Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verkoop huis aan de Looiersgracht, Amsterdam 1654

Kan iemand helpen de laatste eindjes aan te vullen? Veel dank!

 

Wij Frans Reaal (?) en dr Jan Blauw, Schepenen in

Amsterdam oirconden en kennen dat voor ons

gecomparteert is Jan Danielsz turfdrager. Ende 

geliede vercoft, opgedragen en quijtgeschonden 

te hebben Jan Hendricksz Jong, huijsman 

woonende tot over Diemen en Jan Jansz Tijm

huijstimmerman  te samen een huijs ende erve

met een vrije eijgen gang  …. aen westsijde

staende ende gelegen op de Loijers

graft aen zuijdesijde, belent aen de

oostsijde Wijbrand Hermansz scheeps

timmerman, en aen westzijde Reijnier

Abrahamsz huijstimmerman

streckende voor van

de srtraet tot achteraen de erve

van Jonas Matthijsz, … allen

schijne & … hij Comp[aran]t geliede

….. al …. aen & zoo

……. als principael,

Michiel Jacobsz Coorndrager en Thijs 

Barentsz G…maker (mede compare

rende) als borgen te samen ende … voorn

als belooft en (onder ’t verband van alle

hunne goederen roerende etc) ’t voors huijs

& erve te vrijen & vrij te waren jaer

ende dag, als men ….. schuld is te

doen & alle oude brieven aftenemen

…. belooft … etc zonder

arg etc. oirconde etc op 19 meij ao.

1654

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/05/2020 - 10:37

Wij Frans Raeel ende Jan Blaeu, schepenen in    
Amstelredam, oirconden ende kennen dat voor ons
gecompareert is Jan Danielsz turffdrager, ende
geliede vercoft, opgedragen ende quijt geschouden
te hebben Jan Hendricksz Jong, huysman,
woonende tot Over Diemen ende Jan Jansz Tijm,
huystimmerman, tsamen een huys ende erve
met een vrije eygen gang daerneffens aen de westsijde,
staende ende gelegen op de Loyers-
graft aen de zuytsijde, belent aen de
oostsijde Wijbrand Hermansz, scheeps-
timmerman ende aen de westsijde Reynier
Abrahamsz, huystimmerman,
streckende voor van
de straet tot achteraen de weduwe
van Jonas Matthijsz in allen
schijne etc. ende  hij comparant geliede
daeraff al voldaen etc. zood
dat hij daeromme als principael /
Michiel Jacobsz coorndrager ende Thijs
Barentsz gestictlijvemaeker (mede compare-
rende ) als borgen tsamen ende elcxeen voor
al, belooffden onder 't verband van alle
hunnen goederen, roerende etc. 't voorsz. huys
ende erve te vrijen ende vrij te waren jaer
ende dag, als men ingelijcks schuldich is te
doen ende alle oude brieven aff te nemen,
des beloofft etc., zonder
arg etc. In oirconde etc. den 19 Mey anno
1651.

Jan Thijm zei op zo, 07/05/2020 - 20:15

Beste Geert, veel dank. Bijzonder beroep, gestictlijvemaeker. Dat had ik er niet uitgehaald. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.