Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptieverzoek

Goedenmorgen,

 

Indien iemand kan helpen met de transcriptie van deze twee pagina's, dan hoor ik dat graag.

Reacties (3)

Jan zei op za, 07/18/2020 - 08:22

2/2

Geert Ouweneel zei op za, 07/18/2020 - 13:46

Wij Jan van Leeuwen, schout in den
ambachte van Segwaert, Adriaen Willemsz Kerchoven
ende Cornelis Adriaensz Dieloff, schepenen aldaer,
oirconden dat voor ons gecomen ende gecompareert
is Basteaen Leendertsz de Cocque, jegen-
woordich buyrman tot Soetermeer. de-
welcke bekende voor hem ende zijnen erven
vercoft te hebben ende zulcx in vrijen eygendomme
wettelijcken opdragende bij desen aen ende ten behouven
van Cornelis Symensz boscoper, zijnen erven
off sijns recht vercrijgende, seecker huys
ende erff met schuyr, barch,
alle potinge ende plantinge, aert ende nagelvast,
staende ende gelegen op desen dorpe van
Segwaert aen de zuytwest zijde, streckende
voor van den Heerstraet tot aen hier de
buyrvaert toe, belent noortwest
Jan Willemsz Backer, zuytoost mr.
Pieter Gerrtisz chirurgijn sijn weduwe.
t'welcke als zijnde een ongeboden coop
bij Jan Claesz Prey op den 26en January
1635 rechtelijck is ge..met ende genaesttet
met inbanning vandyen, breder blijckende
bij t'vonnisse van de schepenen van Segwaert
uytten dingboucke aldaer ten voorsz. dage
gepronuncieert, sulcx dat den voorsz. coper
ende allen anderen daeruyt is onteygent,
zijnde vrij als buyrhuys ende elven volgens
d'oude waerbryeve daervan zijnde  t'recht voorsz
van welcke hij comparant uut crachte vant
voorsz. vonnisse van naestinge alsnu in
volcomen ende vrijen eygendomme ten behouve
van den voorsz. naester was opdragende ende
transporterende, met vorder belofte van
waringe bij hem comparant doende van
t'zelve opgedragen huys ende erff, nu ende ten
eeuwigen dagen te vrijen ende waren van
alle commer ende lasten, die zedert date de /
voorz. waerbryeve daerop enichsints soude
mogen sijn gebracht, onder generael verbant van
hem comparants ende zijnen erven, roerende ende onroerende
goederen, geen uytgesondert, onderwerpende
deselve ende elcx de keur vandyen d'executie ende
constrinctie van allens heren, rechten ende
rechteren, voorts bekende hij comparant
van de voorsz. opdrachte vernoucht ende
voldaen te sijn, den lesten penning mitten eersten
ende dat eenduysent eenhondert twaelff
gulden ende thien stuyvers in gereden gelde, sonder
meer. Alle bedroch gececludeert.
T'oirconde heb ick schout voornt. desen
ten verlijde van de comparant voorsz. met mijn
zegel uythangende bevesticht ende deselve
neffens de voorsz. schepenen onder de
plucque ende mede ten registere? geteyckent op den 11en Augusty 1635.
Jan van Leeuwen
Aerien Willems Kerchoven
Cornelis Aeryeaens Dyeloff

Voldaen den 40en penning tot 27-16-4

Jan zei op zo, 07/19/2020 - 21:47

Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.