Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertaling notarisakte 1647

Wie kan en wil deze akrte voor mij vertalen?

Het is een schermafbeelding van een pdf

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 11/21/2021 - 08:38

Compareren voor mij notaris openbaer in den
lande van Brabant geadmitteert ende die getuygen
naergenoempt, den eersamen ende vroomen Peter van
Thooren den Jongen, borger der stadt Helmont ende hier
ter instantie van Broman Martile Daemen, borger
insgelijcks alhier, sonder inductie of persuasie van iemant
maer alleenlijck in sanaer van inclui? verclaert, geattesteert
ende geaffirmeert gelijck hij is doende bij desen, waerachtich
te sijn dat hij deposant geleden over vijff off ses
jaeren herwaerts als maeckelaer wegen den pro-
ducent heeft vercocht aen Willem Campus
van Tongelre sekere partije lijnwaets van sestien
stucken int getael, ende deselve stucken oock aen den-
selven gelevert, sonder dat denselven deponent
eenige kennisse is hebbende dat ten tijde van
den coop ende leverantie van voorsz. stucken bij den voorsz. Campus
eenige penningen souden aen den producent
soude getelt, redenen van welwetenheyt
allegeren dat denselven coop ende leverantie is
geschiet ten huyse van den heeren Flodereop alhier
binnen Helmont ende alsoo de goede kennis van t'geen
voorsz. is hebbende, eyndelick hem mede etc. Aldus
gedaen ende gepasseert ter presentie van getuygen
respective Jan Janssen van Broeck ende Jan
Matheusen, die dese met mij notaris neffen
den comparant hebben onderteeckent op den 13en
July 1647.
X Dit ist merck van Peter Peters van Thooren
Jan Jansen van Broeck
Jan Mateusen

 

Toon Wagemans zei op zo, 11/21/2021 - 18:26

Geert Ouweneel, mijn dank is groot

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.