Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptieverzoek 1609

dd. 6.11.1609: transport door Adriaen Ghyssen, waard aan de Leidschendam, van zijn 1/5de deel in een custingbrief, verleden door Jacob Louriss Bruyn t.b.v. Ermpgen Maertensdr., zijn overl. moeder, dd. 17.9.1608

 

Mocht iemand de tijd en de zin hebben om hierbij te helpen, dan graag. Ik kan de teksten niet goed genoeg lezen qua beeld, en kan de archieven nu helaas niet in voor duidelijker beeld.

Reacties (16)

Jan zei op za, 04/18/2020 - 16:52

Deel 2

Geert Ouweneel zei op zo, 04/19/2020 - 08:41

Hier mijn transcriptie van beide pagina's:

 

Adriaen Ghijsen        Transpoort
Wij, Gerrit Adriaenssen Crusthooren, schout
in den ambachte van Soetermeer, Henric Aryenssen Corff-
breyer, ende Cornelis Willemssen, out schepenen
aldaer, oirconden dat voor ons gecompareert ende
persoonlijck gecompareert es Adriaen Ghijssen,
waert aen den Leytschendam, ende
bekende mitsdesen voor hem, sijnen erven
ende nacomelingen, vercocht, getransporteert,
gecedeert ende opgedragen te hebben aen ende
ten behouve van Anthonis Janssen Pick,
brouwer in de Drie Claverbladen tot Delft,
sijnen erven ofte d'actie vercrijgende, sijn comparants
vijffde paert in een custingbrieff, houdende
tot laste van Jacob Lourissen buyrman
tot Soetermeer voorsz. aen de Voorwech,
noch suyvers de somme van zeventien
hondert gulden, te betalen staende int
geheel, met hondert ende twintich gulden
s'jaers ter volle betalinge toe, sulcx
dat t'vijffde paert, beloopende drie
hondert veertich gulden hooftsoms, te
betalen staet met 23 gulden s'jaers,
alle meydagen eerstcomende ende aen-
eenvolgende, sijnde d'voorsz. schultpenningen
gesprooten uyt saecke van coop van een
wooninge ende lant, alles naerder volgens
den originelen custingbrieff, verleden bij den voorsz.
Jacob Lourissen voor schout ende schepenen
tot Soetermeer ten behouve van
Ermpgen Maertensdochter, weduwe van Ghijsbert
Dirck Jannen, nu overleden, zijn comparants
moeder was, sulcx door overlijden van den /
zelve hem t'voorsz. vijffde paert aengeërft
ende opgecomen, beginnenden den voorsz. origineelen
custingbrieff als desen ende gedateert den
17en Septembris anno 1608, de-
welcke jegenwoordich is berustende ter
weeskamer van Soetermeer ende Segwaert,
daervan copie auctentyck aen desen
es gehecht, cederende hij comparant mitsdesen
aen ende ten behouve alsvooren alle t'recht,
actie ende aenseggen, hem aen't voorsz. vijffde
paert van den custingbrieff competerende,
om sulcx bij denselven in hem comparants
plaetse t'selve vijffde paert in te
vorderen, te beuren ende ontfangen op alsulcke
termijnen, restrinctien ende verbanden als den
voorsz. originelen custingbrieff inhoudende
ende medebrengende es, bekennende hem den
comparant van desen transpoort voldaen
ende betaelt, den lesten penning metten eersten,
met gelijcke somme van drie hondert
veertich guldenmet aengetelden gelde
ende goede Delftsche byeren tot sijn comparants
contentemente ontfangen. Alles
sonder fraude. Ten  oorconden desen
bij mij schout voorsz. deur verlijd van den
comparant voorn. met mijn segel in
groenen was uythangende besegelt ende tot
meerder kennis bij de voorsz. schepenen
int proocoll respectivelijck ondertheyckent op den
6en Novembris anno 1609.
X T'merck van Henric Aryenssen Corffbreyer
Bij mij Cornelis Wyllemsz

 

Jan zei op zo, 04/19/2020 - 12:35

Erg bedankt!

Jan zei op zo, 04/19/2020 - 13:48

Deze heb ik er ook bij. 9.10.1637: transport door de erfgen. v. zaliger Bastiaen Lenertss de Cock, tw. Michiel, Pleuntgen, Annetge het kind van Maertgen Bastiaens en het nakind Ariaentge, dr. v. zaliger Machteltgen Gedeons. Maar het lijkt voor mij alsof ik de scan niet compleet gekregen heb?

