen sekere schorstien gelden

om welcke schorstien gelden alsoo verschijden personen onwillich ende wederspannich waren, waren elx in hun respecte gecommitteerde by de Grietsluyden de executeurs ende dorprechters omme de resten over te geven, aenwysen ende t’ executeren, ende alsoo dese Jmpetrant hem mede seer partidich gestelt hadde ende in weygeringhe heeft omme de Ingewilligde schorstien gelden te voldoen, wast alsoo dat d’ medegedaegde hem Jmpetrant onder andere voor rest aende medegedaegde Peter hadde overgegeuen, volgende welcke d’ gedaegdens hem Jmpetrant

ten huyse van hem Jmpetrant Meyle Eelckes alwaar sy waren hadden ontbooden omme syne competentie achterweten te voldoen t’ welcke d’ Impetrant by de gedaegde comende met anderen, met wien hij opsedt gemaackt hadde te sullen spreken, daarmede wederomme  sonder wyder belofte van betalinghe te doen wech te gaen, hebbende d’ gedaegde d’ andere resterende vanden dorpe Tzum ontboden ende van hunluyden d’ schorsteen gelden ontfangen, t’ was nu alsoo dat des avonts laat desen Impetrant by de gedaegde in de camer voor was gecomen, nae dat hy Impetrant de achter middach hadde sitten drincken met andere geselschap, ende comende inde camer hadde hij begost te vloecken ende oraeckelen waardoor partijen wedersydes woorden wissende  in gevecht geraackt waren hebbende d’ medegedaegde Peter des Jmpetrants hand bevatet ende d’ Impetrant kerende dat hy gien moyte soude doen dan henluyden vredelijck hen commissie soude laten exerceren waer

door d’ Impetrant op de mede gedaegde Peter aengevallen w was ende d’ selve een gadt duers door den arm by de handt gesteken hadde, ende siende dat hy tegen d’ voorseyde Pieter nyet ende strecken doordien d’ selve een poingiaard inde handt hadde ende hij was hy naar huijs gelopen om eenen pongiaard te halen om sich te ende d’ gedaegde vervolcht hadde tot hen huijs Jn voegen dat int minste nyet geblycken soude dat dese gedaegde hem  enige quetsure aengedaen hadde gelyck hy oock verclaarde ten selven tyde seggende tegen d’ medegedaegde Piter du Schelm had s.e het

my gedaen, verclarende s’ daegs daarnae mede dat hy vande executeur d’ quetsure hadde ontfangen, welcke quetsure dat d’ Impetrant aangaff hondert guldens gecost te hebben van meysterloon was ont…h. want genoegsaem kennelijck was, dat d’ Impetrant den tyd van 14 daegen … .ouer nyet ,gemeisterd hadde, ende dat d’ gene die tuschen d’ Impetrant ende d’ Chiruirghijn waar gemaackt hadden wel solden verclaren, dat de meister geen libra, ofte daaromtrent ontfangen hadde  Jn allen gevalle hadde d’ Impetrant sich selffs t’ Jmpetreren t’ gene hem over gecomen was, om aldaar d’ meister te maecken, ende sich wae . strevich makende om des Landschaps placaten ende ordonnantien nae tegaen Jn voegen dat syn Jmpetrants vader d’ selve vande Jmpetrants wegen hadde  moeten voldoen, nopende d’eysch van elck vyftich golden guldens seyde d’ mede gedaegde dat t’ selve geeheel (sic!) ongefundeerd was, doordien nae ordonnantie vanden hove een fleysch wonde nyet meer als … golde guldens getanxeerd was golde guldens getanxeerd was, soo dat. d’ Impetrant verdoold was eyschende. hondert golde guldens voor de pretensie quetsure, die doch

geen meer als een vleysch wonde geweest was, ende geen doorgaende wonde als d’ Impetrant aangaff, t’ welcke d’ gedaegde ontkende voor soo vele hem eenichsins toucheerde, was mede onwarachtich dat d’ Jmpetrant hem seyde een seevarende man te wesen, die in drie Jaren uyt het landt nyet was geweest als genuegsaam een ijder kennelijck was, daarmede het vorder Jnholden vandes Jmpetrants ad s..te libel asslaende (sic!) ende  ontkennende ende alle profyttellijcke confessien ad ..pterende, concluderende ex dictis et dicendis, et Judicis officio supplendis contendeerde d’ mede gedaegde dat d’ Jmpetrant verclaard soude worden tot syn eijsch .de

