Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertalen registratie

Zou iemand dit stuk voor mij kunnen vertalen?

Bvd

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 12/15/2020 - 11:58

Wij, Corstiaan Aarts, Nicolaes
Lomberts, Jan Jansse van Engelandt
ende Nicolaes Willems, schepenen deser
dorpe ende dincbancke van Nunen,
Gerwen ende Opwetten quartiere van
Peelandt, Meyreye van s'Hertogenbosch,
tuygen ende verclaeren, gelijck doende zijn,
bij ende mits desen op den eedt int
aanvangen onses ampts gepresteert,
ter requisitie ende versoecken van J. v.
Hilverson als gelaste van de Hoge edelen Wegeboren
heere Flip Jacob van Borsselen van
der Hoogen Raedt, ende rentmeester generael
der domeynen der stadt ende Meyreye
van s'Hertogenbosch etc., mitsgaeders
ontfanger der seculiere geconfisqueerde
goederen der fransche ende spaansche onder-
daanen der stadt ende Meyreye voorsz.,
als bij haar Hooog Mogenden geordonneert, bij
onse weten ende voor sooverre ons ken-
nelijck is, dat alhier onder dit district
geene goederen ofte effecten en zijn com-
peterende aan eenige onderdaenen der op-
gemelte koninge van Vranckrijck ofte
Spaenie, dan soo wij vermeenen een cleyn
stucken lants, groot ontrent een cop-
raet, gelegen alhier tot Nunen in de Beeck-
straet, dogh niet deeckers, eyndigende
hiermede dese onse verclaeringe en hebben
wij schepenen voornoempt in teycken der waer-
heyt ende tot meerder confirmatie de
minute deses ten prothocol-
le eygenhandigh beteycken op den zevenen-
twintighsten Mey zeventhhien hondert ende
zes.
Corstiaen Aerts
Nicolaes Loembaerts
Jan Jansen van Engelandt
Claes Willems

René van Weeren zei op di, 12/15/2020 - 13:50

(li-marge: Extensum)

 

1706
Wij, Corstiaen Aarts, Nicolaes
Lamberts, Jan Jansse van Engelandt
ende Nicolaes Willems, schepenen der
dorpe ende dicnbacke van Nunen,
Gerwen ende Opwetten, quartiere van
Peelandt, meijerije van 's Hertogenbosch,
tuygen ende verclaeren, gelijck doende zijn
bij ende mits desen op den eedt in 't
aanvangen onses ampts gepresteert,
ter requisitie ende versoecke van j[onge]d[ochter]
Hilverson, als gelaste van de ho[og]ed[el]welgestr[enge]
heere Flip Jacob van Borsselen van
der Hoogen Raedt ende rentm[eeste]r-generael
der domeynen der stadt ende meijerije
van 's-Hertogenbosch etc[etera], mitsgaders
ontfanger der seculiere geconfisqueerde
goederen der Fransche ende Spaansche onder-
daanen der stadt ende meijreije voorsz[eyt],
als bij haar ho[og]mo[gendheid] geordonneert, bij
onse weten ende voor soo verre ons ken-
nelijck is dat alhier onder dit district
geene geoederen ofte effecten en zijn com-
peterende aan eenige onderdaenen der op-
gemelte koninge van Vranckrijck ofr
Spaenie dan soo wij vermeenen een cleyn
stucken lants groot ontrent een cop-
zaet, gelegen alhier tot Nunen in de Beeck-
straet, dogh niet seecker. Eyndigende
hier mede dese onse verclaeringe en hebben
wij, schepenen voorn[oem]pt, in teycken der waaer-
heyt ende tot meerder confirmatie de
minute deses {eygenhandigh} ten protocol-
le eygenhandigh neteyckent op de zevenen-
twintighsten mey zeventhienhondert ende
ses.

[getekend:
Corstiaen Aerdt
Nicolaes Laembaerts
Jan Jansen van Engelandt
Claes Willems]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.