Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vergelijkbare huurakte graag verbeteren

1464 Jan Goedens rentmeester heer Janne vander Meere riddere verh Janne Snoeye de jonge hoeve te Wijnegem.

InventarisNr. SR#68 f230 r002

 

1. Jan Goedens als rentmeester gemachticht van heeren Janne vander Meere riddere om

2. alle zijn goede bynnen den marcgrafscappen van Antwerpen gelegen te Ryerente

3. verpachten, zijn schulde, chijsen , rente en pachten toestaene na in hout eene

4. scepene briefe van Antwerpen die wij sagen etc. Verhuerde vanden voirs

5. her Janne wegen Janne Snoeye de jonge een hoeve met huysingen hove lande

6. beemde ende toebehoirten gelegen te Wijnegeem in diverse perselen gelijc als hij die lest

7. in hueren bezeten heeft .Ingaende proxima mey placitum op Xde ende IX jaer lanc durende ex tunc elcx

8. enzo om viere ponde VIII scellingen groten brabantse prout communiter ende om XIII zester rox.. Dandum alle jaren

9. te kirssanoende daer af den yersten penningen vrancken gelde verschijnen sal te kirssenoende proxima af ende inde Antwerpen

10.( rogge te kirssanoende daer na) te leveren den rogge metter antwerpscher mate (sonder des) ter stede dair de rentmeester

11.lusste sal hebben sonder her Janne Condicione dat de voers Jan Snoeye jaerlix betalen

12. sal moeten alle den commer ende chijs die weten voirs goede jaerlix gaet sonder mindernisse

13. vander voirs jairliker hueren ende sonder her Jannes cost oft last. Item de voirs laet sal dese

14. jaerscaeren lant sonder myndernisse vander hueren oft sonder her Jannes cost moeten

15. houden in goeden restbaren gezeten van wande ende van dake, de huysingen opt

16. voirs goet staende ende die alsoe tsijnen afscheiden laten ende opleveren des selven

17. hem de nyenwe latten ende nyue yser datter aen gebreken sal , altijt moeten leveren

18. ende de dachuren vander tymmeringen betalen , de laet sal hem den motoort lande .Item hij sal alle jare oft voirs goet

19. omtr de huyse moeten setten VIII oft IX opgaende popelieren oft abbeelen poten

20. Item ten eynde vander jaerscaren sal hij tvoirs lant moeten laten ende leveren in der lage

21. ende in alle anderen punten doen ende de voirs hoeve houden ende wynnene alsoe goede laten

22. schuldich zijn van doene na costume vanden lande ende na hoefrecht . Item de

boome sal

23. hij daer aen staende houden tsameliken tot hueren gerechten tijde . Item vuren lagen

24. jare van deel daer af voerdane soe is vorwaerde dat de voirs Jan Snoeye den voers

25. her Jannes huer af setten sal goeden zekere en borge soe wanneer als her Jan oft

26. zijn rentmeester des begeren selen . Ende om al dit te voldoene unde obligavit

27. hem ende tsijne.

Toch nog heel wat zwakke punten in de tekst alhoewel de inhoud duidelijk is.

Reacties (2)

Michel G. zei op za, 02/26/2022 - 08:09

De volgende i 's waren nog niet voorzien van een puntje:

1. Jan Goedens als rentmeester gemachticht van heeren Janne vander Meere riddere om
2. alle zijn goede bynnen den mercgrefscappe van Antwerpen gelegen te regeren te
3. verpachten, zijn schulden, chijsen , renten ende pachten t'ontfane na in hout eens
4. scepenen briefs van Antwerpen die wij sagen etc. Verhuerde vandes voirs
5. her Jans wegen Janne Snoeye de jonge een hoeve met huysingen hove lande
6. beemde ende toebehoirten gelegen te Wijnegem in diverse perselen gelijc als hij die lest
7. in hueren bezeten heeft .Ingaende prima mey proximo ende IX jaer lanc durende ex tunc elcx
8. jaers om viere ponde VIII scellingen groten brabants prout communiter ende om XIII zisteren rox. Dandum alle jare
9. te Kerssavonde daer af den yersten termijn vanden gelde verschijnen sal te Kerssavonde proximo ^ende vanden rogge te Kerssavonde daer na^ ende tAntwerpen
10. te leveren den rogge metter antwerpscher mate ter stede dair de rentmeester
11. liefste sal hebben sonder her Jans cost. Condicione dat de voers Jan Snoeye jaerlix betalen
12. sal moeten alle den commer ende chijs die uuten voirs goede jaerlix gaet sonder myndernisse
13. vander voirs jairliker hueren ende sonder her Jans cost oft last. Item de voirs laet sal dese
14. jaerscharen lanc sonder myndernisse vander hueren oft sonder her Jans cost moeten
15. houden in goeden custbaren gereke van wande ende van dake, de huysingen opt
16. voirs goet staende ende die alsoe tsijnen afscheiden laten ende opleveren des sal men
17. hem de nyeuwe latten ende nyeu yser datter aen gebreken sal , altijt moeten leveren
18. ende de dachueren vander tymmeringen betalen ^ende de laet sal hen den montcost moeten leveren^. Item hij sal alle jare opt voirs goet
19. omtrent de huyse moeten setten VIII oft IX opgaende popelieren oft abbeelen poten
20. Item ten eynde vander jaerscaren sal hij tvoirs lant moeten laten ende leveren in drie lagen
21. ende in allen anderen punten doen ende de voirs hoeve houden ende wynnen alsoe goede late
22. schuldich zijn van doene na costume vanden lande ende na hoefrecht . Item de

boome sal
23. hij daer aen staende houden struucken tot hueren gerechten tijde in viere lagen alle
24. jare een deel daer af. Voerdane soe is vorwaerde dat de voirs Jan Snoeye den voers
25. her Janne hier af setten sal goeden zekeren borge soe wanneer als her Jan oft
26. zijn rentmeester des begeeren selen . Ende om al dit te voldoene unde obligavit
27. hem ende tsijne.

Guido Snoeys zei op za, 02/26/2022 - 09:45

Alweer bedankt Michel, ik merk dat ik veel foutjes maak met het overschrijven van mijn transcriptie vooal de eindigende lettertjes.

Ook de afkortingen , primo , proxima , plaitum enz..vragen nog ervaring.

'Custare gereke' had ik moeten weten uit vorige acte.

Ik was ook op zoek naar een woord met 'Kerst' in ..uiteindelijk was het 'Kerstavond'. 

Mwa ik was al content dat er zinnen bij waren zonder foutjes..en die zin hadden. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.