Geert Ouweneel zei op ma, 04/20/2020 - 08:29

Cock saliger, noch Abraham Lenertssen [tekst verdwijnt achter een vlek] sijde
ende Cornelis Pieterssen van der Beeck, behuwede oom van s'moeders sijde ende dien-
volgende t'samen gerechte bestorven bloetvoochden over Ariaentgen Basti-
aensdochter, naekint der voorsz. Bastiaen de Cock, geteelt bij Machteltgen
Gedeonsdochter, mede saliger, hierbij gevoecht ende ten overstaen van mij schout
voorsz. met Jan Tomassen van der Wilt, weesmeester tot Soetermeer ende
Gerrit Jacobssen van der Baen, weesmeester tot Segwaert, ende bekenden
sij comparanten bij deesen vercocht, getransporteert ende in eygendomme
opgedragen te hebben aen Pieter Willemssen Scheepmaecker, ofte actie hieraff
van denselven vercrijgende, seeckeren besegelden custingbrieff, verleden
voor mij schout voorsz. ende twee schepenen bij Claes Pieterssen van den
Schilde, onsen mede buyrman, woonende aen de Voorwech, tot behouve
van Bastiaen Lenertssen de Cock voorn., uyt saecke der coop ende op-
dracht van veertien hont lants gelegen tot Soetermeer, voorschreven
buyttewech, inhoudende denselven brieff noch suyvers, boven de betalingen,
op den rugge vandien geteyckent staende, de somme van 900 carolus gulden
tot 40 grooten stuck, te betalen op termijnen van hondert gulden s'jaers
meydagen anno 1637, t'eerste al verschenen, geduyrende
soo voorts aen van jare tot jarer ter volle betalinge toe, naerder
volgens den voorsz. originelen custingbrieff in dato den 17e mey anno
1634, daer deesen op deursteecken ende mede besegelt is, omme bij den voorsz.
Pieter Willemssen Scheepmaecker, ofte actie deeses vercrijgende, daermede
de voorsz. resterende custingpenningen van 900 gulden geinnet, ontfangen ende
genoten te werden in de plaetse der voorsz. kinderen ende erffgenamen van
Bastiaen Lenertssen de Cock, off sij dat selffs waren, ende met soo-
danige constrinctie, recht ende verbant, soo speciael als generael,
sulcx daerinne vermelt is, cederende mitsdien sij comparanten aen ende
ten behouve als vooren alle t'rechte, actie ende aenseggen henluyden
daeraen eenichsints gecompeteert hebbende. Endce bekenden deselve
comparanten daeraff voldaen ende betaelt te sijn bij handen der voorsz.
Pieter Willemssen den lesten penning metten eersten ende dat met een
somme van 700 gulden in gereden gelde. Warende oversulcxs sij
comparanten den voorsz. custingbrieff goet ende suffisant, mitsdien
voor de insuffisantheyt ende betalinge vandien uitstaen mits desen
als recht is. Onder verbant van hen respective persoonen ende
goederen, roerende, onroerende, present ende toecomende, de keure
vandien subjecterende tot dien eynde t'verbant ende bedwang
van allen s'heeren rechten ende rechteren cum expensis. Alles sonder
eenich bedroch, arch ofte list. T'oirconden desen transpoortbrieff ...

 

Jan zei op ma, 04/20/2020 - 13:17

Hartelijk dank! Zal ik toch het einde moeten aanvragen.

Jan zei op za, 04/25/2020 - 18:31

Ik heb het navolgende deel nog kunnen opvragen. deel 1

Jan zei op za, 04/25/2020 - 18:31

deel 2/2

Jan zei op di, 06/09/2020 - 13:07

Dag allen. Is er iemand die misschien uit de laatste twee scans komt?

Jan zei op wo, 07/01/2020 - 18:54

Kan iemand misschien helpen met de laatste twee scans?

René van Weeren zei op wo, 07/01/2020 - 23:29

Nummer 1

 

[Len]aert Pieterss Craen, ende Jan
Corstiaenss van der Burch
Schultbrieff
Wij, Johan Harlaer, schout in den ambachte van Soeter-
meer
schepenen in den selven ambachte t'oirconden ende kennen dat
voor ons gecomen, ende persoonlijcken gecompareert sijn Lennert
Pieterssz Craen, onsen meede buyrman, ende Jan Corstiaenssoon
van der Burch, laeckencooper tot Delft, dewelcke bekenden
mits deesen, voor haer ende haren erven ofte naecomelingen, wel
ende deuchdelijcken schuldig te weesen aen Lenaert Dircxssz de
Cock, off den gerechten houder deeses brieffs, de somme van
twee ende tseventich carolus guldens tot XL grooten 't stuck,
spruytende uyt saecke der coop ende opdracht van twee
hondt drie quartier goetlandr, ende daervoor v[er]ongelt
werdende, leggende Buyttenwech, streckende van den houttuyn
ende landt van Dirck Claessz Bronckwech, ende Symon Ousthooren,
boode tot Soetermeer, totte selve haer landt ende water toe,
belent noortwest mede de selve, suytoost de voorsz[eyde] coopers selffs,
te betalen de voorsz[eyde] somme van tweeentseventich car[olus] guldens,
met een vierde paert vandien gereet bij 't passeren deser brieff,
ende noch Soetermeersche kermis annis XVIcachtendertich,
negenendertich, ende veertich telcken jare gelijcke vierde paert
tot achtien gulden ten prijse alsvooren, ende dat vrij gelt van alles,
sonder eenige cortinge van v[er]pondingen, contributien, oft
schattingen ordinaris off extraordinatris van Xe, Xxe, XLe, Le, Ce
minder off meerder p[enningh]en, ende andere impositien bekent ende
onbekent bij wien in wat manieren ofte tot wiens laste d'selve
alreede ingestelt en[de] omgeslagen sijn, ofte alsnoch ingestelt ende
omgeslagen souden mogen werden, hoe men die soude mogen noemen,
niet ter werelt uytbesondert, oock niet tegenstaen[de] eenige placcaten
off ordonnan[tien], uytgegeven, off noch uyt te geven ter contrarie dispo-
nerende, verbinden[de] de comp[aran]ten voorn[oemt] tot v[er]seeckertheyt van [den]
betalinge in voegen als vooren, eerst specialijck 't voorsz[eyde] gecochte
landt met dat men daerop en[de] in bevinden sal mogen, voorts verbinde[nde]
elcxs hen persoon en[de] generalijcken alle hare andere goederen, roeren[de],
onroeren[de], present ende toecomen[de] de keure vandien subject allen
rechten ende rechteren mette costen, alles sonder bedroch,. T'oorconden ets[etera].

