Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Utrecht 1597

Dit is een document uit Utrecht betreffende ene Aernt Henrickss van Woerden en zijn vrouw Jannichgen.

 

Zou iemand dit kunnen transcriberen?

Reacties (3)

Adriaan van Heemstede zei op za, 07/30/2022 - 19:03

2

René van Weeren zei op za, 07/30/2022 - 21:52

Wij Schoudt Borgerm[eeste]r[e]n ende Schepenen der
Stadt Utrecht doen condt eenen ygelicken dat op
huyden dat[um] deses voor ons gecomen is
Compareerden etc Aernt Henrickssz van
Woerden dees[er] Stadts borger en[de]
verclaerden specialicke geconstitueert
en[de] gemachticht te hebben #als hij constitueerde / en[de] machtich maeckte / mits desen Jannichgen
Johan ten Senckeldamsdochter zijne
huysfrou offweesen[de] als off zij tegen-
wordich waere
Omme van weegen
hem comparant en[de] voer zoe veell
hem angaet metsgaders voorts in
haer eygen naeme t' aenveerden
vorderen en[de] naerderen alle alsulcke
erffenisse en[de] besterffennisse van roeren[de]
en[de] onroeren[de] goederen landen zuysten
thienden chijnsen renten en[de] voorn actien gelt
gout silver gemunt en[de] ongemundt
en[de] andere meubelen gereede en[de]
ongereede #tot Goer en[de] el-/ders daer omtrent / bij geleegen als haer Jannichgen ten
Senckeldam voorn[oem]t dochter van za[liger]
Jan ten Senckeldam en[de] Wobbe
Broijle eenichsins ^voor haere portie^ angecommen en[de] anbe
storvenes overmitz doode en[de] offlij
-vicheyt van za[liger] Aernt Broijle en[de]
zijn huysfrou haers Jannichgen Grootvader
en[de] Grootmoeder beyde za[liger] gedachte
dzelve vorderinge van erffenisse voorsz[eyt]
met vruntschap te doen ofte (ist nooth)
anders met recht daerom te spreecken
allen termijnen ten uuyteynde der saecke te
onderhouden en[de] voorsz[eyde] erffenis ofte tgheen
zij daervan vordert oick te moegen
vercoopen en[de] overgeeven verticht en[de]
quyctscheldinge te doen en[de] voorts alles
te handelen doen en[de] laeten wes in ge
-lijcke naeden recht van den Lande als daer
behoort en[de] hij constituant de voorn[oemde] zijne
huysf[rou] gegeeven wilde hebben als hij
deede mits deesen haers voorts special[ijck]
constitueeren[de] om te innen en[de] eyschen
vorderen en[de] innen van Johan ter Darharst
en[de] zijn huysfrou alsulcke hooftsom
---
van dartich goltgul[den] tot achten[de]twyntich
stuuvers tstuck mett allen achterstalligen
en[de] verloopenen jaerlicxen pensioen vandien
als zij Jannichgen te Senckeldam opden
voorn[oemde] Darharst spreecken[de] heeft volgens
obligatie en[de] schultbrieff daervan zijn[de]
in date XVc achten[de]tseventich op
Michaelis [= 29 september 1578] veronderpandt op zijn huys en[de]
hoff binnen Goer in de achterstraete staen[de]
en[de] voorts alle zijn[er] en[de] zijner huysfrouwe
andere goederen breeder vermoegens
den schultbrieff voorsz[eyt] Om de betaelinge
vandien (indient van noode ^zij)^ nae behooren
form van recht te pleegen, die pe[nninghe]n daer
off commen[de] t' ontfangen, quitantie te
geeven, quyct te schelden in gevalle van
offlossinge (die zij comparante meede
zall moegen eyschen) en[de] meede de
voorsz[eyde] schultbrieff mit allen achter
heeden vandien vercoopen en[de] overgeeven
en[de] alles diensangaen[de] handelen wat men
daerinne behoort te handelen en[de] hij
constituant zelffs doen zoude.
Ende gelooffde hij comparant
over goet vast en[de] van weerde
te zullen houden en[de] doen houden allen
tgheene bij de voorn[oemde] zijne huysf[rouw]e.
Inder saecke en[de] saecken voorsz[eyt]
gedaen zall worden bij eer en[de]
vroomicheyt en[de] voorts bij verbyntnis
zijns p[er]soons en[de] goederen met allen
submissien en[de] renunciatien daertoe
behoeff alles sonder arch etc des
ted enen oirconde. Soe hebben wij deser Stadts
siniet hier onder op doen drucken op den negenen[de]twyntichsten
Octobris XVc en[de] tseven en[de] XC [= 29 oktober 1597]. P[rese]ntib[us] Westrenen en[de] den
de Reys den XXIXen [Octo]bris
1597.

 

Adriaan van Heemstede zei op za, 07/30/2022 - 23:05

Hartelijk dank, René!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.