Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertalen notariele akte

Zou iemand zo vriendelijk willen zijn deze tekst voor mij te vertalen?

 

Bij voorbaat dank.

Reacties (2)

Martijn zei op di, 08/03/2021 - 09:15

Deel 2 van de akte.

Ook deze zou ik graag vertaald zien.

Geert Ouweneel zei op di, 08/03/2021 - 11:08

Een buitengewoon lastig handschrift en het wordt steeds moeilijker naarmate de tekst vordert.
Korte inhoud:
Bij notaris Antony van de Ven verschijnt de koopman Aernout van der
Cruyce. Die machticht de heren Harman en Jan van Bostelen, kooplieden in Hamburg, om in zijn naam de openstaande schulden die hij nog tegoed had in Hamburg, Denemarken en Zweden en andere plaatsen te gaan incasseren. Bij weigering te betalen mogen zij de schuldenaren gerechtelijk laten vervolgen.

Het begin heb ik nog wel in zekere mate kunnen transcriberen:
Op huyden den 20 May 1670 compareerde
voor mij Antony van de Ven, bij etc., notaris
etc., ende d'ondergenomde getuygen Sr. Aernout
van der Cruyce, coopman hier ter stede,
mij notaris wel bekent, ende verclaerde
in d'allercrachtigste forme doenlijck magtigh
gemaect ende geconstitueert te hebben, gelijck hij
doet bij desen, srs. Harman ende Jan van
Bostelen, coopluyden tot Hamburgh, t'samen
off yder int bysonder, gevende generale ende
speciale magt omme van eenen yegelijck
tot Hamburgh voorsz. , Danemarcken.
Swederen ende alomme elders die an hem constituant
eenige som van penningen soude mogen schuldich
sijn ende daervan de gemagtigdens de bewijsen
verthonen sullen, int vorderen, eysschen,
lichten ende ontfangen van alle ende ygelijcke
ontfang, quitantie te passeren ende voornam-
ninge te brengen en in cas van refuz, uytstel
off weygeringe der betaelinge alle de-
selve en dien't verder behoren ende aengaen sal
met alle middelen van regt daertoe te
constringeren te inseneren, protesteren,
personen ende goederen te arresteren ende dicteren,
te compareren ende regts te plegen voor soodanige
eysschen, concluderen, hantlieden, ... te contesteren
den ... ende alle anderen met regt
opgeleyde eeden ter verificatie ende justificatie
van sijns constituants schuld te presteren
sententien te versoucken ende deselve te
executeren ende alles in omnibus et contra
omnes ad exercutionem et plenam satisfactionem
quelusesa upt voeren, met oock magt omme een
off meer ad litos et ad negotia te mogen
substitueren, met een ygelijck te mogen /
raecken liquideren effenen ende sluyten die
questien ende geschillen te mogen accorderen,
composeren, transigeren, compromitteren ende verblijven
op heren regters, goedmannen wettigh gestelt
off wettigh gecomen, de vonnissen te approberen
off daervan te appelleren alle actens ende
geschriften ter saecken ge... te passeren,
... ende verlijden alle tgene hem constituan-
ten bij accort, sententie, executie
ende ... sal mede te lichten ende
ontfangen, voorts tot bevorderinge ende
consequerense van .... de ...
schuld alles meer te doen ende verregten was
de gelegentheden sullen vereysschen ende soe
volcomelijck hij constituant alomme selffs
tegenwoordigh ware doen soude mogen,
belovende van warden te houden tgene door de
gemagtigde ende desselffs gesubstitueerden
in desen sal worden gedaen, onder verbant
als nae rechte, ende consenteerde

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.