Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Van Looveren

Ik onderzoek de familie van Looveren uit Noord-Holland en Brabant. Op een gehavend blad tref ik een overlijdensbericht van zowel een kind van Cornelis van Loveren als - een paar regels verder - van hemzelf. Maar wat staat er precies?

Reacties (8)

Jane zei op vr, 11/23/2018 - 08:11

... even verder zoekend stuitte ik op een vestbrief uit 1641 met onder meer Guilliam van Looveren, Cornelis Jans van Looveren, Abraham van Looveren (koopman te Sweden). Maar ik pik onvolodende op om de relaties tussen deze mensen te duiden. Wie vindt het aardig om mij te helpen? Voel me enigszins bezwaard met deze lap tekst,

Jane zei op vr, 11/23/2018 - 08:12

bijlage 1

Jane zei op vr, 11/23/2018 - 08:13

bijlage 2

Geert Ouweneel zei op vr, 11/23/2018 - 10:54

Hier mijn transcriptie van twee stukjes uit het eerste document en de gehele tekst van de toegevoegde teksten.

 

Item van dat Cornelis van Looveren kynt in kercke is begraven ende van het baercleet 3 rijnsgulden 5 stuyvers

Item van dat Cornelis van Looverens zoon in de kerck is begraven ende van het baercleet 7 rijsngulden 3 stuyvers

________________

1641 vestbrief van Guilliams van Looveren

Quamen Jacob Drabbe, onsen mede schepen ende rentmeester van den armen alhier, als gemechticht ende in den naeme van Maeyken van Looveren, geassiteert met Thibout Denyssen van der Lucht, cleermaecker ende poorter der stede Bergen op den Soom, voor haerselven, den selven Thibout Denyssen van der Lucht noch hem sterckmaeckende ende de rato caverende voor Abraham van Looveren, coopman in Sweeden, sijnen swaeger, ende mr. Jan Gedion Dasseguies, auditeur militari alhier als gemechticht ende in den naeme van mr. Jan van Looveren,  fransche schoolmeester in s'Gravenhage, den van Jacob van der Velde als man ende voight van Sijtken Hermans, lestmael weduwe van  wijlen Guilliam van Looveren ende in dier qualityet schoonvader van Guilliam van Looveren, onmondich kint van de voorsz. wijlen Guilliam van Looveren, bij dewelcke de voorsz. comparanten wettelijck geconstitueert ende gemechticht gemaeckt sijn om specialijck te doen t'gene nae desen volght naer luydt van twee verscheyden procuratien daervan zijnde, te weten, die van de voorgnoemde Maeyken van Looveren ende Thibout Denyssen van der Lucht daer af voor Govaert Stempel, notaris ende sekere getuygen binnen Bergen op den Soom voorsz. opten sevenentwintichsten February lestleden geapasseert, ende die van den voorgenoemden mr. Jan van Looveren ende Jacob van der Velde daeraff voor Lambert Rietraet als notaris ende sekere getuygen binnen s'Gravenhaege voorsz. opten tweeden September 1638 gepasseert ende beyde metten cleynen segel besegelt, diewelcke sij thoonden. Alle als erffgenamen van Cornelis Janssen van Looveren, kenden ende lijden de comparanten voorgenoemt in den naeme ende / qualiteyt als vooren ende uyt crachte der procuratien voor geruert wettelijck vercoft te hebben etc. Lambrecht van Haren, ruyter onder de compaignie van den heere ritmeester Robbert Stoni alhier tot Breda in guarnisoen liggende, t'huys ende erve genaemt de Christus Oogen, twee wooningen sijnde, gestaen ende gelegen neffens maelcanderen alhier tot Breda op t'gasthuyseynde bij off ontrent de oude gasthuyseyntsche brugge neven [open plek] huys ende erven, aen de oistsijde ende achter zuytwaert comende aen de kercke van het gasthuys erven ende noortwaert ende westwaert aen de straete aldaer, met allen den  recht actien ende servituyten, active ende passive, soo ende gelijck den voorsz. Cornelis van Looveren de voorsz. twee wooningen nieuwt getimmert heeft, te vrijen ende met negen rijnsgulden vier stuyvers ende een oort t'sjaers erfchijns, t'sij erffelijck ofte ter quijtinge, soo dat bevonden sal worden aen dese stadt Breda, daer jaerlijcx uytgaende sonder eenigen anderen commer, behoudelijck medepant ende bijpant etc., bevest etc. Actum anno 1641 derthien daegen in Martio.

Jane zei op zo, 11/25/2018 - 01:06

Ontzettend bedankt! Fantastisch. Dit helpt mij enorm om de relaties tussen de personen te bejgripen.

 

Jane zei op zo, 11/25/2018 - 23:40

Dank je Pauwel,

Denijs is idd een heel populaire naam; er zijn meen ik drie broers die hun zoon zo noemen (naar hun vader). En één krijgt zelfs 4 zoons met allemaal die naam ... Best treurig, al die kindersterfte.

 

Pauwel zei op zo, 11/25/2018 - 23:48

voor Govaert Stempel, notaris ende sekere getuygen binnen Bergen op den Soom voorsz. opten sevenentwintichsten February lestleden geapasseert

Voor zover ik het kan overzien, is deze akte niet bewaard gebleven.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.