Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptieverzoek 29.3.1618

Mocht iemand hier bij kunnen, helpen, graag een transscriptieverzoek bij?

dd. 29.3.1618: transport door Claes en Floris Floriss, zoons van zaliger Floris Ghysen, van 148 car. gld., competerende de zes kinderen van Floris Ghysen. te ontvangen als erfgenamen van Ghijsbrecht Dirck Jannen en Ermpgen Maertensdr., beiden zaliger

Reacties (5)

Jan zei op do, 07/30/2020 - 17:28

2/2

Geert Ouweneel zei op do, 07/30/2020 - 19:08

Claes Florissen ende Floris Florissen transport

Wij Geerit Adriaenssen Ousthooren, schout in den
ambachte van Soetermeer, Jan Janssen scheepmaecker ende
Adriaen Cornelisz Mouringssen, schepenen aldaer, oir-
conden ende kennen dat voor ons gecomen ende
persoonlijck gecompareert sijn Claes Florissen ende
Floris Florissen, nagelaten soonen van Floris Gijssen saliger,
dewelcke bekenden mitsdesen vercocht, getranspor-
teert ende in eygendom opgedragen te hebben
aen Cornelis Maertenssen, laeckencooper, woonende in
Segwaert, ofte actie hieraff van denselven vercrijgende,
seeckere hondert achtenveertich carolus gulden tot
40 grooten tstuck custingpenningen, competerende de zes
kinderen van Floris Ghijssen saliger, te ontfangen als
erffgenamen van Gijsbrecht Dirck Jannen en Ermpgen
Maertensdochter, beyde saliger uyt seeckeren custingbrief
verleden bij Jacob Cornelissen voor schout ende
schepenen van Soetermeer op den 17en Decembris
anno 1608, welcke custingpenningen de voorsz. comparanten
op huyden, volgende  seeckere liquidatie, es angedeelt
ende is den voorgemelden brieff berustende ter
weescamer van Soetermeer, te betalen
staende de voorsz. custingpenningen op termijnen vanV24 gulden s'jaers Meydagen anno 1618, het
eerst termijn, geduyrende ter volle bethalinge toe,
al naerder volgens den voorsz. originelen /
in groenen was uythangende besegelt ende tot
meerder kennis denselven transporte mede
bij mij ende bij de voorn. schepenen onder de plycke als oock
int protocol respective onderteyckent op den
12en Aprillis anno 1618.
Schout Ousthoren
Jan Jans
Adryaen Lendert Vysser

Jan zei op vr, 07/31/2020 - 10:50

Heel erg bedankt!

Jan zei op vr, 07/31/2020 - 10:54

Wat staat er trouwens bij het krabbeltjes, op de eerste folio linksonder?

Geert Ouweneel zei op vr, 07/31/2020 - 11:14

Ik denk dat daar staat dat de opdrachtgever een bepaald bedrag heeft betaald. Het eerste woord lijkt mij te zijn: solvit (betaald).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.