Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verkoop grond 1663

Bijgaande acte betreft de verkoop van 4 morgen land door de stiefvader van mijn voorouder Reijer Jacobsz Baas in 1663.

De transcrtiptie lukte heel aardig, ondanks het feit dat er een groot stuk in de marge is bijgekrabbeld, maar er resteren toch enige punten, welke onderstaan in geel staan aangegeven.

Wie kan me helpen deze puzzelstukjes op te lossen?

 

Mijn transcritpie:

Dese conditien nabes(chreven) heeft Henrick

Lambertsz wonen(de) in Westbroeck,

q(ualita)te qua voor hem selve ende q(ualita)te qua,

v(er)coft aen en(de) ten behoeve van

Peter Arien Thijmansz, wonen(de) in

Westbroeck, desselffs huijssen en(de) [erffgemael?]

vier mergen en vijfthien roeden

lants volgens de metingen van(de) lants-

meter gelegen int seck van Westbroeck

doch soo groot n(de) tselve aldaer

gelegen leijt bij de nadere metingen

daer van te doen, keer maet, keer

gelt, streckende van Peter Barentsz

tot over ’t heuveltgen in(de) helfte

van(de) dwarsslooth ofte ’t lant van(de)

v(er)coper toe, daer ’t convent van

Bethlehem oosten(s) en(de) Goossen den Boer

als coper westens naestgelant ende

gelegen sijn, sijn de vier mergen ge-

rekent in ’t geheel op twee duijsent

drie hondert vijftich g(u)l(den) ende de vijfthien

roeden op vijfthien g(u)l(den), bedragen(de) te samen

twee duijsent drie hondert vijff en(de)

’t sestich gul(den), vrijs gelt, soo van(de)

XLen pen(ning), schrijven van coopcedullen,

transportbrieven als andersints*), te

betalen de rester(ende) totale cooppen(ningen) con-

tant, bij betal(ing) van welcke geheele

cooppen(ningen) ’t voorsz. lant …. den coper //

‘t sedert huijden daer deses aen gevaert heeft

ter selven tijt [tedens] in(de) ingelden en(de) de

renten van ’t v(oors)z. gevestichde cap(itae)l ten behoeve

van coper sal worden getransporteert met

belofte van vrijdinge & waringe als 

erffcooprecht is in(de) landen van Utrecht,

des sijn conditien, dat den coper aen-

neemt te maken van dit lant drie roeden

slachs op de Overeijntse Vaert naest Gijs-

bert Willemsz slagh, dat oock den coper

(soo langh hij coper bruijcker is van ’t v(oor)sz.

van ’t convent van Bethlehem hier naest

gelegen en langer niet) geen overwech over

des v(oor)sz. v(er)copers ander lant hebben sal,

alles onder v(er)bant ende submissie als na

rechten ende stijlen. T’oircon(de) onderteijckent den iiien

Julij XVIc drie ende ’t sestich.

{Hendrick Lambertsz}

{x, gestelt bij Peter Arien Thymansz, coper voornoemt

mij present

{F. Zwaerdecroon, 1633 not(ari)s}

 

*) in minderinge van welcke cooppeningen …..meent bij desen ses hondert g(u)l(den) cap(itae)l ten behoeve van  dit lant en(de) de vordere ontrent vier mergen van(de) v(er)coper gevesticht, volgens de plecht daer van sijn(de) en(de) de conditie van(de) XLen penning re restitueren daer innen begrepen.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op do, 01/28/2021 - 11:39

Gecorrigeerd en aangevuld:

 

De conditien nabeschreven heeft Henrick
Lambertsz, wonende in Westbroeck,
qualitate qua voor hem selve ende qualitate qua,
vercoft aen ende ten behoeve van
Peter Arien Thymansz, wonende in
Westbroeck, desselffs huyssen ende erffgenaem    ?
vier mergen en vijfthien roeden
lants, volgens de metingen van de lants-
meter, gelegen int seck van Westbroeck,
doch soo groot ende cleyn tselve aldaer
gelegen leyt bij de nadere metinge
daervan te doen, keer maet, keer
gelt, streckende van Peter Barentsz
tot over ’t heuveltgen inde helfte
van de dwarslooth ofte ’t lant van de
vercoper toe, daer ’t convent van
Bethlehem oostens, ende Goossen den Boer
als coper westens naestgelant ende
gelegen sijn, sijn de vier mergen ge-
rekent in ’t geheel op twee duysent
drie hondert vijftich gulden ende de vijfthien
roeden op vijfthien gulden, bedragende tesamen
twee duysent drie hondert vijff ende
’t sestich gulden, vrijs gelt, soo van de
XLen penning, schrijven van coopcedullen,
transportbrieven als andersints, in minderinge
van welcke cooppeningen den coper ten
sijnen laste neemt bij desen ses hondert gulden
capitael ten behoeve van d'ontvanger Lomerden
dit lant ende de vordere ontrent vier mergen van
de vercoper gevesticht, volgens de plechte
daer van sijnde ende de conditien van de XLen
penning te restitueren daer inne begrepen, te
betalen de resterende totale cooppenningen con-
tant, bij betaling van welcke geheele
cooppenningen ’t voorsz. lant t'welck den coper //
‘t sedert huyden date deses aen gevaert heeft,
ter selven tijt tredende in de ongelden ende de
renten van ’t voorsz. gevestichde capitael ten behoeve
van den coper sal worden getransporteert met
belofte van vrijdinge ende waringe als
erffcooprecht is in den lande van Utrecht,
des sijn conditien, dat den coper aen-
neemt te maken van dit lant drie roeden
slachs op de Overeyntse Vaert naest Gijs-
bert Willemsz slach, dat oock den coper
(soo langh hij coper bruycker is van ’t voorsz.
van ’t convent van Bethlehem hier naest
gelegen ende langer niet) geen overwech over
des voorsz. vercopers ander lant hebben sal,
alles onder verbant ende submissie als na
rechten ende stijle. T’oirconde onderteyckent den iiiien
July XVIc drie ende ’t sestich.
Hendrick Lambertsz
x, geteekent bij Peter Arien Thymansz, coper voornoemt
Mij present F. Zwaerdecroon, 1663 notaris

Louis v. V. zei op do, 01/28/2021 - 11:54

Hartelijk dank Geert, voor de snelle reactie !

Voor wat bereft het ontbrekende woord op het eind van de 6e regel; misschien is dit erffgen?

Ik kwam hetzelfde woord tegen in de acte waar ik nu mee bezig ben, en daar is het duidelijker geschreven (zie bijlage, waarbij het woord in rood omlijnd is). Maar: hoewel er erffgen staat, is er ook aangegeven dat het woord is afgekort, dus "erffgen" is niet 100% correct, maar wat wel?

Louis v. V. zei op do, 01/28/2021 - 11:57

Oeps, ik was te snel, het koopobject wordt beschreven na het door mij omlijnde woord; dus ook hier wordt toch erffgemael bedoeld of iets dergelijks (hoewel er twee maal een "n" lijkt te staan).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.