René van Weeren zei op wo, 07/01/2020 - 23:55

En 2

 

[Ding]naer Cornelis Dingnaerssz
Schultbrieff
Wij, Johan Harlaer, schout in den ambachte van Soetermeer,
Willem Heyndricxss Brouchoven ende Pieter Adriaenssz Colen,
schepenen in den selven ambachte, oirconden ende kennen dat
voor ons gecomen, ende persoonlijcken gecompareert is Dingnaer
Cornelis Dingnaerss, onse meede buyrman, woonende aen de
Voorwech. Ende bekende mits desen voor hem ende sijnde erven
ofte naecomelingen wel en[de] deuchdelijcken schuldich te weesen aen
Michiel Bastiaenssz de Cock, woonende in Schwaert off
den gerechten houder deeses de somme van tweehondert carolus g[u]l[den]s
tot XL grooten 't stuck, spruytende uyt saecke der coop ende opdracht
van seecker erff ofte werff van Lenaert Corssz, wooningee met een
schuyr daer op staende Buyttenwech, te v[er]ongelden voor een halff
hondt, streckende uytte Voorwechse Wateringe tot Willem
Phillipss de Necker sijn landt toe, belent noortwest Claes
Pieterss van den Schilde met sijn huys en[de] werff, suytoost den voorsz[eyden]
vercooper, te betalen de voorsz[eyde] somme van tweehondert car[olus]
guldens op termijnen van vijffentwintich 's iaers meydagen anno
XVIc achtendertich t'eerste, geduyrende alsdan soo voorts aen van
jare tot jare ter volle betalinge toe, welcke betalinge telcken-
jare gedaen sal werden in de custingbrieff die den v[er]cooper op sijn
landt aldaer en[de] op de voorsz[euyde] werdd schuldich is over de coop vandien
aen sijn mede erffgenamen en[de] kinderen van Bastiaen Lenaertssz de Cock,
sijn vader sa[liger] ende dit vrij gelt van alles, sonder eenige cortinge
van v[er]pondingen, contributien, off schattingen ordinaris off extraor-
dinaris van Xe, XXe, XLe, Le, Ce minder off meerder p[enningh]en hoe men die
soude mogen noemen, niet ter werelt uytbesonder, oock nyet
jegenstaen[de] eenige placcaten off ordonnantien, uytgegeven off
noch uyt te geven ter contrarie disponerende. Verbindende
den comparant voorn[oemt] tot verseeckertheyt van de betalinge
in voegen alsvooren, eerst specialijcken de voorsz[eyde] gecochte
werff ende schuyr met dat men daerop ende in bevinden sall
mogen, ende met alle melioratien ende v[er] beteringen vandien
daerop op tijden ende wijlen gedaen werdende, voorts v[er]bindende sijn
comparants persoon, ende generalijcken alle sijne andere goederen,
roeren[de], onroeren[de], present en[de] toecomen[de], de keure vandien subject
alle rechter, ende rechtens mette costen daeromme doende,
Alles sonde bedroch. T'oorconden desen schultbrieff ets[etera] op den
IIIIen junii anno 1638.

[getekend: J. Harlaer]
[getekend: W.H. Brouchoven]
[getekend: Pieter Adriaenss Colen]

Geert Ouweneel zei op do, 07/02/2020 - 10:31

In 8e regel van deel 2 zie ik staan: Segwaert in plaats van Schwaert

Jan zei op do, 07/02/2020 - 16:55

Heel erg bedankt! Staat daar nu "IIIIe juni" = 4 juni, of moet dat de "IIIe juni" = 3 juni, zijn? Oftewel, werd toen wel eens IIIIe ipv IVe gebruikt?

René van Weeren zei op do, 07/02/2020 - 17:04

De aanduiding IIII werd destijds veel gebruikt voor het cijfer 4

Jan zei op do, 07/02/2020 - 17:07

Nogmaals dank.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.