Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

verklaring Hermen van Dael voor schepenen van Grave uit 1621

Kan iemand mij a.u.b. helpen met de transcriptie van bijgaande akte? Als ik het goed heb, betreft dit een  getuigenverklaring uit 1621 van Hermen van Dael, die dan 50 jaar oud is, over een jaarrente, gevestigd op goederen te Haps. 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 05/01/2023 - 08:19

Wij, Alart van Eylende, Sybert Gorissz, schepenen
der stadt Grave, tuygen bij dese dat voor den gesubstitueerden richter ons
gecompareert ende erschenen is Harmen van Dael, out omtrent vijftich jaeren, gearresteert
sijnde ende met recht bedwongen omme der waerheyt getuygenisse te geven, ter instantie ende
gerichtelijcken versoecke van Aert Hoeymaeckers, ende heeft hij deponent bij
solemnelen, voorgestaeffden eede aen Gode gedaen, verclaert ende gesworen warachtich te sijn,
dat sijne voorouders voor, ende hij deponent nae aen suster Grietken Hoeymaeckers saliger
gegolden hebben een rente van ses philips gulden jaerlijcx uyt huys ende landt, gelegen tot Haeps,
ende dat hij nae afflivicheyt van suster Grietken dese rente heeft betaelt aen Aert
Hoeymaeckers vorsz. tot behouve van Anssem Hoeymaekcers, sijnen vader, nae wyens
doot sijne kinderen hem deponent hebben aengewesen dese rente te betaelen aen Thijs Wolters
ende Derisken Anssems, sijn huysfrou, gelijck deponent deselve rente oock
an denselven Thijs Wolters ende Derisken gedurende desselfs Deriskens leven betaelt
heeft, ende oock noch eenmige jaeren nae Deriskens doot, ende dat omtrent een jaer twee
ofte drye nae doode van Derisken, hij deponent het capitael deser renten aen de voorsz.
kinderen van Anssem Hoeymaecker heeft affgelost, den voorsz. Thijs in leven sijnde,
die bij de afflossinge oock is present geweest ende bij hem deponent selff
onthaelt om datter noch twee pachten te betaelen stonden, dewelcke die t'samentlijcke
kinderen van Anssem Hoeymaeckers hem Thijssen geschoncken hebben, ende den requirant
ende d'andere kinderen van de voorsz. Anssem hem deponent die segel ende brieven van de
voorsz. rente gerestitueert hebben, gecasseert ende doorgestreecken, ende sulcx ten tijde
derselver afflossinge, ende dat seeckeren soldaet, genaempt Hendrick Jansz van
Oldenburch, nu lestleden winter bij hem deponent tot Beers is gecomen, versoeckende
dat hij deponent hem de voorsz. brieven wilde voor eenen corten tijt laten volgen, onder
beloftenisse dat hij se soude den deponent wederbrengen, gelijck hij deponent de
voorsz. brieven hem Hanricken oock heeft laten volgen, sonder nochtans te weeten tot wat
eynde hij sulcx was versoeckende, maer dat hij deponent daervan noch geen restitutie
en heeft connen crijgen, nyettegenstaende hij deselve versocht heeft, maer verstaet hij
deponent dat de brieven bij Hendricken van Oldenburch alhyer recht sijn overgegeven,
waermede hij deponent was eyndigende sijne verclaringe, want men dan schuldich is
der waerheyt getuygenisse te geven, zonderlinge des versocht sijnde, hebben wij schepenen
voorn. onse segelen hyerop gedruckt. Gegeven tot Grave den 2 July 1621.
[ondertekening]

Eric zei op ma, 05/01/2023 - 20:38

Beste Geert hartelijk dank voor je hulp. De akte biedt voor mij zeer interessante informatie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.