Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptiehulp: transport door de erfgenamen van Lenert Dircxss, overl. te Zegwaart.

Dag allemaal!

 

Ik hoop dat iedereen de corona dagen gezond door komt. Ik kom zelf helaas niet door de oudere documenten in mijn genealogie heen. Mocht iemand interesse hebben om met de transscriptie te helpen, dan hoor ik dat graag. Het een overlijdingstransport.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan

Reacties (11)

Jan zei op do, 04/16/2020 - 17:02

deel 2

Geert Ouweneel zei op do, 04/16/2020 - 18:12

Hier deel 1

 

Ende Pieter Lenaertssen de Cock elcas voor hem-
selven ende Adriaen Jacobssz Verboon als getrout hebbende
Angnieta Lenaertsdochter, t'samen voor vier achste paerten.
Item Michiel Bastiaenssen de Cock voor hem selven,
mitsgaders vervangende ende hem in desen sterck maeckende
voor Cornelis Aryenssen Versijden, getrout hebbende Annetge
Bastriaensdochter, Jacob Davitssen van Vliet, anders genamept
Jaep Vas, getrout hebbende Pleuntgen Bastiaensdochter,
Willem van Swieten, secretaris van Segwaert als gestelde
voocht over t'naegelaten weeskint van Maertgen
Bastiaensdochter, daer vader aff is Jacob Joosten van der
Sloten, op desen mede present, ende Cornelis Pieterssen
Verbeeck als behuwede oom ende voocht van t'naekint,
genaempt Ariaentgen Bastiaensdochter, geteelt bij Machteltr
Gedeonsdochter saliger. Alle vier kinderen ende kintskindt respective
van Bastiaen Lenertssen de Cock, mede saliger, t'samen voor
een achtste paert, Aryen Jacobssen de Cock voor hemselven,
Aryen Cornelissen de Ruw, als getrout hebbende
Gerritgen Jacobsdochter, Aryen Jacobssen Claessen, getrout
hebbende Angnieta Jacobsdochter, ende Lenert Jasperssen,
scheepmaecker, getrout hebbende Maertgen JacobsAngnieta Claes-
dochter, alle vier kinderen van Jacob Lenertssen de Cock
saliger, t'samen mede voor een achtste paert, noch Jan Claessen
Pey ende Claes Claessen Pey, beyde metselaers
elcas mede door hemselven ende Lenert Pieterssen,
scheepmaekcer, als getrout hebbende Agnieta Claes-
dochter, alle drie kinderen van Annetgen Lenertsdochter
saliger, daer vander aff is Cloaes Janssen Pey, t'samen mede
voor een achtste paert ende Dirck Lenertssen Stijff,
timmerman, als behuwede oom ende voocht van s'moeders
sijde over de twee naegelaten kinderen van Dirck Lenertssen
de Cock, in sijn leven bode van Segwaert, ende
Maertgen Louwendochter, beyde saliger, voort resterende
achtste paert, alle kinderen ende kintskinderen respective,
dienvolgende erffgenamen van Lendert Dircxssen de Cock
saliger, overleeden in Segwaert, sulcxs met advys ende
overstaen van Adriaen van Brouckhoven, schout, ende
Gerrit Jacobssen vander Baen, weesmeester aldaer,
mitsgaders Cornelis Jacob Ansemssen, weesmeester
van Soetermeer, voor soo veel de voorsz. weeskinderen
daer onder sijnde concerneert ende aengaet, off den
gerechten houder deses brieffs de somme van drie duysent
zes hondert carolus gulden tot 40 grooten t'stuck,
spruytende uyt saecke der coop ende opdracht van
een stuck hoylant, leggende in Soetermeer voorsz. buyttewen,
streckende uytte voorwechse wateringe totten ringsloot
van de Soetermeersche polder toe, belent aen de

 

