Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptieverzoek 1577 lakenkoopman

Hallo,

 

Helaas kom ik niet uit de transscriptie. Indien iemand daarbij zou willen helpen, dan hoor ik dat graag.

Het betreft: dd. 17.5.1634: transport door Bastiaen Lenaertss de Cock, lakenkoper, won. Zegwaart

Reacties (4)

Jan zei op za, 04/25/2020 - 18:20

deel 2

Jan zei op za, 04/25/2020 - 18:21

deel 3

Jan zei op za, 04/25/2020 - 18:21

deel 4/4

Geert Ouweneel zei op zo, 04/26/2020 - 09:24

Je hebt de onderdelen niet in de goede volgorde gezet. Ik heb ze niettemin getranscribeerd in jouw volgorde,

deel 1
Claes Pieterssen van den Schilde
Schultbrieff
Wij Johan Harlaer, schout in den ambachte
van Soetermeer, Lenaert Cornelissen Tas ende Adriaen
Pieterssen Jongepier, schepenen in denselven ambacht,
oirconden ende kennen dat voor ons gecomen ende
persoonlijcken gecompareert is Claes Pieterssen van den
Schilde, onsen meede buyrman, woonende aen den Voorwech,
dewelcken bekende mitsdeesen voor hem, sijnen erven
ende naecomelingen, wel ende deuchdelijcken schuldich
te weesen aen Bastiaen Lenaertssen de Cock, laeckencooper,
woonende in Segwaert, off den gerechten houder deeses
brieffs actie hebbende, de somme van twaelff
hondert carolus gulden, tot 40 grooten t'stuck, over
de coop ende opdracht van seecker heel landt ende
gebroocken landt, leggende aen malcanderen buyttewech
in Lennert Corssen wooninge, te verongelden voor twee
mergen twee hondt cleyne maet volgende t'mergen-
boeck van den voorsz. ambachte, streckende van de voorsz.
vercooper ende van Willem Phillipssen de Neckere hen landen
off tot deesen comparant sijn zelffs lant toe,
belent noortwest Willem Phillipssen de Neckere /

deel 2
ende noch met conditie dat den cooper sal overpadt
hebben over dees vercoopers voorste landt tot op de
voorwech, omme te gaen ende keeren, maer geen beesten
daerover te leeden off drijven, dan met toelatinge van desen
vercooper, soo lange hij sijn voorsz. voorste landt aldaer heeft,
sonder langer off vorder dan met nieuwe toelatinge
van de naervolgende possesseurs van't selve landt, weesende
t'voorsz. vercochte landt vrij ende onbelast, niet daerop
staende dan den heer sijn recht, namentlijck maeckende
banwerck ende gevende de gemeenen ongelden als gelijck
buyrlandt aldaer. Ende aengaende eenige vordere
lasten voor date van deesen vercoopers tijts gebruyck
daerop eenichsints gestelt ende verbonden, sal den
voorsz. cooper ofte actie vercrijgende dienen ende
waringe strecken soodanige oude opdrachten ende waerbrieven
als daer van souden mogen sijn, ende voor soo veel het voorsz.
vercochte landt daerinne vermelt is. Ende belangende
den tijts gebruyck van den vercooper voorn. daervooren,
soo stelt ende verbindt denselven mitsdeesen tot
waringe ende vrijdinge van alle opcomende lasten,
schulden, borchtochten off waerborchtochten sijnen persoon
ende goederen, roerende, onroerende, present ende toecomende,
de keure vandien subject allen rechten ende rechteren
mette costen daeromme doende, eyntelijck es in deesen meede
verhaelt ende bedongen dat den cooper sal moeten ge-
doogen de schuyr die op de voorsz. vercochte lant mach gestelt
werden, volgens de cavelbrieff daeraff sijnde, gemaeckt
ende verleeden tusschen den comparant voorn. ende Claes Janssen
Pey metselaer int scheyden ende deelen der wooninge
ende landen van Lenaert Corssen vooren geroert, bekennende
hem denselven comparant van de coop ende opdracht deses voldaen
met behoorlijcke schultbrieff op huyden bij den cooper voorn.

