Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Trouwakte (1) ontcijferen

Zou iemand mij willen helpen met het ontcijferen van de trouwakte? Deze akte is in drie delen. Het gaat mij vooral om de doodsoorzaak van vader van de bruidegom, dat zou er in moeten staan. Deze is waarschijnlijk tijdens een VOC reis op een schip overleden. 

 

Mijn dank is groot!

Reacties (6)

Geert Ouweneel zei op za, 12/01/2018 - 12:54

De inhoud van de akte is volgens mij aldus:

 

Op heden den vijfden November achtien honderde en elf, des nademiddags te drie uuren is voor mij maire van de gemeente Ruinerwolde, waarnemende de functien van ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in tegenwoordigheid der navolgende getuigen als van Roelof Harms, oud zes en vijftig jaren, timmerman, zijnde de vader van de bruid, wonende op het Hogeveen, Arent Hendriks, oud vier en sestig jaren, landbouwer, wonende in Broekhuizen onder de gemeente Ruinerwold, Jakob Roelofs Hooijer, oud zes en dartig jaren, landbouwer, wonende mede in Broekhuizen onder de gemeente Ruinerwold, en [onleesbaar door een vlek] Pieterse Luten, oud vijf en viertig jaren, recepteur der verenigde regten, verschenen Machiel Kellij, jongman, oud nu zes en twintig haren, van beroep boerderij [staat er echt en wordt bevestigd in de huwelijkse bijlagen] wonende in Broekhuzien onder de gemeente Ruinderwold, meerderjarige zoon van wijlen Machiel Kellij, van beroep in zijn tijd capitein ter zee, en van Sophia Schoppers, tans wonenden in Broekhuizen onder de gemeente Ruinerwold, ter eenre, en Finnigje Roelofs, jonge dochter, oud acht en twintig jaeren, dienstmeid, mede wonende in Broekhuizen onder de / gemeente Ruinerwold meerderjarige dogter van Roelof Hrams, van beroep timmerman en van wijlen Aagje Jans, wonende te Hoogeveen, ter andere zijde, ten einde tezamen een wettig huwelijk aan te gaan.
Waarop gelezen is overeenkomstig de wet:
1. De doopcedulle van gemelde Michiel Kellij, blijkens welke hij gedoopt is de tweeden November zeventien hondert vijf en tachtgentig te Amsterdam, departement de Zuiderzee, gebooren uit  gemelde Machiel Kellij en Sophia Schoppers
2. Doopcedulle van genoemde Fennigje Roelofs, blijkens welke zij gedoopt is den een en dertigsten Augustus zeventien honderd drie en tachtgentig te Ruinen, arrondissement de Wester-Eems, geboren uit gemelde Roelof Harms en Margje Jans
3. Het schriftelijk consent van Sophia Schoppers, moeder van de bruidegom, zijnde de vader ingevolge dood acte op den negenden July zeventien honderd negen en tachtig overleden.
Het schriftelijk consent van Roelof Harms voornoemt, vader van de bruid, zijnde de moeder overleden.
4. De acte van huwelijkse afkondiging van de voornoemde perzonen, opgemaakt / den twaalfden October achtien honderd en elf en aangeplakt aan de deuren van het huis der gemeente den dertienden October van gezeide jaar.
Nadat gemelde persoonen op mijne aanvrage met luider stemme hebben verklaard dat zij zich onderling tot echtgenoten namen, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan dat Machiel Kellij en Fennigje Roelofs door het huwelijk zijn vereenigd en heb ik daarvan gemaakt deze tegenwoordige acte en geschreven in de beide register en na dezelve te hebben voorgelezen getekent door de bruidegom, getuigen, benevens mij maire, kunnende de bruid niet schirjven, ten gezegde dage en jare
(w.g.) Roelof Herms
Magiel Kellij
Arent Hendriks
J.R. Hooijer
J.H. Brouwer, maire
W. Luten
Van Lier

 

Jeanne1 zei op za, 12/01/2018 - 15:08

Op www.alledrenten.nl vond ik een andere huwelijksbijlage van Michiel Kellij. Volgens deze akte overleed zijn vader op 9-11-1796. Er staat niet bij waar hij overleed. (Scan 8). Misschien is de vader op een gegeven moment vermist geraakt. Op 31-7-1787 leefde hij in ieder geval nog, want toen kwam hij terug van een VOC-reis.

Jeanne1 zei op za, 12/01/2018 - 15:29

De huwelijksbijlagen van Machiel (dus niet Michiel), beginnen al bij scan 3. Daarbij ook een overlijdensakte van Machiel sr., nu weer met de datum 9-7-1789. Daarbij wordt een VOC-schip genoemd,  "Zeepaart"? In de akte nog meer info. Misschien is er meer te vinden in VOC-archieven.

Jeanne1 zei op za, 12/01/2018 - 18:11

De overlijdensdatum moet toch 9-7-1789 zijn. De akte werd  waarschijnlijk ondertekend op 9-11-1796. Op www.gahetna.nl , de site van het Nationaal Archief, is nog meer te vinden! Voer als zoekterm M. Kellij in. Ga naar indexen/testamenten VOC. Je vindt dan een scan. Als je op de link na het woord "scan" klikt kun je de scan openen en ook de daarop volgende pagina's inzien. Een stuk of zes, zeven. Het betreft een boedelrekening en een inventaris. Het gaat over de "alhier" overleden Machiel Kellij. De akte werd ondertekend in Samarang, dus vermoedelijk is hij daar overleden. Veel leesplezier!
Het kan zijn dat zijn weduwe een pensioen kreeg van de VOC. Misschien is daarover ook nog iets te vinden.

Susanne zei op za, 12/01/2018 - 19:41

O wauw! dank jullie wel! 

Het schip t' Zeepaerd is inderdaad eerder genoemd, maar ik kon het nergens in een akte zien. En bij de passagierslijst van de VOC kon ik zijn naam ook niet ontdekken. Lijkt mij toch dat hij aan boord moet zijn geweest. Ik ga zeker kijken.  

Jeanne1 zei op ma, 12/03/2018 - 11:41

Je moet die akten zeker bekijken! Daarin staat veel interessante informatie. Je komt b.v. aan de weet wat voor spullen hij zoal had.

Hij was niet alleen aan boord van het Zeepaard, maar hij was zelfs kapitein-luitenant.

Op www.openarch.nl staat ook nog informatie over een zeereis met de VOC van 1785 tot 1787. Voer als zoekterm in: Michiel (dus hier Michiel) Kellij. Akte 19-10-1785 Amsterdam. Je vindt hier niet alleen een akte, maar ook een kaartje met de reis.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.