Geert Ouweneel zei op do, 04/16/2020 - 19:00

Hier deel 2

 

van't gebruyck der voorsz. Leneert Dirccxssen de Cock daerop eenich-
sints gestelt ende verbonden sal den voorsz. coopers ofte actie vercrijgende
dienen ende waringe strecken soodanige oude opdrachtbrieven, tituelen
van eygendomme ende waringe als daervan souden mogen sijn, omme
daermede te spreecken ende verweeren, winnen off verliesen
in de plaetse der voorsz. vercoopers, off sij dat selffs waren, ende
belangende den tijts gebruyck van de voorsz. Lenert Dircxssen de Cock,
mitsgaders vorder tot huyden datum deses toe, daervooren soo stellen
ende verbinden sijluyden mits desen soo veel elcxs als vooren tot
waringe aengaet, hen respective persoonen ende goederen, roerende,
onroerende, present ende toecomende, actien ende crediten, niet uytbeson-
dert, de keure vandien subject allen rechten ende rechteren mette costen
daeromme doende, bekennende hen d'selve vercoopers van de coop
ende opdracht deses voldaen, met behoorlijcke schultbrieff
op huyden bij den voorsz. coopers verleden, ter somme van drie duysent
zes hondert carolus guldenbs tot 40 grooten t'stuck, te betalen met
een gerecht seste paert vandien gereet ende gelijcke seste paert
s'jaers meydagen anno 1641, t'eerste vrij gelt
van alles ende sonder eenige cortinge. Alles sonder bedroch.
T'oirconde desen opdrachtbrieff bij mij schout voorsz. duer verlijde
ende begeerte van de comparanten voorn. met mijn gewoonlijcke segel in
groenen was uythangende besegelt ende tot meerder kennis
denselven brieff mede bij mij ende bij de voorn. schepenen onder
de plycke als oock int protocol respectivelijck onderteyckent op den
4en Mey anno 1640, doch opt verlijden deser is
den voorsz. Angnietgen Claesdochter in de plaets van Lenert Pieterssen,
scheepmaecker, haer man, alhier gecompareert als verclarende daertoe
gelast te wesen van denselven haer man ende Abrahma
Lenaertssen de Cock als medevoocht beneffens Cornelis
Pieterssen Verbeeck voorn. in plaets van denselven comparant.
Actum ut supra.
J. Harlaer
Pieter Pieters den Elsen
Cornelis Ghijssen Dieloff

Schultbrieff
Cornelis Cornelissen Dieloff, timmerman,
voor d'een helft, Gerrit Jacobssen van der
Baen ende Claes Claessen Pey, metselaar,
voor d'ander helft.
Wij Johan Harlaer, schout in den ambachte van Soetermeer,
Pieter Pieterssen den Elsen ende Cornelis Gijsen Dieloff,
schepenen in denselven ambachte, oriconden ende kennen dat
voor ons gecomen ende persoonlijck gecompareert zijn Cornelis
Cornelissen Dieloff, timmerman, woonende in Segwaert, voor
d'een helft, Gerrit Jacobssen van der Baen ende Claes
Calessen Pey, metselaer, beyde mede woonende alsvooren, t'samen voor
d'ander helft, dewelcke bekenden mits deesen voor
haer ende haren ofte naecomelingen wel ende
deuchdelijcken schuldich te wesen aen Abraham Cornelis  ...
[In de marge] Desen brieff gesien,
voldaen ende geacsseert,
daeromme hier weder
geroyeert, huyden den 23en October
anno 1645, collatie
bij mij secretaris van Soetermeer
C. Doessens

 

Jan zei op vr, 04/17/2020 - 14:32

Hartelijk dank! Deze gaat er nog aan vooraf, dd. 9.10.1637: transport door Lenaert Dircxss de Cock, buurman geweest in Zoetermeer, nu won. te Zegwaart

Jan zei op vr, 04/17/2020 - 14:39

dd. 6.5.1639: transport door Lenaert Dircxss de Cock deel 1

Jan zei op vr, 04/17/2020 - 14:40

deel 2

Geert Ouweneel zei op vr, 04/17/2020 - 18:45

Hier de laatste drie gedeelten:

