Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertalen akte

Zou iemand zo vriendelijk kunnen zijn deze akte te vertalen?

Bij voorbaat dank!

Reacties (5)

Martijn zei op vr, 01/07/2022 - 10:16

Blad 2 akte

Martijn zei op vr, 01/07/2022 - 10:16

Blad 3

Martijn zei op vr, 01/07/2022 - 10:17

Blad 3

Martijn zei op vr, 01/07/2022 - 10:17

Blad 4

Geert Ouweneel zei op vr, 01/07/2022 - 13:02

No. 144
Actge van Acquit
in dato den 24 November 1759

Op heeden den 18e Mey anno 1753
compareerde voor mijn Pieter Hubertus
Pla, notaris publyk, bij den Edele Hove
van Holland geadmitteert, binnen de
stad Leyden resideerende ende voor de
naargenoemde getuygen, Jacob van Borsselen /
door een voltrocken huwelijk meerderjarigh
geworden ende wonenden opt huis te
Bancken onder d'heerlijkheyt van Esselickerwoude,
dogh althans sijnde alhier ter steede,
mij notaris bekent gemaakt, te kenne
gevende hij comparant, dat Willem van
Heusden onder d'vrije heerlijkheyt
van Koudekerk gewoont ende aldaer
op den 25 October 1755 overleeden, bij sijne
testamentiare dispositie den 8 Augustus
1753 voor mij notaris en getuygen alhier
ter steede gepasseert, hem comparant
heeft geinstitueert in een vierde in een
vierde van sijne geheele nalatenschap en-
de dat hem comparant en sijne nog twee
minderjarige broeders Hermanus en
Jacob van Borsselen, ider vandien tot
voldoeninge van hunne geregte aen-
deel in contante penningen is aanbe-
deelt een somma van een hondert vijff
guldens negentien stuyvers en twaalff penningen,
buiten en behalve eenige wijnige klede-
ren en imboedel specifice op d'scheydinge
der boedel van opgemelte Willem van
Heusden den 21 Augustus 1756 voor mij notaris
en getuygen verleeden gemelt, toe- en
aanbedeelt geworden, en tot welke
scheydinge in deesen wert gerefereert,
derhalve soo verclaart hij comparant /
bij deesen, eerstelijk te hebben geëxamnineert
en naargesien d'voorsz. testament ende
d'daerop gevolgde staat en inventaris der
boedel en nalatenschap van wijle
gemelte Willem van Heusden, den 3 Novem-
ber 1755 voor de heer secretaris en twee
scheepenen van Koudekerk gepasseert,
alsmeede d'voorgemelte scheydinge en
verdeelinge der boedel, approbeerende
alle d'selve ende een yder vandien int
bysonder, onder beloffte van d'meede
geinstitueerde erffgenamen als ook
sijne comparantes geweesene voogden
omme geen andere staet, inventaris, schiff-
tinge, scheydinge offte verdeelinge
moeyelijk off lastig te vallen, direct off
indirect, in regten off daerbuiten, en
sulcx in geenre manieren, als bekennen-
de hij comparant tot voldoeninge van
sijn een vierde in een vierde der nalaten-
schap opt teeckenen en passeren deses
uit handen van Jacob Maaskant en
Cornelis Oostenrijk, sijne gewesene
voogden, ontfangen en na hem genomen
te hebben, eerstelijk een klene prijs-
obligatie ten laste vant gemeenelant
van Holland ende Westvrieslant, ten
comptoire in Schravenhage, uit de loterij
van ses millioenen d'anno 1711, in dato den /
1e July 1711, groot vermits d'augmentatie
op deselve is affgelost een hondert guldens,
getrocken in de 29 classis op de letters
N.N. folio 148 No. 24, geagreëert den 6 April
1713 No. 24 ... fol. 3 bij d'voorsz. sijne
gewesene voogden den 28 Augustus 1756 gecogt
en op den 1en September 1756 aan hem getrans-
porteert ende nog alle d'documenten
en bewijsen tot d'selve horende, alsmeede
boven nog seeve gulden tien stuivers over drie
jaar intrest tot twee gulden tien stuivers int
jaar op d'selve obligatie t'sedert den
aencoop verlopen, verschenen den 1e July
1757, 1758 en 1759, voorts nogh een
somma van veertien guldens en
seeve stuivers. sijnde dat
t'geene minder bij d'aencoop der gemelte
obligatie is betaalt, als d'contante penningen
ter somme van ƒ 105.19.12 hem bij d'
genoemde scheydinge sijn aanbedeelt
geworden, ende laastelijk bij d'nu verdeeling
der klederen en imboel verclaarde
hij comparant daervan sijn geregte aendeel
off een derde in deselve naar sig genomen
te hebben, quiteerende hij comparant
d'meernale genoemde sijne gewesene
voogden voor d'voldoeninge en uit-
keeringe van alle t'selve hiervoore
gemelt, als gevende haer bij deese
diesaengaende volcome acquit en
quitantie ende opdat hiervan ten allen
tijden soude kunnen blijken, soo versogte /
hij comparant hiervan door mij
notaris gemaakt ende gelevert te
werden acte van acquit in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Leyden, ter presentie van Anthony
Pouchin ende Stephanus Huyzer
als getuygen.
Aalleler? Jacob van Bostelen
Anthony Pouchin
Stephanus Huyzer
t'Welk ik affirmere Pieter Hubertus Pla, notaris publicq

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.