Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

VerkoopWoningAlmelo1

Wie kan/wil dit voor mij transcriberen?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 04/25/2021 - 22:28

Wij borgemeester, schepen en Raed der
stad Almelo, certificeren kragt deses,
dat voor ons persoonlijk persoonlijk
eschenen zijn Berent te Braeke ende
Geertgen Aamiser, eheluiden, nef-
fens Gerrit te Braeke ende sijne huis-
vrouw Berentgen ter Bruggencate,
maritie intoribus, ende bekenden sij
comparanten in optima juris forma ver-
koft, gecedeert ende getransporteert
te hebben, sulx doende kragt deses
hare eggendomelijk huiss en weeke
met d'anexe grond staende alhier
binen dese stad van Almeloo in sijn
bekende bepaelinge allenaest het
huis van Jan Arentsen Hogedoorn,
zijnde het voorsz. huis vrij allodiael,
ende sulx met sijn respective oude en nieuwe
regt ende geregtigheid, raed ende
onraed vandien, ende soe en als het-
selve van haer comparanten wijlen moeder en
schoonmoeder de weduwe Willem ter
Braeke eggendomelijk gepossideert is,
vorts aen handen ende ten profijte
van br. Albertus Boshaex desselfs
huysvrouw A. Christiena Labeley
ende haere erfgenamene voor een
somme van penningen waervan sij
comparanten verklaerden den laetsten pennink
met den eersten dege en wel aen
haer voldaen ende betaelt te zijn /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.