 

Michiel Bastiaens de Cock

Opdracht
Wij, Johan Harlaer, schout in den ambachte van Soetermeer,
Willem Heyndircxssen Brouchoven ende Pieter Adriaenssen Colen,
schepenen in denselven ambachte, oirconden ende kennen dat voor
ons gecomen ende persoonlijcken gecompareert is Michiel Bastiaenssen
de Cock. woonende in Segwaert, denwelcken bekende vercocht ende
mitsdeesen wettelijcken in eygendomme opgedragen te hebben aen
Dingnaer Cornelis Dingnaerssen, buyrman tot Soetermeer voorsz.,
off actie hieraff van denselven vercrijgende, seeckere erff ofte
werff van Kees Corssen wooninge, met een schuyr daerop, staende
Buyttenwech, te verongelden voor een halff hont, streckende uytte
voorwechse wateringe tot Willem Phillipssen de Neckere sijn landt
toe, belent noortwest Claes Pieterssen van den Schilde met sijn
huys ende werff, suytoost de voorsz. vercooper ende dat op de
blinde sloot aff halff ende halff, d'selve sloot t'samen op te schieten,
mits blijvende aldaer een dam tot perservatie van de polder.
Ende dit mettet servituyt van op ende overtocht t'welck den voorsz.
Willem Phillipssen over de voorsz. vercochte werff heeft volgens
de opdrachten ende brieven daervan sijnde, mits t'samen onderhoudende
t'hooffden aldaer in de voorwechse wateringe steeckende, wesende
de voorsz. vercochte werff ende schuyr vrij ende onbelast, nyet
meer daerop staende dan den heer sijn recht, ende noch eenige cleyne
rentgens ende oock custingpenningen van den coop vandien ende vant lant
van den vercooper daeraen gelegen, die hij vercooper desen cooper sall aff-
houden ende daervan bevrijden, in dier voegen dat de cooppenningen van
dit vercochte in de voorganede custingpenningen sullen verstreckt ende betaelt
werden, sulcxs den custingbrieff vandien medeberengt, voorts
maeckende van de voorsz. vercochte werff banwerck als buyrerff.
Ende aengaende eenige vordere lasten voor date van deesen vercoopers
tijts gebruyck daerop eenichsints gestelt ende verbonden boven de voorsz.
rentgens, sal den voorsz. cooper ofte actie vercrijgende dienen ende
waringe strecken d'oude opdrachten ende waringen daeraff sijnde
voor soo veel de voorsz. vercochte werff daerinne vermelt is, ende
belangende den tijts gebruyck van hem vercooper, daervooren stelt ende
verbint denselven vercooper bij deesen tot waringe sijnen persoon ende
goederen, roerende, onroerende, present ende toecomende, de keure vandien
subject allen rechten ende rechteren mette costen daerop vallende, bekennende
vrije coop ende opdracht deses voldaen met behoorlijcke schultbrieff
op huyden  bij den voorsz. cooper gepasseert, alles sonder bedroch. Ten
oirconde desen opdrachte etc., op den 4en Juny anno 1638.
J. harlaer
W.H. Buichoven
Pieter Adriaenssen Colen

