Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptieverzoek

Goedemiddag,

 

Indien iemand kan en wil helpen met de transscripties, hoor ik dat graag.

Reacties (5)

Jan zei op za, 08/22/2020 - 15:56

2

Jan zei op za, 08/22/2020 - 15:56

3

Jan zei op za, 08/22/2020 - 15:57

4

Geert Ouweneel zei op za, 08/22/2020 - 18:48

Cornelis Lievensz
Schultbrief
Wij. Gerrit Adfriaensz Ousthoren, schout
in den ambacht van Zoetermeer, Jan Cornelisz Comen
ende Cornelis Willemsz, schepenen aldaer, doen
cont allen die't behoort, dat voor ons personelijck
gecompareert end gecomen es, Cornelis Lievensz,
onze mede buyrman, dewelcke bekende
voor hem ende zijnen erven deuchdelijck schuldich te wezen
Adriaentgen Jacobsdochter, weduwe wijlen Lieven
Maertsz, met kennisse ende overstaen van Jacob
Lievensz, haer zoon, des comparants broeder
ende actie hebbende, die somme van veertien hondert
gulden tot 40 groten vlaems t'stuck, reste
van tweeduysent een hondert gulden van de
coop van zekere woninge als huys, erf, baren,
schuyren, poting ende planting opstaende met
ontrent dry mergen lants daerachteraen,
staende ende leggende tot Zoetermeer binnewech,
streckende van de voorwech tot Floris Gijssen lant toe,
met zijn angelanden, belent noortwest
Catarina van Hogelande met haer ingelanden,
zuytwest Cornelis Lievensz met zijn ingelanden,
mits dat Cornelis Louwen met een acker daerin
comt schrinckelen noch van de coop van een stuck
slachturff lant groot ontrent dry
hont, leggende als voren, streckende van Dirck
Aryens lant tot Jan Pietersz Starre zijn lant
toe, belent noortwest Floris Gijsbrechtsz,
zuytoost Lijsbeth Cornelisdochter, weduwe van /
Claes Jacobsz van Wensveen, te betalen die voorsz. somme
als volcht, namelick Meydach anno 1599
eenhondert vijfftich gulden, noch
acht Meyen daerna telcken gelijke hondert vijff-
tich gulden ende de negenste Meydach vijfftich gulden,
alles vrij gelt zonder kortinge van enige con-
tribuytien of schattingen, ordinaris oft
extraodinaris, niettegenstaende enige placaten
ter contrarie, uytgegeven of noch uyt te geven,
die hij mits desen neemt tzijnen laste, be-
kennende tszelvige aen den coop der voorsz. goe-
deren genoten te hebben, mitsdien belovende als
man met eren niet te korten off doen korten
voor hem noch zijnen erven, es voorts geconditioneert
dat de comparanten zijn voorsz. moeder
branding moet beschikken t'heuren behoufte
zoe lange zij inne levenden lijve es, bij gebreck van de
betalinge voorsz. daervoren verbindende
specialijck de voorsz. woning ende percelen
van landen met dat men daerop ende in bevinden
zal mogen, voort zijn persoon ende generalijck zijn
goederen, roerende, onroerende, present, toecomende,
de keur vandien subject allen rechten ende rechteren
met de costen daerom doende, al zonder arch. Ten
oriconden dezen bij mij schout voorsz, deur
verlijde van de comparant voornt. met mijn segel
in groenen was uythangende besegelt ende
bij die schepenen voornt. tot meerder ken-
nis int protecol resepectivelijck onderteykent
dezen 27en December 1598.
Bij mijn Jan Cornelisz
Bij mijn Cornelis Wyllemsz

Adriaen Ghijsbrechtsz voocht van de
weeskinderen van zaliger Cornelis Ghijsen
Opdracht
Wij, Gerrit Adriaenssen Ousthooren, schout
in den ambochte van Soetermeer, Mees
Jacobssen ende Jan Thomassen, schepenen
in denselven ambachte, oirconden ende
kennen dat voor ons erschenen ende persoonlijck
gecompareert es Adriaen Ghijsbrechtssen
van Nootdorp, als voocht van de weeskinderen
van Cornelis Ghijsen, saliger gedachtenis, in sijn leeven /
woonachtich aen den Leytschen Dam, dewelcke
bekende in de voorsz. qualite opgedragen ende vercocht
te hebben, gelijck hij doet mits desen, aen Jacob
Lourissen, buyrman tot Soetermeer voorsz,
ofte actie hebbende, ontrent acht hont flotterlant
den hoop sonder maet ende met de voet gestooten,
dan te verongelden volgende t'mergenbouck,
leggende tot Soetermeer buytenwech, streckende
van Jacob Hermenssens lant tot Claes Wittersz
lant toe, belent noortwest Claes Witter,
zuytoost Jan Dircxssen Cock, ende Neel Jaep
Jannen, wesende t'voorsz. lant vrij ende onbelast,
niet opstaende dan den heer sijn recht, namentlijck
maeckende banwerck ende gevende de gemeenen ongelden
als buyrlant ende aengaende eenige vordre laste,
daervooren verbint hij comparant der voorsz.
kinderen goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende,
subject allen rechten ende rechteren mette costen
daerom doende, verclarende ende bekennende hij comparant
de coop voldaen te sijn bij den cooper met twaelff
tonnen turff, geldende ontrent 13 off veertien
jaren aen Cornelis Ghijsen zelffs, all sonder arch.
Ten oorconden desen bij mij schout voorschreven
deur verlijde van den comparant voorn. met mijn
zegel in groenen was uythangende besegelt
ende bij de schepenen voorn. tot meerder
kennis int protocol respectivelijck onderteykent
opten 13en September 1607.
Bij mij Jan Tomaszoon
Bij mij Mees Jacopsz

 

Jan zei op za, 08/22/2020 - 19:05

Ontzettend bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.