deel 3
Adriaen Adriaen Lourissen Smets als naesaet
van Vranck Gerritssen Stompwijck
saliger.
Opdracht
Wij Johan Harlaer, schout in den ambachte van
Soetermeer, Lenaert Cornelissen Tas ende Adriaen
Pieterssen Jongepier, schepenen in denselven ambachte,
oirconden ende kennen dat voor ons gecomen ende
persoonlijck gecompareert is Adriaen Lourissen Smets, onsen
meede buyrman, woonende aen de Voorwech, de-
welcken bekende vercoht te hebben ende draecht sulcxs
in eygendomme op mits deesen, als getrout hebbende
Leentgen Cornelisdochter, weduwe van Vranck Gerritssen Stompwijck
saliger, aen Maertgen Gerrtisdochter, weduwe van Jan Adriaenssen
Speer saliger, off actie hieraff van denselven vercrijgende, een
parceel quaet lant ende daervoor verongelt werdende,
leggende binnewech, groot volgende t'mergenboeck
van den voorsz. ambachte zeven hont cleyne maet,
gecomen van Cornelis Euwoutssen Koyman saliger, de  vader
was van de voorsz. Leentgen Cornelisdochter, streckende  van Jan
Adriaenssen Uyl ende Dingnaer Cornelis brouwer hen
landen off water aff, totte Groenewech toe, belent
noortwest Cornelis Lenaert Huybrechtssen, suytoost Jan Uyl voorsz.,
wesende t'voorsz. vercochte landt vrij ende onbelast, niet daer-
op staende dan den heer sijn recht, namentlijck makende banwerck
ende gevende de gemeenen ongelden als gelijcken buyrlandt.
Ende aengaende eenige vordere lasten, voor date desen
comparant off sijn voorn. voorsaets tijts gebruyck daerop
eenichtsints gestelt ende verbonden, sal de voorsz. coopster
ofte actie vercrijgende dienen ende waringe strecken, soodanige
oude opdrachten ende waerbrieven als daer van souden mogen
wesen. Ende belangende sijn off sijn voorsaets tijts gebruyck
daervooren soo stelt ende verbindt denselven bij desen tot waringe
sijnen persoon ende goederen, roerende, onroerende, present ende
toecomende, de keure vandien subject allen rechten ende rechteren mette
costen, bekennende van dese opdracht voldaen met een hondert gulden
in gereeden gelde, alles sonder bedroch, T'oirconden etc.
Op den 3en aprilis anno 1634.
J. Harlaer
Lenert Cornelis Tas
Adriaen Pieteres

deel 4
voorsz., suytoost Thonis Janssen van der Does scheepmaecker,
belovende hij comparant voornoempt de voorsz. somme
van twaelff hondert gulden te betalen met een hondert
gulden vandien gereet op mey anno 1634 ende alle
jaren ende meydagen daeraen volgende ende achter een comende
telcken jare gelijcke hondert gulden al tot 40 grooten
t'stuck als vooren, geduyrende ter volle betaleinge toe,
des niet betalende jarelijx aen elcke mey volgende, soo
belooft hij comparant daervan interest te betalen vant
overloopen tegens den penning zestien int jaer, zedert yder
mey ter volcomen oplegginge ende betalinge toe, sonder
nochtans t'een termijn over t'ander te mogen laten loopen, off
uyt saecke der betalinge van interest geen delay
te mogen versoucken, noch pretendeeren in geenre manieren,
maer de oplegginge te doen naer den verschijndach tot
believen ende vermaninge van den houder deeses brieffs.
ende dit van alles vrij gelt sonder eenige cortinge
van verpondinge, contributien off schattingen, ordinairis
off extraordinaris, van 10e, 20e, 40e, 50e, 100e minder off
meerder penningen, ende andere impositien, bekent ende
onbekent, bij wien in wat manieren ofte tot wiens
laste deselve alreede opgestelt sijn ofte alsnoch
opgestelt souden mogen werden, niet uytbesondert,
oock nietjegenstaende eenige placcaten off ordonnantien,
uytgegeven off noch uyt te geven, ter contrarie, ver-
bondende den comparant voorn. tot verseeckertheyt van de
betalinge in voegen als vooren, eerst specialijck t'voorsz.
gecochte landt, met dat men daerop ende in bevinden sall
mogen, voorts verbindende sijnen persoon ende generalijck
alle sijne andere goederen, roerende, onroerende, present
ende toecomende, de keure vandien subject allen rechten ende rechteren
mette costen daerom doende, alles sonder bedroch. T'oorconde
desen schultbrieff etc. Op den 17en mey anno 1634.
J. Harlaer
Lenaert Cornelis Tas
Adriaen Pieteres

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.