Wij Johan Harlaer, schout in den ambachte van Soetermeer,
Jan Cornelissen Hensbrouck ende Adriaen Cornelissen de Rueb, schepenen
in denselven ambachte, oirconden ende kennen dat voor ons
gecomen ende persoonlijck gecompareert is Adriaen Quiruigssen
van Raddenpoel?, burger der stadt Leyden, denwelcken
bekende mitsdeesen door hem ende sijnen erven ofte naecomen-
lingen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Lenert
Dircssen de Cock, nu woonende in Segwaert, off den
gerechten houder deeses, de somme van vijff duysent
vijffhondert carolus guldens tot 40 grooten t'stuck,
spruytende uyt saecke der coop ende opdracht van seeckere
partije weylant ende koebocht mettet hout daerop staende.
als oock vant hoylant daer t'eynden aen gelegen buyttewech,
te verongelden volgende t'mergenbouck van den voorsz. ambachte
van Soetermeer, voor vijff mergen drie quartier cleynen
maet, streckende uytte voorwechse wateringe totten
ringsloot van de Soetermeerse polder toe, belent noort-
west Jacob Claeesen Wip, ende aende suytoost zijde
Adriaen Huybrechtssen van Wilsveen. Item den voorsz. cooper
zelffs ende Adrtiaen Corssen te betalen de voorsz. somme van
vijff duysent vijff hondert carolus guldens met een
vierde paert vandien gereet ende op termijnen van gelijcke
vierde paert s'jaers, meydagen anno 1640 t'eerste,
gedeyrende ter volle betalinge van deselve somme toe,
sonder eenich vertreck off dilay, ende dit alles in vrijen
suyveren gelde, sonder eenige cortinge van verpondingen,
contributien off schattingen, ordinaris off extraordi-
naris van 10e, 20e, 40e, 50e, 100e minder off meerder
penningen ende andere impositien, bekent ende onbekent, bij wien
in wat manieren ofte tot wiens laste d'selve
ingestelt ende omgeslagen sijn, ofte alsnoch ingestelt ende
omgeslagen souden mogen werden, hoe men die soude mogen
noemen, niet uytbesondert, oock niettegenstaende
eenige placcaten off ordonnantien uytgegeven off noch
uyt te geven er contrarie disponerende, als bekennende
hij comparante t'selve aen de coop genooten ende t'voorsz.
lant ten dien regarde te minder in prijse gecocht te
hebben. Verbindende denselven comparant tot verseeckertheyt van de

welck hoylant consent heeft van [tekst verdwijnt achter een vlek] graeff
ende hooge heemraiden van Rijnlant om gesteecken ende ver-
slachturft te mogen werden volgens d'acte daervan sijnde, den
voorsz. cooper beneffens deesen overgelevert ende dit bij den hoop
sonder maet, de maet mette voet gestooten, soo groot ende cleyn
als t'selve tusschen de naervolgende bekenden is gelegen, dan
te verongelden volgende t'mergenbouck van den voorsz. ambachte van
Soetermeer, voor vijff mergen drie quartier cleyne maet, uytter
metinge van Jacob Sluytter, geswooren lantmeter, in die tijt
gedaen, tegen zes hondert quadraet roeden voor een mergen,
mitsdien alhier bij expres reununchierende de gepretendeerde
coustuyme van Rijnlant, van hont off halff hont te verschelen,
streckende t'voorsz. lant uytte voorwerffe wateringe tot den ringsloot
van de Soetermeersche polder toe, belent aen de noortwest zijde Jacob
Claessen Wip ende aen de suytwest zijde Adriaen Huybrechtssoon
van Wilsveen, oock den voorsz. cooper zelffs ende Adriaen Corsen.
Ende dit vrij als buyrlant, niet daerop staende dan den heer
sijn recht, namentlijck maeckende banwerck ende gevende die gemelde
ongelden, mitsgaders gedraegende naer polderrecht daer t'selve
lant onder gelegen is, sulcxs den vercooper dat voorgaende
gebruyct ende gepossideert heeft. Ende aengaende eenige
vordere lasten voor date van den eygendomme van hem comparant
daerop gebracht, tot dien eynde transporteert hij vercooper
aen den voorsz. cooper ofte actie deses vercrijgende alle soodanige
voorgaende opdrachten, titulen van eygendomme ende waringe
als daervan souden mogen sijn, omme daermede ende met alle
brieffs recht vandien te spreecken ende verweeren, winnen off
verliesen, in de plaetse van denselven vercooper off hij dat ware.
Ende sijn vercoopers tijts gebruyck belangende, daervooren
soo stelt ende verbint hij mitsdesen tot waringe sijnen persoon
ende goederen, roerende, onroerende, present ende toecomende, de keure vandien
subject allen rechten ende rechteren mette costen daeromme
doende. Bekennende hem den vercooper van de coop ende opdracht
deses voldaen met behoorlijcke schultbrieff op huyden bij den
voorsz. cooper met twee borgen onder renunchiatie van rechten
daertoe dienende verleden, vrij gelt van alles ende sonder eenige
cortinge. Alles sonder bedroch. T'oirconden desen opdrachtbrieff
etc. op den 6en mey anno 1639.
J. Harlaer
Jan Cornelisz Hensbroeck
Adriaen Cornelissen de Reub

Jan zei op za, 04/18/2020 - 12:40

Heel erg bedankt!