ge……ere conclusie tegens hem gedaegde gedaen in maten ende voegen die genomen was nyet ontfangber te syn, ende ofte hy enichsins ontfangber mochte wesen des neen, dat d’ gedaegde daaraff worden geabsolveerd ofte tot eenen anderen alsulcken fine als t’ hoff bevinden soude d’ gedaegde oirbarlixt ende formelixt te syn, Inde alderbeste voegen ende manieren recht doende tot absolutie Jmplorate Curie officio, Piter Ewerts zoon een der medegedaegden seyde voor antwoord t’ aangeven vanden Jmpetrant t’ ontkennen, Dan seyde van syn Grietman gecommitteerd te syn ter executie te stellen Jnden dorpe Tzum den resten vant Schorsteen gelt byden staten vanden Landen ingevillight (sic) ende tot dien fine mede ontboden den Impetrant, de welcke mede voor rest ouergegeven was den welcken hy hadde gevonden sittende drinckende met enige andere

gastgeselschaps genooten, ende alsdoen gevraeghd ofte hy van meninghe was den gerechticheden voorscreven te willen betalen, was d’ Impetrant onwillich gebleven om t’ selve te doen, alsoo dat d’ vader hieraff vernemende voorden Impetrant voorschodt gedaen hadde  t’ welcke d’ Impetrant versaeckt hadde ten dele buijtten weten ende wille van de met twee andere Inde camer t’ comen ende gesocht wrockerije metten mede gedaegde, metten welcke hy omlangx in gevecht geweest was,

ende soo d’ Impetrant nyet affhielde, hoewel van desen gedaegde vermaand synde met go.dicheijt, was ten laasten soo verre gecomen dat hy den medegedaegde met een bloten opsteker was angevlogen, alsoo dat dese gedaegde siende dat hy door goede redenen nyet coste effectueren hadde ten laasten syn pongiaard getrocken om te scheyden, In welcken doende soo was d’ Impetrant geholden synde van de waard, ende hem ontschoerende den gedaegde toegegaen hem stekende duers door den arm Int lid by den handt, waarouer gedaegde wel 38 libra tot meisterloon hadde moeten betalen, ende bouendien wel 100 Carolus gulden voorden boete ende versuimenisse ende smertte competeerde, uut t’ gene dan gesecht was sampt naemaels gesecht ende t’ hoff ex

officio soude suppleren soo concluderende contenderende  d’ gedaegde dat de Jmpetrant tot syn genomene eysch ende conclusie Jegens hem gedaegde gedaen ende genomen verclaard soude worden nyet ontfangber, ofte andersins dat d’ gedaegde daeraff soude worden geabsolveerd cum expensis Ende by maniere van reconventie, ende ..tae  petitie contendeerde d’ Jmpetrant reconventionis dat d’ gedaegde soude worden gecomdemneert d’ Jmpetrant te betalen de somme van een hondert acht ende dartich carolus guldens ten respecte vande gedaene infligeerde

quetsure ofte contedeerde tot soo veel min ofte meer als t’ hoff uijt deductie van dnesen bevinden soude te behoren cum expensis Jnplorat Curia (of Curie) officio,      

 

Antwoordende        Op de Reconventie

 

Antwoordende op de reconventie by Pyter Ewerts gesseyde Marten Janssoon t’ aengeuen byden Impetrant produceerd voor sooveel het met de d’ feicten ten …. conventionalen Libelle verhaald, dis…dee t’ ontkennen, ende Implorerende de middelen aldaar verhaald, concludende contendeerde tot nyet ontfangberheijt, ene voorts by ordine tot absoluti. cum expensis, ende versueckende in beyde Jnstantien recht ende expeditie van Justitie persisterende soo wel in conventie als reconventie,

vermits welcke ende Redenen by partyen aan wedersyden soo verre geprocedeerd was dat t’ hoff partyen in faicten contrarie gewesen hebb. tot hun tho..n ende bewys hadde toegelaten, dien volgende byden Impetrant conventionis van acten  ende positien gedient ende getuigen beleydet

synde, van Hadden partyen van vordere productie genent..d ende eyntlycken inder saicke geconcludeert om recht ende expeditie verso(cht) ende daeromme gebeden T’ voorseijde hoff  op alles ripelyck geleth ende geconsidereerd hebbende t’ gene men in desen behoorde te considereren

Jnden name ende van wegen d’ Heerlicheijt der Landschappe van Vriesla(ndt) condemneert d’ gedaegden om den Jmpetrant ter cause vanden wondinghe int bo(rst) ten processe gevoerd te betalen de summe van dartich golden guldens ende ter cause vande bloedrunst onder de neuse ses caroli guldens met de versuimenisse ende meesterloon vandien, Ende in Reconventie recht

doende condemneert d’ gedaegde om den Jmpetrant ter cause vande wondinghe .la.ar geroerd te betalen de summe van thien caroli golden guldens oock met het meesterloon ende versuimenisse  vandien verclarende partyen soo in conventie als reconventie tot hun vorderen eyschen nyet ontfangber, ende om redenen compenseerd d’ costen vanden processe in beyde instantien, Aldus gedaen ende uytgesproken binnen Leewarden Jnder Cancelrije den xxen xbris anno 1603

Rob Keukens zei op wo, 04/03/2024 - 23:48

Hartelijk dank voor je hulp, ik ga er mee aan de slag!

Vriendelijke groet, Rob.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.