Jan zei op za, 04/18/2020 - 13:14

Mocht u op enig moment hier ook de tijd voor hebben, dan zou ik daar erkentelijk voor zijn. dd. 24.6.1647: transp. door oa. Dirck Cornelis Gijsen, won. Zegwaart

Geert Ouweneel zei op za, 04/18/2020 - 14:42

Huybrecht Melten
Schuiltbrieff
Wij Johan Harlaer, schout in den ambachte van Soeter-
meer, Hendric Adryaenssen Aerckhoven ende Adryaen
Cornelissen Derinck, schepenen aldaer, oirconden ende kennen dat
voor ons gecomen ende persoonlijcken gecompareert is Huybrecht
Melten, woonende aen den Brouckwech, denwelcken
bekende mitsdesen voor hem, sijnen erven ende naecomelingen
wel ende deuchdelijcken schuldich te wesen aen ende ten
behouve van Harmen Aryenssen, glaesmaecker, woonende
op t'dorp Segwaert. off den thoonder deses rechtsvercrijgende,
de somme van vierhondert vijffentwintich carolus guldens
te 40 grooten t'stuck, spruytende uyt saecke der coop ende
opdracht van een huysgen ende erff, met een schuyr daerop
staende, staende ende leggende aen den Brouckwech voorsz.
onder Leyens, met alle t'gunt daerop aert ende nagelvast
is, ten mergenbouck voor een hont bekent, streckende
uytte Brouckwechse wetering tot Jan Lenertssen
Conijnenburchs landt ter halver sloot toe, belent
noortoost denselven Jan Lenertssen, suytwest Dirck
Claes Pieter Goverden, belovende om sulcx de voorsz.
somme van vierhondert vijffentwintich carolus guldens
wel ende eerlijck te betalen met vijftich gulden vandien
St. Jacobsdach deses jaers 1647. Ende voorts op termijnen
van gelijcke vijftich gulden s'jaers, telckens mede
St. Jacobsdach anno 1648 t'jaer, geduyrende soo vervolgens
van jare te jare ter effectuele betalinge van de voorsz.
somme toe. En dit alles in vrijen suyveren gelde, sonder
eenige cortinge van verpondingen, contributien off schattingen,
ordinaris off extraordinaris van 10e, 20e, 40e, 50e, 100e,
minder off meerder penningen ende andere impositien,
bekent ende onbekent, bij wien en wat manieren ofte
tot wiens laste d'selve alrede ingestelt ende omngeslagen
sijn, ofte noch souden mogen werden, hoe men die mochte
noemen, niet ter werelt uytbesondert, oock nietjegen-
staende eenige placcaten off ordonnantien uytgegeven
off noch uyt te geven ter contrarie, verbindende den
comparant voorn. tot verseeckertheyt van alle t'welcke
eerst specialijcken t'voorsz. bij hem gecochte met
alle verbeteringen in tijden ende wijlen daeraen gedaen werdende.
Voorts sijn persoon ende generale goederen, roerende, onroerende,
present ende toecomende, de keure vandien subject allen
rechten ende rechteren, specialijcken den Hove van Hollant,
mette costen. Alles sonder bedroch. T'oirconden desen
schultbrief etc. Op den 24en Juny 1647.
J. Harlaer
H. Ackershove
Adryaen Cornelisz de Ruw

Jan zei op za, 04/18/2020 - 15:18

Dank u zeer!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.